Terug
Gepubliceerd op 17/03/2023

2023_DCBO_00059 - Verenigingen - Ondersteuning aan BoHo2140 vzw. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet voor jaarwerking 2023. Afsprakennota - Goedkeuring

districtscollege Borgerhout
di 14/03/2023 - 12:00 Districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Marij Preneel, districtsschepen; Omar Al Jattari, districtsschepen; Ben Van Duppen, districtsschepen; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Mariam El Osri; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Marij Preneel, districtsschepen
2023_DCBO_00059 - Verenigingen - Ondersteuning aan BoHo2140 vzw. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet voor jaarwerking 2023. Afsprakennota - Goedkeuring 2023_DCBO_00059 - Verenigingen - Ondersteuning aan BoHo2140 vzw. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet voor jaarwerking 2023. Afsprakennota - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het district kreeg vier aanvragen voor ondersteuning van BoHo 2140 vzw voor:

  1. Promotie van Mei plastic vrij;
  2. Ondersteuning bij administratie;
  3. Uitwerken van de algemene jaarwerking.

Het district voorzag daarom bij de zesde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (goedgekeurd in de districtsraad van 28 november 2022, jaarnummer 84) een bedrag van 26.000,00 euro voor BoHo2140 vzw

Argumentatie

Winkeliersvereniging Boho2140 is een belangrijke partner van het district. Jaarlijks organiseert zij samen met het district onder meer het festival Borgerrio en de Reuzenstoet. Ook kleinere projecten rond afval of de organisatie van een kerstmarkt worden door de winkeliersvereniging opgenomen. Daarnaast is de winkeliersvereniging voor het district een belangrijk aanspreekpunt bij wegeniswerken op en rond de Turnhoutsebaan. Het administratieve takenpakket voor de winkeliersvereniging is hierdoor groot. 

Verder moeten ook meer winkeliers bij de werking van Boho2140 betrokken worden. Daartoe dienen handelaars aangesproken, en geënthousiasmeerd te worden. Dit kan gebeuren aan de hand van projecten rond reglementair afval of herbruikbare zakken. 

Om dit te realiseren is ondersteuning vanuit het district noodzakelijk.

Daarom ondersteunt het district de winkeliersvereniging Boho2140 met een bedrag van 26.000,00 EUR. Deze som wordt aangewend om de vereniging gedurende het hele jaar 2023 professioneel te ondersteunen bij hierboven vernoemde projecten.

Juridische grond

Wetgeving op de toelagen:

  • de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen (Belgisch Staatsblad 6 december 1983);

  • het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 10 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor de ondersteuning van lokale handelaarsverenigingen.

Algemene financiële opmerkingen

Het district voorzag bij de goedkeuring van aanpassing 6 van het meerjarenplan (goedgekeurd door de districtsraad op 28 november 2022, jaarnummer 84) een bedrag van 26.000,00 euro voor BoHo2140 vzw.

BoHo2140 moet uiterlijk 31 maart 2024 een financieel en inhoudelijk verslag met bewijsstukken van de uitgaven (facturen, onkostennota's, kastickets) indienen.

De uitbetaling zal gebeuren volgens de termijnen in bijgevoegde afsprakennota.

Besluit

Het districtscollege borgerhout beslist:

Artikel 1

Het districtscollege bekrachtigt de afsprakennota met BoHo2140 vzw met een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.


Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging en de uitbetaling aan BoHo2140 vzw van de ondersteuning van 26.000,00 euro goed. De uitbetaling van de ondersteuning gebeurt na het indienen van de gevraagde bewijsstukken. Deze bewijsstukken worden ten laatste 31 maart 2024 ingediend.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

BoHo2140 vzw
Schoenstraat 11
2140 Borgerhout (Antwerpen)

BE48402813183127

0428.435.043

 

 17.500,00 euro

Budgetplaats: 5035500000

Budgetpositie: 6496800

Functiegebied: 2BOR010402A00000

Subsidie: SUB_NR

Fonds: INTERN

Begrotingsprogramma: 2BO090190  

Budgetperiode: 2300

 

 

  

4005542907 

 

BoHo2140 vzw
Schoenstraat 11
2140 Borgerhout (Antwerpen)
BE48402813183127
0428.435.043

 

  3.000,00 euro

Budgetplaats: 5035500000

Budgetpositie: 6496800

Functiegebied: 2BOR010402A00000

Subsidie: SUB_NR

Fonds: INTERN

Begrotingsprogramma: 2BO090190  

Budgetperiode: 2300

 

 4005542908

BoHo2140 vzw
Schoenstraat 11
2140 Borgerhout (Antwerpen)
BE48402813183127
0428.435.043

 

 5.500,00 euro

Budgetplaats: 5035500000

Budgetpositie: 6496800

Functiegebied: 2BOR010402A00000

Subsidie: SUB_NR

Fonds: INTERN

Begrotingsprogramma: 2BO090190  

Budgetperiode: 2300


   

4005542910