Terug
Gepubliceerd op 28/11/2023

2023_GR_00736 - Gemeentelijke fiscaliteit - Opcentiemen op de gewestelijke milieuheffing 2024 - Belastingreglementen 2024-2025: opheffing en nieuwe versies - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/11/2023 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Belastingreglement, type Kohierbelasting.
  • Bijkomende aanslagvoet: Nee

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Gerolf Annemans, raadslid; Güler Turan, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Jan Penris, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Yasmia Setta, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_GR_00736 - Gemeentelijke fiscaliteit - Opcentiemen op de gewestelijke milieuheffing 2024 - Belastingreglementen 2024-2025: opheffing en nieuwe versies - Goedkeuring 2023_GR_00736 - Gemeentelijke fiscaliteit - Opcentiemen op de gewestelijke milieuheffing 2024 - Belastingreglementen 2024-2025: opheffing en nieuwe versies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

In het bestuursakkoord 2019-2024 werd opgenomen dat de stad Antwerpen wil inzetten op een gezonde en sluitende stadsbegroting die in evenwicht is en waar mogelijk de belastingen te vergroenen (resolutie 527).
Het heffen van belastingen is één van de middelen die de stad Antwerpen ter beschikking heeft om de voormelde doelstellingen van het bestuursakkoord waar te maken.
De gemeenteraad keurde in zitting van 28 november 2022 (jaarnummer 664) de opcentiemen op de Vlaamse milieuheffing goed voor aanslagjaar 2023.
De gemeenteraad keurde in zitting van 28 november 2022 (jaarnummer 664) de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting goed.
De gemeenteraad keurde in zitting van 28 november 2022 (jaarnummer 664) de belastingreglementen op uiterlijk verwaarloosde onroerende goederen, op de leegstaande woningen of gebouwen en op het takelen en bewaren van voertuigen voor aanslagjaren 2023-2025 goed.

Juridische grond

Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen.

De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit.

Omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025.

De artikelen 298 en 464, 1° WIB'92 (Wetboek Inkomstenbelasting).

De artikelen 465 tot en met 470 WIB'92.

Artikel 65 van het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.

Het besluit van de Vlaamse regering van 16 oktober 1991 betreffende de medewerking van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij aan de inning van gemeentelijke opcentiemen op sommige milieuheffingen.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 170, §4 van de Grondwet: uitdrukkelijke bevoegdheid van de gemeenteraad voor het invoeren van belastingen.

Artikel 40, §3 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is om de gemeentelijke belastingen en retributies vast te stellen.

Artikel 41, lid 2, 14° van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad de bevoegdheid voor het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, inclusief verminderingen en vrijstellingen exclusief uitoefent.

Argumentatie

Het verwerven van inkomsten via belastingen is noodzakelijk om de algemene uitgaven van de stad Antwerpen te financieren én om de doelstellingen van het bestuursakkoord waar te maken.

BELASTINGREGLEMENT MET BETREKKING TOT DE OPCENTIEMEN OP DE GEWESTELIJKE MILIEUHEFFING

Omwille van de financiële behoefte van de stad is het nodig om in 2024 opcentiemen op de gewestelijke milieuheffing te heffen.

De opcentiemen op de Vlaamse milieuheffing kunnen enkel voor het komende jaar vastgesteld worden.
Artikel 1 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende de medewerking van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij aan de inning van gemeentelijke opcentiemen op sommige milieuheffingen bepaalt dat het gemeenteraadsbesluit het aantal opcentiemen bepaalt dat voor het volgende jaar wordt geheven.

Daarom worden de opcentiemen op de gewestelijke milieuheffing voor aanslagjaar 2024 goedgekeurd. Het tarief blijft ongewijzigd ten opzichte van aanslagjaar 2023 en is bepaald op 20 opcentiemen.

AANVULLENDE GEMEENTEBELASTING OP DE PERSONENBELASTING

Omwille van de financiële behoefte van de stad is het nodig om de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting te heffen voor de komende jaren.

De aanvullende gemeentebelasting op personenbelasting kan voor meerdere jaren vastgesteld worden. 

Gelet op de financiële toestand van de stad wordt het percentage voor aanslagjaren 2024 en 2025 verlaagd van 8% naar 7%.

BELASTINGREGLEMENT OP DE LEEGSTAANDE WONINGEN OF GEBOUWEN

In dit belastingreglement worden geen inhoudelijke aanpassingen doorgevoerd, het betreft een loutere administratieve vereenvoudiging.

Zo wordt er niet langer vereist dat het belastingreglement wordt meegestuurd met de kennisgeving van de opname van een pand op het register van leegstaande woningen en gebouwen. Dit reglement staat immers online ter beschikking van de burgers.

In de kennisgeving wordt uiteraard nog steeds verwezen naar de vindplaats ervan op de website van de stad Antwerpen.

BELASTINGREGLEMENT OP UITERLIJK VERWAARLOOSDE ONROERENDE GOEDEREN

In dit belastingreglement worden geen inhoudelijke aanpassingen doorgevoerd, het betreft een loutere administratieve vereenvoudiging.

Zo wordt er niet langer vereist dat het belastingreglement wordt meegestuurd met de kennisgeving van de opname van een pand op het register van uiterlijk verwaarloosde onroerende goederen. Dit reglement staat immers online ter beschikking van de burgers.

In de kennisgeving wordt uiteraard nog steeds verwezen naar de vindplaats ervan op de website van de stad Antwerpen.

