Terug
Gepubliceerd op 28/11/2023

2023_GR_00727 - Politiezone Antwerpen - Politiebegroting 2024. Gewone en buitengewone begroting - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/11/2023 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Origineel van een Budget. voor het jaar 2024

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Serge Muyters, korpschef; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Gerolf Annemans, raadslid; Güler Turan, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Jan Penris, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Yasmia Setta, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_GR_00727 - Politiezone Antwerpen - Politiebegroting 2024. Gewone en buitengewone begroting - Goedkeuring 2023_GR_00727 - Politiezone Antwerpen - Politiebegroting 2024. Gewone en buitengewone begroting - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Bij wet van 7 december 1998 werd beslist over te gaan tot de organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus. Het hoofdstuk uit de nieuwe gemeentewet over de gemeenschappelijke bepalingen over begroting en rekeningen werd van toepassing verklaard op het budgettair en financieel beheer van de lokale politie. Hierdoor worden de kredieten betreffende de politie vanaf 2002 niet meer opgenomen in de begroting van de stad Antwerpen.

Juridische grond

In het Koninklijk Besluit van 5 september 2011 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie worden de regels bepaald voor de begroting van de lokale politie. Deze regels zijn aangepast aan de specificiteit van de politiezone en haar organen.

In de omzendbrief ZPZ 8 van 18 oktober 2000 van de minister van binnenlandse zaken worden richtlijnen gegeven inzake de gemeentebegroting en gemeenteboekhouding betreffende de politiehervorming. Hierin wordt gesteld dat de politiebegroting in evenwicht moet zijn in de gewone en de buitengewone dienst. Het evenwicht in de gewone dienst komt tot stand door een dotatie van de gemeente aan de politiebegroting die gelijk is aan het verschil tussen de gewone uitgaven en ontvangsten van de politiebegroting. Het evenwicht in de buitengewone dienst komt tot stand door ofwel een overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst van de politiebegroting, ofwel door een buitengewone gemeentelijke dotatie.

In de omzendbrief BA/2001/13 van 7 september 2001 worden de bepalingen betreffende het administratief toezicht, specifiek toezicht en gewoon toezicht op de nieuwe lokale politie toegelicht. In de ééngemeentezones worden de besluiten inzake politie verder genomen door de gemeenteraad, het schepencollege en de burgemeester. De besluiten tot vaststelling van de politiebegroting en -begrotingswijziging blijven onderworpen aan de toezichtbepalingen voor de gemeenteraadsbeslissing inzake de gemeentebegroting en begrotingswijziging.

Daarnaast werd door de federale wetgever een specifiek toezicht georganiseerd:

Het specifiek toezicht is geregeld in hoofdstuk V, artikelen 67 en 89 van de Wet op de geïntegreerde politie (WGP) en komt in hoofdzaak neer op een goedkeuringstoezicht op een aantal essentiële besluiten, waaronder ook de vaststelling van begroting, rekeningen, enzovoort. Het specifiek toezicht beperkt zich tot de controle op de naleving door de zonale overheden van de voorschriften van de wet op de geïntegreerde politie en zijn uitvoeringsbesluiten, waaronder de Koninklijke Besluiten waarbij de minimumnormen worden vastgesteld inzake formaties, begroting enzovoort.

Het gewoon toezicht blijft bevoegd de zonebesluiten te controleren op de naleving van alle andere wetten (dan de WGP), decreten, besluiten (andere dan de Koninklijk Besluiten genomen in uitvoering van de WGP), het verplicht begrotingsevenwicht en het algemeen belang zoals bepaald in artikel 30 §5 van het toezichtdecreet.

Ministeriële omzendbrief PLP 62 van 24 november 2022 uitgevaardigd door de minister van binnenlandse zaken met het oog op het verstrekken van onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting 2023 ten behoeve van de politiezone.

Regelgeving: bevoegdheid

Op grond van artikel 39 van het Koninklijk Besluit van 7 december 1998 houdende de geïntegreerde politie, wordt in de ééngemeentezones, de begroting van het lokaal politiekorps goedgekeurd door de gemeenteraad, overeenkomstig de door de Koning bij een in Ministerraad overlegd besluit, vastgestelde minimale begrotingsnormen. De begroting van de politiezone komt ten laste van de gemeente van de zone en van de federale staat.

Argumentatie

Op basis van enerzijds de ministeriële omzendbrief PLP 62 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting 2023 ten behoeve van de politiezone en van anderzijds de beschikbare kredieten werd een ontwerpbegroting 2024 opgemaakt.

