Terug
Gepubliceerd op 28/11/2023

2023_GR_00748 - Gemeenteraad legislatuur 2019-2024 - Gemeenteraadscommissies. Wijziging samenstelling 2023 (4) - Kennisneming

gemeenteraad
ma 27/11/2023 - 19:30 Stadhuis
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Güler Turan, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Jan Penris, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Yasmia Setta, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_GR_00748 - Gemeenteraad legislatuur 2019-2024 - Gemeenteraadscommissies. Wijziging samenstelling 2023 (4) - Kennisneming 2023_GR_00748 - Gemeenteraad legislatuur 2019-2024 - Gemeenteraadscommissies. Wijziging samenstelling 2023 (4) - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Op 7 januari 2019 vond de installatievergadering van de gemeenteraad plaats.
Op 28 januari 2019 nam de gemeenteraad (jaarnummer 55) kennis van het vergaderschema van de gemeenteraadscommissies, keurde de gemeenteraad de evenredige verdeling van de mandaten van de leden van de gemeenteraadscommissies op basis van de methode D'Hondt goed en nam de gemeenteraad kennis van de voordrachten van de leden van de raadscommissies en de commissievoorzitters.

Juridische grond

Artikel 37 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur regelt de werking en samenstelling van de gemeenteraadscommissies.
Artikel 37 §3, lid 2 bepaalt dat tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de gemeenteraad een fractie wordt geacht hetzelfde aantal leden in de commissies te behouden. 

Argumentatie

Volgens de evenredige verdeling van de mandaten van de leden van de gemeenteraadscommissies heeft N-VA in elke commissie recht op 11 zetels.

  • De voorzitter van de gemeenteraad werd per e-mail op 7 november  2023 op de hoogte gebracht van het ontslag van mevrouw Sanne Descamps als raadslid met ingang van 30 november 2023. Mevrouw Goedele Toen legde de eed af als opvolger van mevrouw Sanne Descamps.
    De N-VA-fractie wenst naar aanleiding hiervan, volgende wissels te doen in de samenstelling van de gemeenteraadscommissies. 

Gemeenteraadscommissie

Huidig lid

Nieuw lid

bestuurszaken, evenementen, externe relaties en erfgoed (KB)  
Sanne DescampsGoedele Toen
financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie (KF)
Sanne Descamps
Goedele Toen

gelijke kansen, integratie en inburgering en samenlevingsopbouw (KI) 

Sanne Descamps (voorzitter)Goedele Toen (lid)

Huidig lid Martine Vrints zal de voorzittersrol opnemen. 

onderwijs en jeugd (KO) 

Sanne Descamps
Goedele Toen

sociale zaken, armoedebestrijding, sociale economie, leefmilieu en erediensten (KS)

Sanne Descamps
Goedele Toen
economie, werk, innovatie, industrie, digitalisering, marketing en communicatie, openbaar domein en rechtszaken (KE)
Sanne Descamps
Goedele Toen

wonen, groen, dierenwelzijn, stads- en buurtonderhoud, en gezondheids- en seniorenzorg (KW)

Sanne Descamps
Goedele Toen

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van de gewijzigde samenstelling van de gemeenteraadscommissies.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen