Terug
Gepubliceerd op 28/11/2023

2023_GR_00751 - Ondersteuning. Onderwijs - Aanpassing reglement. Smakelijke School - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/11/2023 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Subsidie, premie, erkenning.

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Güler Turan, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Jan Penris, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Yasmia Setta, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_GR_00751 - Ondersteuning. Onderwijs - Aanpassing reglement. Smakelijke School - Goedkeuring 2023_GR_00751 - Ondersteuning. Onderwijs - Aanpassing reglement. Smakelijke School - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 20 december 2021 (jaarnummer 787) keurde de gemeenteraad het ondersteuningsreglement 'Smakelijke School' goed.

Het ondersteuningsreglement heeft één volledig schooljaar gelopen en het tweede schooljaar is gestart. Momenteel hebben 116 vestigingsplaatsen ingetekend op het reglement. We merken dat veel van de ingeschreven scholen de beschikbare budgetten niet ten volle gebruiken omdat ze geen onderscheid willen maken tussen kinderen en omwille van de bijkomende administratieve last. Vandaar dat we een aantal aanpassingen willen invoeren met als doel:

  • de administratieve last voor de scholen te verlagen;
  • de budgetten efficiënter te besteden;
  • de inschrijfperiode meer toegankelijk te maken.

Deze aanpassingen moeten ertoe leiden dat meer scholen gebruik gaan maken en dat meer scholen die er reeds gebruik van maken het beschikbare budget maximaal gaan benutten.

Juridische grond

De wet betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen van 14 december 1983.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 41 tweede lid 23° van het Decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor het vaststellen van subsidiereglementen.

Argumentatie

Volgende wijzigingen zijn aangepast in het ondersteuningsreglement Smakelijke School:

- Definities: "Duurzaamheid" wordt toegevoegd.

- Einddatum: wordt verlengd naar 31 december 2025 om continuïteit voor de scholen te garanderen. In het voorjaar 2025 laten we het nieuwe bestuur het reglement goedkeuren in functie van de volgende legislatuur.

- Wat ondersteunen we:

  • "Bij aankoop van gezonde voeding respecteert de school de overheidssopdrachtenwetgeving door minstens drie offertes te vragen bij potentiële leveranciers" wordt weggelaten. Het is de verantwoordelijkheid van de scholen zelf om te bekijken hoe zij de wetgeving moeten naleven.
  • "De verhoogde toelage voor kinderen die opgroeien in armoede wordt effectief besteed in functie van deze leerlingen." wordt weggelaten. We hebben gemerkt dat veel scholen geen onderscheid wensen te maken tussen de kinderen en dat daardoor het extra bedrag voorzien voor kinderen die opgroeien in armoede niet efficiënt benut wordt. Met deze aanpassingen mogen scholen dit extra bedrag gebruiken voor alle kinderen waardoor het gemiddelde bedrag per kind in scholen met veel kansengroepen omhoog zal gaan.

- Aanvraag: De termijnen voor de aanvraag werden verruimd. Scholen kunnen nu het hele jaar door intekenen met twee vaste instapmomenten op 1 september en 1 januari.

- Algemeen: er werden een aantal tekstuele aanpassingen gedaan om de leesbaarheid te verhogen.

Algemene financiële opmerkingen

De middelen voor het reglement Smakelijke School zijn jaarlijks voorzien op volgende boekingsadressen:

  • 5117000000 / 6496430 / 2LWS020201A00000 / SUB_NR / 2400 en 5117000000 / 6496800 / 2LWS020201A00000 / SUB_NR / 2400;
  • 5117000000 / 6496430 / 2LWS020201A00000 / SUB_NR / 2500 en 5117000000 / 6496800 / 2LWS020201A00000 / SUB_NR / 2500.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS02 - Onderwijs
2LWS0202 - Welzijn en excelleren in het onderwijs
2LWS020201 - Maaltijden op school
2LWS020201PA5644 - Gezonde schoolmaaltijden

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de aanpassingen aan het ondersteuningsreglement Smakelijke School met ingang van 1 januari 2024 goed.

Artikel 2

De gemeenteraad neemt kennis van de gecoördineerde versie van het reglement Smakelijke School.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.