Terug
Gepubliceerd op 17/03/2023

2023_DCBO_00056 - Ondersteuning - Jeugd - Reuzen vzw - nominatieve toekenning krediet jaar 2023 - Goedkeuring

districtscollege Borgerhout
di 14/03/2023 - 12:00 Districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Marij Preneel, districtsschepen; Omar Al Jattari, districtsschepen; Ben Van Duppen, districtsschepen; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Mariam El Osri; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Marij Preneel, districtsschepen
2023_DCBO_00056 - Ondersteuning - Jeugd - Reuzen vzw - nominatieve toekenning krediet jaar 2023 - Goedkeuring 2023_DCBO_00056 - Ondersteuning - Jeugd - Reuzen vzw - nominatieve toekenning krediet jaar 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Sinds het Reuzenjaar organiseert de vzw De Reuzen voor het district de reuzenstoet. Na verschillende edities blijft het duidelijk dat er een groot draagvlak is om de Reuzenstoet door Borgerhout zelf te laten organiseren. Borgerhoutenaren komen niet alleen kijken naar de reuzenstoet, maar nemen er ook aan deel. Om dit allemaal te realiseren kan de Reuzenvzw rekenen op twee deeltijdse medewerkers.

Om de reuzenstoet te laten verder leven in Borgerhout, is het belangrijk dat de Reuzenvzw voldoende middelen ontvangt. De recent zeer sterk gestegen loonkosten maken dat de ondersteuning die de Reuzenvzw van het district ontvangt, onvoldoende is. Het district wil om die reden de ondersteuning indexeren. Deze indexatie is gebaseerd op de gezondheidsindex (GZI), dit is het nationale indexcijfer van de consumptieprijzen exclusief producten die geacht worden schadelijk te zijn voor de gezondheid.

Argumentatie

 Voor de werking en organisatie van projecten door twee deeltijdse medewerkers wil het district vzw De Reuzen de ondersteuning verhogen met een indexstijging van 10,42. DIt betekent een bijkomende ondersteuning van  6.773 EUR per werkingsjaar (afgerond 6.800 EUR).

Het districtscollege zal hierna de aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning vastleggen in een afsprakennota, die aan de ontvanger ter kennisgeving wordt voorgelegd. Deze afsprakennota bevat bepalingen over, onder meer, het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten ervan, en de inhoud, uitvoering en verantwoording van het project dat door de ontvanger zal worden uitgevoerd.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 249 in samenlezing met artikel 143 van het  Decreet Lokaal bestuur bepalen dat de districtsraad bevoegd is voor het vaststellen van het meerjarenplan en de aanpassingen ervan.

Algemene financiële opmerkingen

Bij de goedkeuring van de zesde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025, goedgekeurd door de districtsraad van 28 november 2022 (jaarnummer 84), werd een bedrag van 80.254 opgenomen als nog te bepalen (2BOR010402A00000/5030100000/6496800/2300/2BO090110). Van dit voorziene budget wordt er 6.800 EUR nominatief toegekend aan De Reuzen vzw, Turnhoutsebaan 92, 2140 Borgerhout (BE0834011740).

Besluit

Het districtscollege borgerhout legt het volgende voor aan de districtsraad borgerhout:

Artikel 1

De districtsraad beslist om de ondersteuning van 6.800,00 euro nominatief toe te wijzen aan De Reuzenvzw, Turnhoutsebaan 92 2140 Borgerhout, OND BE0834011740.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.