Terug
Gepubliceerd op 17/03/2023

2023_DCBO_00058 - Vzw Lokaal cultuurbeleid district Borgerhout - Samenstelling bestuursorganen. Wijziging. Advies - Goedkeuring

districtscollege Borgerhout
di 14/03/2023 - 12:00 Districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Marij Preneel, districtsschepen; Omar Al Jattari, districtsschepen; Ben Van Duppen, districtsschepen; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Mariam El Osri; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Marij Preneel, districtsschepen
2023_DCBO_00058 - Vzw Lokaal cultuurbeleid district Borgerhout - Samenstelling bestuursorganen. Wijziging. Advies - Goedkeuring 2023_DCBO_00058 - Vzw Lokaal cultuurbeleid district Borgerhout - Samenstelling bestuursorganen. Wijziging. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 15 december 2014 (jaarnummer 970) keurde de gemeenteraad de nieuwe statuten, conform het Gemeentedecreet, goed.

Op 8 januari 2019 legde mevrouw Eva Van Keer de eed af als districtsraadslid (jaarnummer 7).

Op 14 december 2020 legde de heer Soufiane Amrani de eed af als districtsraadslid (jaarnummer 85). 

Op 25 maart 2019 (jaarnummer 00162) besliste de gemeenteraad, op advies van de districtsraad (25 februari 2019, jaarnummer 30), om onder meer volgende districtsraadsleden voor te dragen namens de stad Antwerpen in de raad van bestuur van Lokaal Cultuurbeleid Borgerhout, en dit tot het einde van de huidige legislatuur:  mevr. Shayla Sharmin en dhr. Ben Van Duppen.

Op 26 augustus 2022 diende Eva Van Keer (raadslid NVA) haar ontslag in als raadslid van de districtsraad Borgerhout en bijgevolg als lid van de raad van bestuur van de vzw Lokaal cultuurbeleid Borgerhout. Op datzelfde moment droeg NVA Wouter Luykx voor als nieuwe afgevaardigde voor de vzw LCB Borgerhout. 

Op 6 oktober 2022 diende Soufiane Amrani (raadslid CD&V) zijn ontslag in als raadslid van de districtsraad Borgerhout en bijgevolg als lid van de raad van bestuur van de vzw Lokaal cultuurbeleid Borgerhout.  Op datzelfde moment droeg CD&V Linda Madou voor als nieuwe afgevaardigde voor de vzw LCB Borgerhout. 

Op  30 januari 2023 diende Shayla Sharmin (raadslid PvdA) haar ontslag in als lid van de raad van bestuur van de vzw Lokaal Cultuurbeleid Borgerhout. Op datzelfde moment droeg PvdA Steven Boers voor als nieuwe afgevaardigde voor de vzw LCB Borgerhout. 

Op 10 februari 2023 diende Ben Van Duppen (raadslid PvdA) zijn ontslag in als lid van de raad van bestuur van de vzw Lokaal Cultuurbeleid Borgerhout. Op datzelfde moment droeg PvdA Nele Van Parys voor als nieuwe afgevaardigde voor de vzw LCB Borgerhout. 

Argumentatie

Voor wat de raad van bestuur betreft, bepalen de statuten dat de stad Antwerpen wordt vertegenwoordigd door minstens één afgevaardigd districtsraadslid per fractie uit de districtsraad, aangevuld met een zodanig aantal bijkomende districtsraadsleden/bestuurders namens de meerderheidsfracties van het district, opdat de meerderheidsfracties minstens één bestuurder meer hebben dan de oppositiefracties (artikel 24).

Gelet op de bovenstaande bepalingen in de statuten stelt de districtsraad voor aan de gemeenteraad om de volgende districtsraadsleden voor te dragen als bestuurder om de stad te vertegenwoordigen in de raad van bestuur van de vzw:

 • Mevrouw Linda Madou (CD&V) (districtsraadslid, vervangt de heer Soufiane Amrani);
 • De heer Wouter Luykx (NVA) (districtsraadslid, vervangt mevrouw Eva Van Keer);
 • De Heer Steven Boers (PvdA),(districtsraadlid, vervangt mevrouw Shayla Sharmin);
 • Mevrouw Nele Van Parys (PvdA), (districtsraadslid, vervangt de heer Ben Van Duppen).

Juridische grond

Artikel 246 van het Decreet Lokaal Bestuur bevat bepalingen over de samenstelling van de bestuursorganen (algemene vergadering en raad van bestuur) van extern verzelfstandigde agentschappen in privaatrechtelijke vorm.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 41, tweede lid, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur stelt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de beslissingen tot het oprichten van en het toetreden tot rechtspersonen en het beslissen tot het oprichten van, deelname aan of vertegenwoordiging in agentschappen, instellingen, verenigingen en ondernemingen.

Beleidsdoelstellingen

5 - Bruisende stad
1SBR01 - Iedereen vindt in Antwerpen een veelzijdig lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooien
1SBR0101 - Het sociocultureel aanbod is veelzijdig, kwaliteitsvol, stedelijk relevant en lokaal verankerd
1SBR010102 - Het sociocultureel aanbod in de districten is lokaal verankerd

Besluit

Het districtscollege borgerhout legt het volgende voor aan de districtsraad borgerhout:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van de beëindiging van het lidmaatschap als bestuurder van de raad van bestuur van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout van

 • de heer Soufiane Amrani
 • mevrouw Eva Van Keer
 • de heer Ben Van Duppen
 • mevrouw Shayla Sharmin

Artikel 2

De districtsraad adviseert aan de gemeenteraad om volgende districtsraadsleden voor te stellen als kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout voor de rest van de legislatuur 2019 - 2024.

 • Mevrouw Linda Madou (CD&V) (districtsraadslid, vervangt de heer Soufiane Amrani);
 • De heer Wouter Luykx (NVA) (districtsraadslid, vervangt mevrouw Eva Van Keer);
 • De Heer Steven Boers (PvdA),(districtsraadlid, vervangt mevrouw Shayla Sharmin);
 • Mevrouw Nele Van Parys (PvdA), (districtsraadslid, vervangt de heer Ben Van Duppen).

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.