Terug
Gepubliceerd op 28/11/2023

2023_GR_00758 - Ondersteuning - Terbeschikkingstelling stedelijk patrimonium. Verlenging overgangsmaatregel kaderbesluit basisprincipes ondersteuning - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/11/2023 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Subsidie, premie, erkenning.

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Güler Turan, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Jan Penris, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Yasmia Setta, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_GR_00758 - Ondersteuning - Terbeschikkingstelling stedelijk patrimonium. Verlenging overgangsmaatregel kaderbesluit basisprincipes ondersteuning - Goedkeuring 2023_GR_00758 - Ondersteuning - Terbeschikkingstelling stedelijk patrimonium. Verlenging overgangsmaatregel kaderbesluit basisprincipes ondersteuning - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De gemeenteraad keurde op 22 september 2008 (jaarnummer 1590) het reglement huursubsidies voor culturele, sociale en vrijetijdsverenigingen, gehuisvest in stedelijk patrimonium en het reglement concessies voor culturele en sociale verenigingen, gehuisvest in stedelijk patrimonium, goed.

De gemeenteraad keurde op 15 december 2008 (jaarnummer 2152) het jeugdconcessiereglement goed.

De gemeenteraad keurde op 20 december 2010 (jaarnummer 1755) het sportconcessiereglement goed.

De gemeenteraad keurde op 15 december 2014 (jaarnummer 413) het reglement 'Voorwaarden domeinconcessie private kinderdagverblijven' goed.

Deze reglementen legden de voorwaarden vast waaronder de stad Antwerpen haar stedelijk patrimonium ter beschikking kon stellen aan organisaties.

De gemeenteraad keurde op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) het kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goed.
Dit kaderbesluit legde het nieuwe kader vast voor het ondersteuningsbeleid van de stad Antwerpen en voorzag - bij wijze van overgangsmaatregel - dat het algemeen reglement op de toelagen van 18 december 2006 (jaarnummer 2730) van toepassing blijft op de lopende toelagereglementen, afsprakennota’s en betoelagingsovereenkomsten, waarbij de looptijd ten laatste op 31 december 2022 afloopt. Dit impliceerde dat alle reglementen die voorzagen in een ondersteuning ten laatste op 31 december 2022 dienden aangepast te worden aan dit nieuwe kader.

De gemeenteraad keurde op 19 december 2022 (jaarnummer 2023_GR_00005) de verlenging van volgende reglementen tot en met 31 december 2023 goed:

  • het jeugdconcessiereglement zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 15 december 2008 (jaarnummer 2152);
  • het reglement huursubsidies voor culturele, sociale en vrijetijdsverenigingen, gehuisvest in stedelijk patrimonium zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 september 2008 (jaarnummer 1590);
  • het reglement concessies voor culturele en sociale verenigingen, gehuisvest in stedelijk patrimonium zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 september 2008 (jaarnummer 1590);
  • het sportconcessiereglement zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 december 2010 (jaarnummer 1755);
  • het reglement 'Voorwaarden domeinconcessie private kinderdagverblijven' zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 15 december 2014 (jaarnummer 413).

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 over de controle op de toekenning en aanwending van toelagen.

Het kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 41 tweede lid 23° van het Decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor het vaststellen van subsidiereglementen.

Argumentatie

Het kader zoals vervat in de huidige reglementen die de terbeschikkingstelling van stedelijk patrimonium regelen, dient ingevolge het kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid aangepast te worden.
De aanpassing van dit kader dient op een weloverwogen en gedragen manier te gebeuren. Gezien dit gepaard gaat met de screening van het ter beschikking gestelde vastgoed, neemt dit enige tijd in beslag. 

De voorziene overgangsfase moet daarom  uitgebreid worden.
Dit besluit voorziet dan ook in een langere periode om dit kader voor terbeschikkingstelling van stedelijk patrimonium aan te passen.
Daarop aansluitend zullen bestaande en nieuwe concessies, afgesloten op basis van deze concessiereglementen, verlengd of aangegaan worden tot de einddatum van 31 december 2025. Dit geldt voor alle concessies afgesloten vanaf 1 december 2023. Gemotiveerde uitzonderingen op dit uitgangspunt zijn mogelijk op basis van een kwalitatieve en duurzame langetermijninvestering.

Door de huidige van kracht zijnde concessiereglementen te continueren, wordt er geen rechtsonzekerheid gecreëerd voor de huidige lopende overeenkomsten.

Beleidsdoelstellingen

8 - Sterk bestuurde stad
2SBS07 - Patrimonium
2SBS0703 - Hervormen concessiebeleid en transparantie ondersteuning via huisvesting

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt goed dat volgende reglementen van toepassing blijven tot en met 31 december 2025:

  • het jeugdconcessiereglement zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 15 december 2008 (jaarnummer 2152);
  • het reglement huursubsidies voor culturele, sociale en vrijetijdsverenigingen, gehuisvest in stedelijk patrimonium zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 september 2008 (jaarnummer 1590);
  • het reglement concessies voor culturele en sociale verenigingen, gehuisvest in stedelijk patrimonium zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 september 2008 (jaarnummer 1590);
  • het sportconcessiereglement zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 december 2010 (jaarnummer 1755);
  • het reglement 'Voorwaarden domeinconcessie private kinderdagverblijven' zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 15 december 2014 (jaarnummer 413).

Artikel 2

De gemeenteraad keurt goed dat bestaande en nieuwe concessies, afgesloten op basis van de concessiereglementen, verlengd of aangegaan worden tot de einddatum van 31 december 2025. Dit geldt voor alle concessies afgesloten vanaf 1 december 2023.

Artikel 3

De gemeenteraad beslist dat het college gemotiveerde uitzonderingen op dit uitgangspunt kan toestaan op basis van een kwalitatieve en duurzame langetermijninvestering.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.