Terug
Gepubliceerd op 28/11/2023

2023_GR_00718 - Kansspelinrichtingen klasse IV - Convenant Polostraat 93, 2660 Hoboken - Weigering

gemeenteraad
ma 27/11/2023 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Güler Turan, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Jan Penris, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Yasmia Setta, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_GR_00718 - Kansspelinrichtingen klasse IV - Convenant Polostraat 93, 2660 Hoboken - Weigering 2023_GR_00718 - Kansspelinrichtingen klasse IV - Convenant Polostraat 93, 2660 Hoboken - Weigering

Motivering

Aanleiding en context

Op 4 augustus 2023 werd namens de BV YAZ (RPR 0830252001), met maatschappelijke zetel aan de Boekstraat 75 bus B te 2610 Wilrijk, een aanvraag ingediend om een convenant af te sluiten voor de exploitatie van een kansspelinrichting klasse IV, genoemd 'Eforbet’, gelegen aan de Polostraat 93 te 2660 Hoboken. 

De kansspelinrichting klasse IV wordt eveneens feitelijk geëxploiteerd door de BV YAZ.

De BV YAZ heeft een kansspelvergunning F2 voor de exploitatie van de kansspelinrichting klasse IV op dit adres, laatst hernieuwd door de Kansspelcommissie op 2 december 2020 (119664). De BV YAZ wenst deze kansspelvergunning F2 te hernieuwen op de eerstvolgende zitting van de Kansspelcommissie.

De uitbating van een vaste kansspelinrichting klasse IV moet op grond van artikelen 43/4, §1 en 43/5, 6° van de Wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers (verder: Kansspelwet) geschieden krachtens een convenant dat voorafgaandelijk wordt gesloten tussen de gemeente van vestiging en de uitbater. Deze bepalingen werden ingevoerd door de wet van 7 mei 2019 tot wijziging van de Kansspelwet van 7 mei 1999. Artikel 36 van de wijzigingswet bepaalde dat de houders van een kansspelvergunning F2, die op het tijdstip van de inwerkingtreding van deze wet over een vergunning beschikten, hun activiteiten onder dezelfde voorwaarden konden voortzetten. Pas ten vroegste twee jaar na de inwerkingtreding van de wet moesten ze voldoen aan deze voorwaarde. De wetswijziging trad in werking op 25 mei 2019. 

Thans moet bij de aanvraag om hernieuwing dus rekening gehouden worden met voormelde voorwaarden. Dit betekent eveneens dat de aanvrager ervoor dient te zorgen dat de kansspelinrichting klasse IV niet gevestigd wordt in de nabijheid van onderwijsinstellingen, ziekenhuizen, plaatsen die vooral door jongeren bezocht worden, zulks behoudens met redenen omklede afwijking die door de gemeente wordt toegestaan.

Om de kansspelvergunning F2 te hernieuwen bij de Kansspelcommissie is een convenant nodig tussen de BV YAZ en de stad Antwerpen.

Juridische grond

Kansspelinrichtingen klasse IV zijn, op basis van artikel 43/4, §1 van de Kansspelwet, plaatsen die uitsluitend bestemd zijn voor het aannemen van weddenschappen. Het aannemen van weddenschappen vereist een kansspelvergunning F2. Behoudens de uitzonderingen bepaald in §5 van voormeld artikel, is het verboden weddenschappen aan te nemen buiten een kansspelinrichting klasse IV. De uitbating van een vaste kansspelinrichting klasse IV moet geschieden krachtens een convenant dat voorafgaandelijk wordt gesloten tussen de gemeente van vestiging en de uitbater. Het convenant bepaalt waar de kansspelinrichting wordt gevestigd alsook de nadere voorwaarden. In het convenant worden de openings- en sluitingsuren én de openings- en sluitingsdagen bepaald van de kansspelinrichtingen klasse IV en wordt vastgelegd wie het gemeentelijk toezicht waarneemt.

