Terug
Gepubliceerd op 28/11/2023

2023_GR_00725 - Opdracht stadsafgevaardigde - water-link. Buitengewone algemene vergadering. Afvaardiging legislatuur 2019-2024. Adelta en Adelta.Rio - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/11/2023 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Güler Turan, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Jan Penris, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Yasmia Setta, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_GR_00725 - Opdracht stadsafgevaardigde - water-link. Buitengewone algemene vergadering. Afvaardiging legislatuur 2019-2024. Adelta en Adelta.Rio - Goedkeuring 2023_GR_00725 - Opdracht stadsafgevaardigde - water-link. Buitengewone algemene vergadering. Afvaardiging legislatuur 2019-2024. Adelta en Adelta.Rio - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Water-link meldt dat op 14 december 2023 om 16.00 uur een buitengewone algemene vergadering zal plaatshebben in de kantoren van water-link, Mechelsesteenweg 66 te 2018 Antwerpen, met volgende agendapunten: 

 1. Algemene toelichting stand van zaken transactie Pidpa - water-link; 

 1. Wijziging van de benaming van water-link naar "Adelta"; 

 1. Ontslag en benoeming bestuurders 2023; 

 1. Kennisname van ontslag van alle bestuurders met ingang van 1 januari 2024; 

 1. Benoeming van nieuwe bestuurders met ingang van 1 januari 2024; 

 1. Goedkeuring van het saldo van de saneringsbijdrage; 

 1. Goedkeuring houdende toetreding van water-link tot het OFP Prolocus overeenkomstig artikel 472 van het decreet over het lokaal bestuur; 

 1. Goedkeuring van de begroting 2024 overeenkomstig artikel 432 van het decreet over het lokaal bestuur; 

 1. Volmachtenregeling in het kader van de transactie Pidpa - water-link; 

 1. Jaarlijkse rapportering over de ingezette uitzendkrachten in het licht van het decreet interimarbeid lokaal bestuur; 

 1. Varia en mededelingen. 

Op respectievelijk 16 juni 2023 en 5 september 2023 hebben de (buitengewone) algemene vergaderingen van Pidpa en water-link hun principiële goedkeuring gegeven aan een transactie bestaande uit de inkanteling van de watervoorzieningsactiviteit van Pidpa in het huidige water-link en van de watersaneringsactiviteit van water-link in het huidige Pidpa. In dit kader werden verschillende voor de transactie noodzakelijke beslissingen goedgekeurd, waaronder het aannemen van een nieuwe tekst van de statuten, van een aandeelhouders- en concessieovereenkomst,... Deze herstructurering wordt verwacht effectief in werking te treden per 1 januari 2024. 

Juridische grond

Artikel 427 van het decreet over het lokaal bestuur stelt dat de statuten of de wijzigingen in de statuten en in de bijlagen artikelsgewijs aangebracht worden door de algemene vergadering met een drievierdemeerderheid, zowel voor het geheel van de geldig uitgebrachte stemmen, als voor de geldig uitgebrachte stemmen van de vertegenwoordigde gemeenten, en op voorwaarde dat de gewone meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten haar instemming betuigt. 

Artikel 432 van het decreet over het lokaal bestuur stelt dat de algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. Deze worden voor de gemeenten rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden. 

Artikel 434 van het decreet over het lokaal bestuur stelt dat in opdrachthoudende verenigingen de leden van de raad van bestuur, bij geheime stemming, worden benoemd door de algemene vergadering. Deelnemers van opdrachthoudende verenigingen kunnen kandidaat-bestuurders voordragen die geen lid zijn van een gemeenteraad/districtsraad als die voordracht uitdrukkelijk gemotiveerd wordt.

Artikel 432 van het decreet over het lokaal bestuur stelt dat afgezien van de jaarvergadering waarvan sprake is in artikel 454, van voorgenoemd decreet, nog minstens één buitengewone algemene vergadering belegd wordt in de loop van het laatste trimester van elk jaar, om de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgende boekjaar te bespreken. Een door de raad van bestuur opgestelde begroting staat op de agenda van deze vergadering. 

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 41, tweede lid, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de beslissingen tot oprichting van, deelname aan of vertegenwoordiging in agentschappen, instellingen, verenigingen en ondernemingen.