Politiezone Antwerpen ontvangt van de stad Antwerpen een toelage van 281.291.780,10 EUR. Deze toelage is opgedeeld in 268.044.653,90 EUR op de gewone begroting en 13.247.126,20 EUR op de buitengewone begroting. Zo wordt het evenwicht verwezenlijkt zoals omschreven in omzendbrief ZPZ 8 van 18 oktober 2000 van de minister van Binnenlandse Zaken.

De buitengewone begroting wordt deels nog gefinancierd door een overboeking van de gewone naar de buitengewone begroting voor een bedrag van 11.616.517,50 EUR.

De ontwerpbegroting van Politiezone Antwerpen en het investeringsprogramma 2024 zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Algemene financiële opmerkingen

De stad Antwerpen geeft een dotatie aan Politiezone Antwerpen voor een bedrag van 281.291.780,10 EUR voor de gewone en buitengewone politiebegroting 2024 en wordt als volgt onderverdeeld:

  • gemeentelijke toelage gewone begroting: 268.044.653,90 EUR;
  • gemeentelijke toelage buitengewone begroting: 13.247.126,20 EUR.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de buitengewone en gewone begroting 2024 van Politiezone Antwerpen goed:

BUITENGEWONE BEGROTING 2024(in EUR)(in EUR)Vorige dienstjaren

Ontvangsten0,00
Uitgaven0,00
Resultaat vorige dienstjaren
0,00Eigen dienstjaar

Ontvangsten

Investeringen0,00
Overdrachten13.247.126,20
Schuld0,00
Totaal ontvangsten eigen dienstjaar
13.247.126,20
Uitgaven

Overdrachten1.975.000,00
Investeringen22.888.643,70
Schuld0,00
Totaal uitgaven eigen dienstjaar
24.863.643,70
Resultaat eigen dienstjaar
-11.616.517,50Resultaat voor overboekingen
-11.616.517,50Overboekingen

Overboeking van gewone begroting11.616.517,50
Saldo overboekingen
11.616.517,50Resultaat van het dienstjaar
0,00
Geraamd algemeen begrotingsresultaat vorig dienstjaar
0,00
Algemeen begrotingsresultaat
0,00GEWONE BEGROTING 2024
Vorige dienstjaren

Ontvangsten649.492,30
Uitgaven4.950.225,82
Resultaat vorige dienstjaren
-4.300.733,52Eigen dienstjaar

Ontvangsten

Prestaties8.424.380,84
Overdrachten349.120.355,93
Schuld289.372,92
Totaal ontvangsten eigen dienstjaar
357.834.109,69
Uitgaven

Personeel290.674.204,23
Werkingskosten70.125.425,56
Overdrachten3.778.013,00
Schuld306.600,00
Totaal uitgaven eigen dienstjaar
364.884.242,79
Resultaat eigen dienstjaar
-7.050.133,10Resultaat voor overboekingen
-11.350.866,62Overboekingen

Overboeking van gewoon reservefonds (+)17.908.082,12
Overboeking naar gewoon reservefonds (-)0,00
Overboeking van reservefonds ICT (+)0,00
Overboeking naar reservefonds ICT (-)0,00
Overboeking van buitengewone begroting (+)0,00
Overboeking naar buitengewone begroting (-)11.616.517,50
Overboeking van voorzieningen risico's en kosten (+)0,00
Overboeking naar voorzieningen risico's en kosten (-)0,00
Saldo overboekingen
6.291.564,62Resultaat van het dienstjaar
-5.059.302,00
Schrappingen uit Formulier T
5.059.302,00
Geraamd algemeen begrotingsresultaat vorig dienstjaar
0,00
Algemeen begrotingsresultaat
0,00Gewoon reservefonds
2.382.626,14
Reservefonds ICT
0,00
Voorzieningen voor risico's en kosten
0,00
Algemeen resultaat
2.382.626,14

Artikel 2

De gemeenteraad keurt het investeringsprogramma 2024 van Politiezone Antwerpen goed.

Artikel 3

De bijzondere rekenplichtige van de politiezone Antwerpen regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon
Politiezone Antwerpen ontvangt een dotatie van de stad Antwerpen voor de gewone begroting 2024

268.044.653,90 EUR

budgetplaats: 60030
budgetpositie: 33000_48548_01
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2400
NVT
Politiezone Antwerpen ontvangt een dotatie van de stad Antwerpen voor de buitengewone begroting 2024

13.247.126,20 EUR

budgetplaats: 60030
budgetpositie: 33002_68551
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2400
NVT