Om een kansspelvergunning klasse F2 te kunnen verkrijgen moet de aanvrager volgens artikel 43/5 van de Kansspelwet:

  1. indien het gaat om een natuurlijk persoon, onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie; indien het gaat om een rechtspersoon, deze hoedanigheid naar Belgisch recht of naar het recht van een lidstaat van de Europese Unie bezitten;
  2. indien het gaat om een natuurlijk persoon, volledig zijn burgerlijke en politieke rechten genieten en zich gedragen op een wijze die beantwoordt aan de vereisten van de functie; indien het gaat om een rechtspersoon, moeten de bestuurders en zaakvoerders volledig hun burgerlijke en politieke rechten genieten en zich gedragen op een wijze die beantwoordt aan de vereisten van de functie;
  3. het reglement van de weddenschappen, evenals iedere wijziging hiervan aan de commissie meedelen en zich ertoe verbinden hiervan een exemplaar uit te hangen;
  4. een advies overleggen van de Federale Overheidsdienst Financiën en de gewestelijke belastingadministratie waaruit blijkt dat alle vaststaande en onbetwiste belastingschulden werden voldaan;
  5. ervoor zorgen dat de kansspelinrichting klasse IV niet gevestigd wordt in de nabijheid van onderwijsinstellingen, ziekenhuizen, plaatsen die vooral door jongeren worden bezocht, behoudens een met redenen omklede afwijking toegestaan door de gemeente; en
  6. het convenant kunnen voorleggen dat werd gesloten tussen de kansspelinrichting klasse IV en de gemeente waar die inrichting gevestigd is onder de voorwaarde dat de vergunning van klasse F2 wordt verkregen.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 43/4 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers (Belgisch Staatsblad 30 december 1999).

De gemeenteraad heeft een algemene regelgevende bevoegdheid voor zaken van gemeentelijk belang tenzij de bevoegdheid is toegewezen aan een ander orgaan van de gemeente (artikel 40 Decreet Lokaal Bestuur).

Argumentatie

De BV YAZ baat de kansspelinrichting klasse IV gelegen aan de Polostraat 93 te 2660 Hoboken uit. Hiervoor beschikt zij over een kansspelvergunning F2 die nu hernieuwd moet worden. De hernieuwing van de kansspelvergunning F2 gebeurt driejaarlijks. Voorafgaandelijk moet een convenant afgesloten worden met de gemeente zoals bepaald in de wijzigingswet van 7 mei 2019. 

De voorwaarden waar de aanvrager conform artikel 43/5 van de Kansspelwet aan moet voldoen om een kansspelvergunning F2 te kunnen verkrijgen, gelden daarnaast eveneens voor het hernieuwen van dergelijke vergunning. Het gegeven dat er reeds een kansspelvergunning werd uitgereikt, doet geen afbreuk aan het feit dat er thans, na inwerkingtreding van de artikelen 43/4, §1 en 43/5, 6°, alsnog een convenant moet worden afgesloten. Aangezien deze wetswijziging pas in werking trad nadat de eerdere kansspelvergunning werd uitgereikt, behoudt de gemeente haar discretionaire bevoegdheid om te beslissen of, en onder welke voorwaarden, er thans een convenant wordt afgesloten. Het is immers pas na deze wetswijziging dat de gemeente door de convenantverplichting de bevoegdheid heeft gekregen daadwerkelijk een rol te spelen in de verkrijgingsprocedure voor een kansspelvergunning. 

Artikel 43/5, 5° van de Kansspelwet bepaalt ondubbelzinnig dat "De aanvrager van het convenant ervoor moet zorgen dat een kansspelinrichting klasse IV niet gevestigd wordt in de nabijheid van onderwijsinstellingen, ziekenhuizen, plaatsen die vooral door jongeren worden bezocht, zulks behoudens met redenen omklede afwijking die door de gemeente wordt toegestaan."

De parlementaire voorbereiding stipuleert verder dat: "Dat convenant bepaalt waar de kansspelinrichting wordt gevestigd, inzonderheid rekening houdend met onderwijsinstellingen, ziekenhuizen, plaatsen die vooral door jongeren worden bezocht, plaatsen waar erediensten worden gehouden of gevangenissen." De concrete omstandigheden die een weigering om een convenant te kunnen sluiten, kunnen verantwoorden zijn derhalve niet beperkt tot de inrichtingen die uitdrukkelijk vermeld staan in hoger geciteerd artikel uit de Kansspelwet. Dit werd bevestigd door een arrest van het Grondwettelijk Hof van 9 december 2021 (arrest nr. 177/2021).

Er moet bij de beoordeling om al dan niet over te gaan tot het afsluiten van een convenant nagegaan worden of de voorgestelde locatie al dan niet in de nabijheid van dergelijke inrichtingen gelegen is. De ingevoerde bepaling strekt ertoe om de risico’s in verband met de ligging van een vaste kansspelinrichting klasse IV te beperken en kwetsbare spelers te beschermen. Dergelijk nabijheidsonderzoek is een determinerend motief in de afweging van de gemeente om in een individueel dossier te beslissen om al dan niet het convenant af te sluiten.

De stad Antwerpen investeert in een coherent en geïntegreerd drugbeleid. Naast middelenverslavingen wordt binnen dit beleid ook aandacht geschonken aan gedragsverslavingen, zoals gamen en gokken. Het is daarbij belangrijk om preventief en voor aanvang van de problematiek in te grijpen. Bijgevolg zijn uiterst belangrijke doelgroepen voor verslavingspreventie jongeren en kwetsbare personen.

Onderzoek toont aan dat het in contact komen met middelen of verslavende gedragingen op jonge leeftijd, het risico op verslaving op latere leeftijd verhoogt. Dit heeft te maken met de ontwikkeling van de hersenen: "Hoe eerder iemand begint, hoe meer invloed dit heeft op de ontwikkeling van de hersenen, hoe impulsiever iemand wordt, wat dan weer de kans op verslaving verhoogt. Dit is voor gokken net zo: problematische gokkers bleken telkens vroeger te zijn gestart met gokken - vaak al rond de leeftijd van 10 jaar - dan leeftijdsgenoten die (niet problematisch) gokken." (Shead, Derevensky & Gupta, 2010, Geel en Fisher in Bowden-Jones & Georges, 2015).

Antwerpen is een bruisende studentenstad en heeft ook heel wat (middelbare) scholen op het grondgebied. Geld inzetten op sportwedstrijden is de gokvorm die het meest frequent wordt beoefend door de Vlaamse studenten, zo blijkt uit onderzoek van de VAD. (Van Damme et al., 2022). Nog problematischer, hoewel gokken onder de 18 jaar verboden is, is de vaststelling dat 0,9% van de middelbare schooljongeren een regelmatige speler is bij sportweddenschappen en 7,7% aangeeft ooit te hebben gespeeld. (Rossiers, VAD Webinar, 2021, 19:38). Er kan bijgevolg niet aan voorbijgegaan worden dat hier zeer strikt op moet toegezien worden.

De voorgenomen inrichting is gevestigd aan de Polostraat 93 te 2660 Hoboken en gelegen in de wijk “het Kiel” in het zuiden van Antwerpen. De voorgenomen inrichting is gelegen in een gedeelte van de stad waar de leefbaarheid al onder druk staat door verschillende vormen van overlast en criminaliteit. Vanwege de aanwezigheid van verschillende scholen is er eveneens veel passage van kinderen en jongeren. Deze kwetsbare groep dient beschermd te worden tegen de risico’s van het gokken. 

Met name de nabijheid van een secundaire onderwijsinstelling doet zorgen baren.

Het GO! Atheneum Hoboken is gelegen op een wandelafstand van 450 meter (geen vogelvlucht) van het wedkantoor. Het gaat om een secundaire school die ASO, TSO en BSO aanbiedt voor leerlingen van de eerste tot en met de derde graad en tevens een ruim studieaanbod heeft voor leerlingen van het zevende jaar.