Argumentatie

De gemeenteraad dient kennis te nemen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van water-link van 14 december 2023 en het stemgedrag van de stadsafgevaardigde te bepalen. 

In aanloop naar de definitieve inwerkingtreding van de fusie, stelt de raad van bestuur nog een beperkte wijziging aan de statuten van water-link voor. Het gaat met name om de wijziging van de juridische benaming van “water-link” naar “Adelta”. De raad van bestuur van water-link heeft besloten om de juridische benaming van het intergemeentelijk samenwerkingsverband meteen aan te passen aan de nieuwe commerciële benaming. Op die manier kan het fusiebedrijf ook echt van start gaan onder haar nieuwe identiteit. De betrokken wijziging vereist een aanpassing van de statuten van de vereniging, aangezien de naam van een rechtspersoon een statutair verplichte melding betreft volgens het wetboek van vennootschappen en verenigingen. 

De gemeenteraad besliste in zitting van 25 februari 2019 (jaarnummer 121) om de heer Koen Kennis, schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie, aan te duiden als stadsafgevaardigde op de (buitengewone) algemene vergadering van water-link, met als plaatsvervanger een ander lid van het college of van de gemeenteraad. Als deelnemer van zowel Adelta als Adelta.Rio mag de stad Antwerpen een afgevaardigde aanduiden voor de algemene vergaderingen van beide verenigingen. 

Ingevolge de beslissing van de gemeenteraad van 25 september 2023 (jaarnummer 600) coöpteerde de raad van bestuur van water-link twee nieuwe bestuurders. Hun aanstelling wordt op de aankomende algemene vergadering geformaliseerd. Daarnaast zullen de bestuursorganen van Adelta en Adelta.Rio als gevolg van de inwerkingtreding van de fusie hersamengesteld worden conform de bepalingen van de nieuwe statuten. De algemene vergadering van water-link zal daarom kennis nemen van het ontslag van al haar huidige bestuurders en overgaan tot de benoeming van de leden van het nieuwe bestuursorgaan. Volgens artikel 434 §3 van het decreet over het lokaal bestuur gebeurt die benoeming op voordracht van de deelnemers, waarbij kandidaat-bestuurders kunnen worden voorgedragen die geen lid zijn van een gemeente- of districtsraad zijn als die voordracht uitdrukkelijk gemotiveerd wordt. Met betrekking tot die laatste vereiste worden de motiveringen uit de gemeenteraadsbesluiten van 25 februari 2019 (jaarnummer 121) en 25 september 2023 (jaarnummer 600) integraal hernomen. Omdat de stad Antwerpen vennoot is/wordt van zowel Adelta als van Adelta.Rio, kan zij bestuurders voor beide verenigingen voordragen. Conform de goedgekeurde statuten beschikt de stad Antwerpen over een voordrachtrecht voor zeven afgevaardigden voor de raad van bestuur van Adelta en vier afgevaardigden voor de raad van bestuur van Adelta.Rio. De gemeenteraad gaf op 26 juni 2023 (jaarnummer 428) reeds opdracht aan de bestuurders die haar zullen vertegenwoordigen in de raden van bestuur van de Water-Entiteit (Adelta) en de Rio-Entiteit (Adelta.Rio) om de studie inzake de verdere consolidatie met Fluvius actief op te volgen en hun rechten tot bijeenroeping van de raden van bestuur alsook hun stemrechten te dien einde in te zetten. Nog in het licht van de fusie dient het topmanagement van Adelta / Adelta.Rio bepaald te worden. Het college stelde reeds op 9 juni 2023 (jaarnummer 3852) voor om daartoe de nodige vacatures extern open te verklaren waarbij geen van de posities van de huidige topmanagers als verworven wordt beschouwd.  De inhoud van voormelde gemeenteraads- en collegebeslissing worden als instructie meegegeven aan de nieuw aan te stellen vertegenwoordigers van de stad Antwerpen in beide entiteiten.  

Opdrachthoudende verenigingen zijn er overeenkomstig artikel 432, laatste lid van het decreet over het lokaal bestuur toe verplicht om, afgezien van de jaarvergadering, ten minste één buitengewone algemene vergadering te beleggen in de loop van het laatste trimester van elk jaar. Een door de raad van bestuur opgestelde begroting staat op de agenda van die vergadering. De voorgenomen algemene vergadering zal deze begroting behandelen. 

