Terug
Gepubliceerd op 28/11/2023

2023_GR_00760 - Beleids- en beheerscyclus. AG Energiebesparingsfonds - Meerjarenplan 2020-2025. Aanpassing 7 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/11/2023 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Herziening van een Besluit meerjarenplan(aanpassing) AGB. Deze heeft betrekking op AG Energiebesparingsfonds voor het jaar 2024

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Gerolf Annemans, raadslid; Güler Turan, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Jan Penris, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Yasmia Setta, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_GR_00760 - Beleids- en beheerscyclus. AG Energiebesparingsfonds - Meerjarenplan 2020-2025. Aanpassing 7 - Goedkeuring 2023_GR_00760 - Beleids- en beheerscyclus. AG Energiebesparingsfonds - Meerjarenplan 2020-2025. Aanpassing 7 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 29 maart 2010 (jaarnummer 409) keurde de gemeenteraad de oprichting en statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf (AG) Energiebesparingsfonds Antwerpen goed. Op 16 december 2019 (jaarummer 757) keurde de gemeenteraad de aangepaste statuten goed. Op 16 december 2019 (jaarnummer 758) keurde de gemeenteraad de vernieuwde beheersovereenkomst tussen het AG Energiebesparingsfonds en de stad Antwerpen goed.

De beheersovereenkomst en statuten schrijven voor dat het budget tijdig ter goedkeuring aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

De gemeenteraad keurde op 28 november 2022 (jaarnummer 693) de aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 van het AG Energiebesparingsfonds Antwerpen goed.

De raad van bestuur stelde op 24 oktober 2023 de aanpassing 7 van het meerjarenplan 2020-2025 en op 13 november 2023 de gecorrigeerde versie vast.

Juridische grond

  • Artikel 241 van het Decreet Lokaal Bestuur dat stelt dat de bepalingen van titel 4 van het decreet met betrekking tot de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten en de bepalingen over het opmaken en aanpassen van het meerjarenplan ook van toepassing zijn op autonome gemeentebedrijven.
  • Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.
  • Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.
  • Het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2018 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.
  • Het ministerieel besluit van 12 september 2018 tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 41, tweede lid, 21° van het Decreet Lokaal Bestuur keurt de gemeenteraad het meerjarenplan en de aanpassingen ervan van een autonoom gemeentebedrijf goed en kan dit niet gedelegeerd worden naar het college van burgemeester en schepenen.

Argumentatie

Het meerjarenplan 2020-2025 werd opgemaakt op basis van de doelstellingen en van de samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams Gewest betreffende het takenpakket van het AG Energiebesparingsfonds als Energiehuis. De inhoudelijke en budgettaire aanpassingen zijn gedaan om de kans te maximaliseren dat de vooropgezette doelstellingen gehaald worden, rekening houdend met de beschikbare financiële ruimte.

Algemene financiële opmerkingen

Het meerjarenplan 2020-2025 is in evenwicht.

Het beschikbaar budgettair resultaat is jaarlijks positief en de autofinancieringsmarge is positief in het laatste jaar.

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS02 - Leefmilieu
2LMS0201 - Antwerpen wordt een klimaatneutrale stad

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad wijzigt de kredieten van het lopend boekjaar en stelt de kredieten van het volgend boekjaar vast.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt de aanpassing 7 van het meerjarenplan 2020-2025 van het AG Energiebesparingsfonds Antwerpen goed.

Artikel 3

De financiële gevolgen zijn opgenomen in de decretaal opgelegde documenten die integraal deel uitmaken van dit besluit.