Aangezien het wedkantoor is gelegen in de drukbevolkte wijk ‘het Kiel’, in de directe nabijheid van diverse horeca-inrichtingen en winkels, kan dit een verhoogde aantrekkingskracht hebben op scholieren die na schooltijd deze wijk induiken, zelfs wanneer die school zou liggen op een iets ruimere wandelafstand van het wedkantoor.

Het wedkantoor is gelegen nabij een onderwijsinstelling voor middelbaar onderwijs, hetgeen op zich volstaat om het convenant te weigeren op grond van artikel 43/5, 5° van de Kansspelwet.

Dit wordt tevens bevestigd door rechtspraak van de Raad van State: “Te dezen vermeldt de bestreden beslissing de afstanden van de onderwijsinstellingen tot de kansspelinrichting en aldus doet zij blijken van een in concreto onderzoek. Het nabijheidsverbod voor onderwijsinstellingen wil de scholieren behoeden voor de verleiding om een speelautomatenhal op te zoeken omdat zij de inrichting niet ver verwijderd weten of omdat het slechts een minimale inspanning vergt om ze te bereiken. De concrete beoordeling van de nabijheid betreft ipso facto de aantrekkingskracht van de kansspelinrichting en van de inspanning om er te geraken. De gedetailleerde opgave van de afstand tot de kansspelinrichting voor wat onder meer een aantal onderwijsinstellingen betreft, volstaat om te gewagen van een aantrekkingskracht die van de kansspelinrichting op die scholieren uitgaat.

(…)

De verzoekende partij maakt ook niet aannemelijk dat de vermelde afstanden voldoende ruim zijn opdat de scholieren een zekere inspanning moeten doen om de kansspelinrichting te bereiken. 

Het motief betreffende de nabijheid van onderwijsinstellingen, dat de wettigheidstoetsing heeft doorstaan, volstaat op zich om de weigering van het gevraagde convenant te verantwoorden. (RvS, nr. 208.789 van 9 november 2010).”

Verder verdient de nabijheid van het wedkantoor bij plaatsen waar kwetsbare jongeren al dan niet residentieel begeleid worden, bijzondere aandacht.

Begeleidingshuis ‘Van Celst’ van Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen ligt aan de Waarlooshofstraat 3 te 2020 Antwerpen, met name op 280 meter wandelafstand van het wedkantoor. Hier worden meisjes tussen 14 en 20 jaar begeleid met een ernstige problematiek. Zij worden al dan niet geplaatst door de jeugdrechter. Een deel van de meisjes verbleef bovendien in de gemeenschapsinstelling in Beernem. De meisjes hebben een lange geschiedenis in de hulpverlening en zijn zeer kwetsbare jongeren. Begeleidingshuis ‘Hakatoo’ ligt eveneens aan de Waarlooshofstraat 3 te 2020 Antwerpen. Hier verblijven jongeren die tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Ook hier gaat het om jongeren al dan niet geplaatst door de jeugdrechter.

Verder dient er op toegezien te worden dat de vooropgestelde locatie niet in de nabijheid gelegen is van plaatsen die vooral door jongeren worden bezocht.

Er zijn nog diverse ‘plaatsen waar jongeren gewoonlijk samenkomen’ in de onmiddellijke nabijheid gevestigd. 

Het gaat onder meer over:

  • SupaStar vzw aan de Letterkundestraat 3 te 2610 Wilrijk, is gelegen op een wandelafstand van 700 meter van het wedkantoor. Deze jeugdvereniging organiseert tijdens de zomervakantie musicalstages voor kinderen en jongeren tussen de 6 en 20 jaar; 
  • Madrassa Attailime Ar-Rahma vzw aan de De Bosschaertstraat 31 te 2020 Antwerpen, is gelegen op een wandelafstand van 600 meter (8 minuten) van het wedkantoor. Deze vzw heeft een uitgebreide kinder- en jongerenwerking die focust op het verstrekken van hulp bij leerproblemen;
  • PEP! (Positive Education Psychologie vzw) gelegen aan de Wittestraat 116 te 2020 Antwerpen op minder dan 10 minuten wandelen van het wedkantoor. Deze vzw richt zich tot kinderen en jongeren uit kansengroepen met als doel hen op de juiste plek in het onderwijs te krijgen. De vzw organiseert ook bijlessen voor jongeren en cursussen ‘leren leren’. De bijlessen worden eveneens gegeven door jongeren uit het vierde, vijfde en zesde jaar secundair onderwijs. Daarnaast worden er ook summerschools georganiseerd in de zomervakantie.