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van water-link van 14 december 2023. 

Artikel 2

De gemeenteraad neemt kennis van de afvaardiging van de heer Koen Kennis, schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie, naar de buitengewone algemene vergadering van water-link van 14 december 2023, met als plaatsvervanger een ander lid van het college of van de gemeenteraad, waarbij de stadsafgevaardigde handelt volgens de steminstructies van de gemeenteraad. 

Artikel 3

De gemeenteraad keurt de statutenwijziging van water-link goed. 

Artikel 4

De gemeenteraad keurt goed om de stadsafvaardigingen in water-link formeel te beëindigen per 1 januari 2024. 

Artikel 5

De gemeenteraad keurt goed om de heer Koen Kennis, schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie, tot het einde van de legislatuur 2019-2024 af te vaardigen namens stad Antwerpen in de (buitengewone) algemene vergaderingen van Adelta (met 33 stemmen tegen 6, er zijn 5 onthoudingen en 3 raadsleden brachten geen stem uit) en Adelta.Rio (met 33 stemmen tegen 6, er zijn 5 onthoudingen en 3 raadsleden brachten geen stem uit), met als plaatsvervanger een ander lid van het college of van de gemeenteraad.  

Artikel 6

De gemeenteraad keurt goed om volgende personen tot het einde van de legislatuur 2019-2024 af te vaardigen namens stad Antwerpen in de raad van bestuur van Adelta: 

 • Gantman André: met 34 stemmen tegen 6, er zijn 4 onthoudingen en 3 raadsleden brachten geen stem uit;

 • Laenens Koen: met 34 stemmen tegen 6, er zijn 4 onthoudingen en 3 raadsleden brachten geen stem uit;

 • Markowitz Samuel: met 34 stemmen tegen 5, er zijn 5 onthoudingen en 3 raadsleden brachten geen stem uit;

 • Meirsman Danielle: met 34 stemmen tegen 5, er zijn 5 onthoudingen en 3 raadsleden brachten geen stem uit;

 • Van der Vloet Jan: met 34 stemmen tegen 5, er zijn 5 onthoudingen en 3 raadsleden brachten geen stem uit;

 • Vlietinck Sven: met 34 stemmen tegen 5, er zijn 5 onthoudingen en 3 raadsleden brachten geen stem uit;

 • Voorhamme Robert: met 34 stemmen tegen 5, er zijn 5 onthoudingen en 3 raadsleden brachten geen stem uit.

Artikel 7

De gemeenteraad keurt goed om volgende personen tot het einde van de legislatuur 2019-2024 af te vaardigen namens stad Antwerpen in de raad van bestuur van Adelta.Rio: 

 • Dehaen Babette: met 34 stemmen tegen 4, er zijn 6 onthoudingen en 3 raadsleden brachten geen stem uit;

 • El Mzairh Hicham: met 34 stemmen tegen 5, er zijn 5 onthoudingen en 3 raadsleden brachten geen stem uit;

 • Mahieu Monique: met 33 stemmen tegen 5, er zijn 6 onthoudingen en 3 raadsleden brachten geen stem uit;

 • Sekeris Tjerk: met 32 stemmen tegen 7, er zijn 4 onthoudingen en 4 raadsleden brachten geen stem uit;

Artikel 8

De gemeenteraad keurt goed om zich met het oog op de benoeming van de overige bestuurders van Adelta en Adelta.Rio aan te sluiten bij de gezamenlijke voordracht zoals gevoegd bij dit besluit. 

Artikel 9

De gemeenteraad geeft opdracht aan de stadsafgevaardigde om op de buitengewone algemene vergadering van water-link van 14 december 2023 alle agendapunten goed te keuren. 

Artikel 10

De gemeenteraad beslist dat de afgevaardigden, bij het uitoefenen van de verplichtingen verbonden aan de afvaardiging, steeds het bestuursakkoord als uitgangspunt moeten nemen, de onder argumentatie genoemde instructies uitvoeren en waar nodig te overleggen met het college. 

Artikel 11

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.