BELASTINGREGLEMENT OP HET TAKELEN EN BEWAREN VAN VOERTUIGEN

In het thans geldende reglement wordt er voor administratief getakelde voertuigen een stallingskost aangerekend van:

  • 2,00 euro per dag bewaring na de zevende dag voor een voertuig met een hoogst toegelaten gewicht van 3.500 kg, en
  • 20,00 euro per dag bewaring voor een voertuig met een hoogst toegelaten gewicht van meer dan 3.500 kg

Uit de praktijk is gebleken dat deze stallingskost, in vergelijking met de parkeertarieven op de openbare weg, voor sommige eigenaars van getakelde voertuigen beschouwd wordt als een goedkope manier om hun voertuig op een beveiligd terrein te stallen.

Het gevolg hiervan is dat het terrein dat door de takelfirma voorzien wordt om getakelde voertuigen te stallen overmatig belast wordt en dat het aantal vrije plaatsen sterk beperkt wordt.

Daarom is er in het vernieuwde belastingreglement op takelingen opgenomen dat de stallingskost wordt opgedeeld in een basistarief van 2,00 euro of 20,00 euro (afhankelijk van het feit of het een voertuig van meer of minder dan 3.500 kg betreft) voor de eerste 7 dagen stalling, en een verhoogd tarief voor de zogenaamde langdurige stallingen van langer dan 7 dagen.

Dit verhoogd tarief wordt bepaald op 10,00 euro (voertuig met een hoogst toegelaten gewicht van 3.500 kg) of 30,00 euro (voertuig met een hoogst toegelaten gewicht van meer dan 3.500 kg) per dag bewaring vanaf de achtste dag.

Algemene financiële opmerkingen

Aangezien er geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd worden aan de belastingreglementen op de leegstaande woningen of gebouwen en de uiterlijk verwaarloosde onroerende goederen, zijn er geen budgettaire gevolgen voor die reglementen.

Omwille van het feit dat bij het opstellen van de 7e aanpassing van het meerjarenplan enkel rekening gehouden is met de aanpassing van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting, zullen de budgettaire gevolgen voor de aanpassing van het belastingreglement op het takelen en bewaren van voertuigen verwerkt worden in de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan.

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Opcentiemen gewestelijke milieuheffing

300.000,00 EUR 

budgetplaats:5170100000
budgetpositie:7303
functiegebied: 2SBS040101A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2SA000020
budgetperiode: 2400

n.v.t.

Aanvullende belasting op de personenbelasting

144.683.982,66 EUR (2024)

148.255.549,29 EUR (2025)


Budgetplaats: 5170100000

Budgetpositie: 7301

Functiegebied: 2SBS040101A00000

Subsidie: SUB_NR

Fonds: intern

Begrotingsprogramma: 2SA000020

Budgetperiode: 2400-2500


n.v.t.


Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de opcentiemen op de Vlaamse milieuheffing voor het aanslagjaar 2024 goed.

Artikel 2

De gemeenteraad heft volgend besluit dat door de gemeenteraad werd goedgekeurd op 28 november 2022 (jaarnummer 664) op voor wat betreft artikel 32, met ingang vanaf 1 januari 2024: Nieuw belastingreglement: woningen zonder inschrijving - Belastingreglementen 2023-2025: opheffing en nieuwe versies - Goedkeuring.

Artikel 3

De gemeenteraad keurt de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor de aanslagjaren 2024 en 2025 goed.

Artikel 4

De gemeenteraad heft volgend besluit dat door de gemeenteraad werd goedgekeurd op 28 november 2022 (jaarnummer 664) op voor wat betreft artikel 4, met ingang vanaf 1 januari 2024: Nieuw belastingreglement: woningen zonder inschrijving - Belastingreglementen 2023-2025: opheffing en nieuwe versies - Goedkeuring.

Artikel 5

De gemeenteraad keurt het belastingreglement op de leegstaande woningen of gebouwen voor de aanslagjaren 2024 tot en met 2025 goed.

Artikel 6

De gemeenteraad heft volgend besluit dat door de gemeenteraad werd goedgekeurd op 28 november 2022 (jaarnummer 664) op voor wat betreft artikel 3, met ingang vanaf 1 januari 2024: Nieuw belastingreglement: woningen zonder inschrijving - Belastingreglementen 2023-2025: opheffing en nieuwe versies - Goedkeuring.

Artikel 7

De gemeenteraad keurt het belastingreglement op uiterlijk verwaarloosde onroerende goederen voor de aanslagjaren 2024 en 2025 goed.

Artikel 8

De gemeenteraad heft volgend besluit dat door de gemeenteraad werd goedgekeurd op 28 november 2022 (jaarnummer 664) op voor wat betreft artikel 20, met ingang vanaf 1 januari 2024: Nieuw belastingreglement: woningen zonder inschrijving - Belastingreglementen 2023-2025: opheffing en nieuwe versies - Goedkeuring.

Artikel 9

De gemeenteraad keurt het belastingreglement op het takelen en bewaren van voertuigen voor de aanslagjaren 2024 en 2025 goed.

Artikel 10

De financieel directeur regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Opcentiemen gewestelijke milieuheffing

300.000,00 EUR budgetplaats:5170100000
budgetpositie:7303
functiegebied: 2SBS040101A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2SA000020
budgetperiode: 2400
n.v.t.
Aanvullende belasting op de personenbelasting

144.683.982,66 EUR (2024)

148.255.549,29 EUR (2025) 


Budgetplaats: 5170100000

Budgetpositie: 7301

Functiegebied: 2SBS040101A00000

Subsidie: SUB_NR

Fonds: intern

Begrotingsprogramma: 2SA000020

Budgetperiode: 2400-2500


n.v.t.