Verder liggen de tennis- en padelclub ‘7e Olympiade’ en de tennis-, padel- en hockeyclub ‘Beerschot’ op een wandelafstand van minder dan 10 minuten van het wedkantoor. In de hockeyclub is een zeer uitgebreide jeugdwerking uitgebouwd, voor kinderen vanaf geboortejaar 2019 tot en met jongeren uit de U19 leeftijdscategorie (18-19 jarigen). In totaal zijn er veertien jeugdploegen actief binnen de hockeyclub. Ook in de tennisclub ‘Beerschot’ worden veel jeugdtrainingen georganiseerd en zijn er elke paas- en zomervakantie vakantiekampen voor kinderen en jongeren geboren tussen 2006 en 2020. Dezelfde activiteiten vinden plaats in de padelclub. Ook tennis- en padelclub ‘7e Olympiade’ heeft een zeer uitgebreide kinder- en jongerenwerking, met activiteiten voor kinderen, jeugdtoernooien, lessen en zomerstages.

Het olympisch stadion van Beerschot is gelegen op een wandelafstand van 600 meter van het wedkantoor. Hier vinden de matchen en de trainingen plaats van de A-kern. Op wedstrijdmomenten zijn hier ook veel jongeren aanwezig.

De speeltuin ‘VIIde-Olympiadelaan’ is gelegen op een wandelafstand van 450 meter van het wedkantoor. De speeltuin wordt vaak door jongeren bezocht die er gedurende langere tijd vertoeven. 

Verder liggen er een basketveldje, een BMX-piste en een trapveldje op minder dan 800 meter wandelafstand van het wedkantoor. Ook hier komen veel jongeren samen.

Met name de aanwezigheid in de onmiddellijke nabijheid, op slechts enkele minuten wandelen, van een secundaire school, een aantal instellingen voor kwetsbare jongeren en plaatsen of sportclubs waar veel jongeren samenkomen is problematisch. Het gegeven dat het wedkantoor is gevestigd in de nabijheid van een drukke winkelstraat in de wijk ‘het Kiel’ doet de aantrekkingskracht op jongeren die na schooltijd of voor of na hun vrijetijdsbesteding hier voorbij komen, alleen maar vergroten. 

De nabijheid van elk van bovengenoemde plaatsen, waar tevens veel jongeren samenkomen, volstaat derhalve om het sluiten van het convenant te weigeren op grond van artikel 43/5, 5° van de Kansspelwet.

Vanwege de nagestreefde sociale bescherming van jongeren betreft de vestigingsplaats van het wedkantoor aldus een ongeschikte locatie gezien de wet uitdrukkelijk verbiedt dat kansspelinrichtingen gelegen zijn in de buurt van plaatsen die vooral door jongeren worden bezocht. Dit wordt ook uitdrukkelijk door de Raad van State bevestigd: 

“Tevergeefs brengt verzoekster tegen die beoordeling in dat er dan blijkbaar geen enkele locatie in het centrum van Kortrijk aan de voorwaarden voor XII-3866-13/21 het sluiten van een convenant kan voldoen. Daargelaten de feitelijke juistheid hiervan, gaat verzoekster er blijkbaar van uit dat een kansspelinrichting in het centrum mogelijk moet zijn. De Raad van State is geen dergelijk voorschrift bekend. Daarentegen bestaat er wel een wetsvoorschrift dat kansspelinrichtingen in de buurt van plaatsen die vooral door jongeren worden bezocht, verbiedt.

