Terug
Gepubliceerd op 30/05/2023

2023_DCBO_00063 - District Borgerhout. Autodelen - Slimme autodeelplaatsen met laadinfrastructuur. Proefopstelling bijsturing / inrichten particuliere laadpaal. Aanpassing verkeerssignalisatie. Advies - Goedkeuring

districtscollege Borgerhout
di 14/03/2023 - 12:00 Districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Marij Preneel, districtsschepen; Omar Al Jattari, districtsschepen; Ben Van Duppen, districtsschepen; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Mariam El Osri; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Marij Preneel, districtsschepen
2023_DCBO_00063 - District Borgerhout. Autodelen - Slimme autodeelplaatsen met laadinfrastructuur. Proefopstelling bijsturing / inrichten particuliere laadpaal. Aanpassing verkeerssignalisatie. Advies - Goedkeuring 2023_DCBO_00063 - District Borgerhout. Autodelen - Slimme autodeelplaatsen met laadinfrastructuur. Proefopstelling bijsturing / inrichten particuliere laadpaal. Aanpassing verkeerssignalisatie. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 14 oktober 2022 (jaarnummer 8436) keurde het college de proefopstelling 'Districten Antwerpen, Berchem, Borgerhout, Deurne, Ekeren, Merksem en Wilrijk. Autodelen - Slimme autodeelplaatsen met laadinfrastructuur' goed.

De autodeelplaatsen aan De Schans, district Borgerhout, worden nu geherlocaliseert om zowel het gebruik van de autodeelplaatsen te optimaliseren als het voorzien van een publieke laadpaal op De Schans mogelijk te maken. 

Juridische grond

  • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
  • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
  • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
  • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
  • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd; 
  • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

Argumentatie

Stad Antwerpen wil het autodelen stimuleren en faciliteren in de stad en bij uitbreiding de Antwerpse vervoersregio. Autodelen kan namelijk een goed alternatief bieden voor een eigen (tweede) wagen, zowel voor bewoners als bezoekers. Autodelen levert in de praktijk ook een grote ruimtebesparing op. Al naargelang de context worden er volgens onderzoek vier tot twaalf parkeerplaatsen per deelwagen bespaard. Het aanbod van autodelen in een buurt zal bovendien de buurtbewoners extra stimuleren om er gebruik van te maken. Om deze redenen en in het kader van duurzame mobiliteit worden in de stad dan ook meerdere slimme autodeelplaatsen ingericht

Op De Schans ter hoogte van nummer 2 werden twee elektrische autodeelplaatsen en vier autodeelplaatsen ingericht. De drie huidige Cambioplaatsen op het middeneiland werden voorlopig behouden. De twee particuliere autodeelplaatsen op het middeneiland werden verwijderd.

Aangezien er ook verschillende vragen zijn van particulieren met een elektrische wagen, wordt er voor een herlocatie van de autodeelplaatsen gekozen om zo tot een logischere indeling te komen van het parkeerterrein op De Schans. Hierbij wordt de volgende inplanting voorgesteld:

  • de laadpaal ter hoogte van nummer 2 wordt behouden, maar niet meer voorbehouden voor autodelen, maar wel voor particulieren;
  • de slimme autodeelplaatsen ter hoogte van nummer 2 worden verplaatst naar het middeneiland, De Schans nummer 1, aan de kant van de blinde muur. Deze slimme autodeelplaatsen zullen terug ingericht worden met een laadpaal voor twee elektrische deelwagens en vier gewone autodeelplaatsen.

Deze locaties worden als proef ingericht en ten vroegste na zes maanden geëvalueerd. Bij een positieve evaluatie worden deze locaties bestendigd.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BOR01 - Samen maken we Borgerhout!
2BOR0105 - Het districtsbestuur maakt maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid naar de stad en andere overheden en externe partners
2BOR010503 - Mobiliteit

Besluit

Het districtscollege borgerhout beslist:

Artikel 1

Het districtscollege geeft gunstig advies voor de herlocatie van de autodeelplaatsen op De Schans binnen de lopende proefopstelling 'slimme autodeelplaatsen met laadinfrastructuur'. Het districtscollege vraagt dat er evenveel autodeelplaatsen worden ingericht als dat er deelauto’s zijn en dat deze autodeelplaatsen bij voorkeur gegroepeerd worden aan de rand van de wijk of op privaat domein worden ingericht. 

Artikel 2

Het districtscollege geeft gunstig advies voor de proefopstelling van de inrichting van een publieke laadpaal met twee voorbehouden parkeerplaatsen op De Schans ter hoogte van huisnummer 2.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • Borgerhout_DeSchans_V2.pdf