(…)

Wanneer dan ook de weigering op dat motief berust volstaat het ten aanzien van de formele-motiveringseis dat de prohibitieve nabijheid afdoende met redenen wordt omkleed. Te dezen is daaraan voldaan. Immers preciseert de bestreden beslissing welke door het voorschrift bedoelde inrichtingen of plaatsen te dicht bij de vestigingsplaats van verzoekster gelegen zijn en waarom, namelijk op welke afstand ze zich ten opzichte van de kansspelinrichting (slechts) bevinden.” (RvS nr. 197.781 van 13 november 2009).

Het is immers net deze groep van jongeren die de wetgever wil beschermen, en terecht. De fysieke nabijheid of makkelijke beschikbaarheid van gokgelegenheden – in casu in het centrum van de stad – verhoogt de participatie aan gokken bij de bewoners uit de buurt. Zij zullen ook meer geld uitgeven aan gokspelen. Alsook de prevalentie van problematisch gokgedrag neemt toe (Vasiliadis, Jackson, Christensen & Francis, 2013; St-Pierre, Walker, Derevensky & Gupta, 2014), zeker bij jongeren. Onderzoek toont immers aan dat het in contact komen met middelen of verslavende gedragingen op jonge leeftijd, het risico op verslaving op latere leeftijd verhoogt. Dit heeft te maken met de ontwikkeling van de hersenen: hoe eerder iemand begint, hoe meer invloed dit heeft op de ontwikkeling van de hersenen, hoe impulsiever iemand wordt, wat dan weer de kans op verslaving verhoogt. Het aantal uitsluitingen bij de Kansspelcommissie is al jaren in stijgende lijn aan het verlopen. (Kansspelcommissie, 2021). Dit duidt op een toenemend aantal mensen die aangeven (of door bewindvoerders, belanghebbenden, enzovoort) problemen te ervaren met hun gokgedrag. Als er bovendien geweten is dat het gros van de opbrengsten van sportweddenschappen offline wordt gegenereerd (Kansspelcommissie, 2021), is het noodzakelijk tegenwoordig extra alert te zijn voor de risico’s indien wedkantoren gesitueerd zijn in een buurt waarin veel kwetsbare personen, zoals jongeren, aanwezig zijn. 

Het gegeven dat het wedkantoor in de drukke wijk ‘het Kiel’ is gevestigd, doet de aantrekkingskracht op jongeren die na schooltijd of voor of na hun vrijetijdsbesteding hiernaartoe trekken, alleen maar vergroten. 

Gelet op het geheel van deze omstandigheden is er geen enkele reden om af te wijken van de wettelijke nabijheidsregels. 

Het wedkantoor is momenteel open van 11.00 uur tot 23.00 uur, zodat de jongeren die de nabij gelegen school, jeugd- en sportclubs frequenteren, geconfronteerd worden met een open wedkantoor op de uren dat ze hier passeren. Op Google Street View is duidelijk te zien hoe opvallend het wedkantoor in het straatbeeld is, zodat kwetsbare groepen ook buiten de ruime openingsuren worden geconfronteerd met opzichtige reclame voor kansspelen. 

Op geen enkele wijze wordt door de aanvrager gemotiveerd hoe deze nabijheidsrisico’s kunnen worden geremedieerd.

De aanwezigheid van tal van kwetsbare inrichtingen in de omgeving van het wedkantoor betreffen concrete lokale omstandigheden die de stad Antwerpen ertoe dwingen om het afsluiten van een convenant met de BV YAZ (RPR 0830252001) met maatschappelijke zetel aan de Boekstraat 75B te 2610 Wilrijk voor de exploitatie van een kansspelinrichting klasse IV, genoemd ‘Eforbet’, gelegen aan de Polostraat 93 te 2660 Hoboken, te weigeren.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad weigert om met de BV YAZ (RPR 0830252001), met maatschappelijke zetel aan de Boekstraat 75B te 2610 Wilrijk, een convenant af te sluiten voor de exploitatie van een kansspelinrichting klasse IV, genoemd ‘Eforbet’, gelegen aan de Polostraat 93 te 2660 Hoboken.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.