Terug
Gepubliceerd op 17/03/2023

2023_DCBO_00062 - Ondersteuning - Wijkoverleg - B.B.S.T. vzw - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023. Afsprakennota - Goedkeuring

districtscollege Borgerhout
di 14/03/2023 - 12:00 Districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Marij Preneel, districtsschepen; Omar Al Jattari, districtsschepen; Ben Van Duppen, districtsschepen; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Mariam El Osri; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Marij Preneel, districtsschepen
2023_DCBO_00062 - Ondersteuning - Wijkoverleg - B.B.S.T. vzw - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023. Afsprakennota - Goedkeuring 2023_DCBO_00062 - Ondersteuning - Wijkoverleg - B.B.S.T. vzw - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023. Afsprakennota - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

District Borgerhout organiseert Wijklabo's. Bij een Wijklabo wordt een krediet van 100.000,00 EUR ter beschikking gesteld van bewoners in een wijk van Borgerhout. De bewoners trekken hierbij een proces van inspraak en participatie om de noden en wensen uit de buurt te leren kennen en te vertalen naar een samen gekozen doel voor het beschikbare budget. In 2022 ging een Wijklabo door in de wijk die gaat van de Schans tot en met de Tuinwijk. Na een intensief participatieproces richtten de bewoners van de wijk een vzw op om hun gekozen projecten mee vorm te geven. 

Deze nominatieve ondersteuning was niet voorzien in de AMJP6, goedgekeurd op de districtsraad van 28 november 2022 (jaarnummer 84) en werd goedgekeurd door de districtsraad op 6 maart 2023 (jaarnummer 8). 


Argumentatie

Het Wijklabo biedt bewoners de mogelijkheid samen iets te verbeteren in hun wijk, door middel van het toekennen van een budget. Participatie is hiervoor erg belangrijk. Een regiegroep van bewoners uit de wijk tussen De Schans en de Tuinwijk kwam hiervoor samen en besliste via welke methodieken ze de mening van hun mede-wijkbewoners zouden bevragen. Door deze methodieken werden bijna 600 individuele ideeën verzameld. Uit deze ideeën werden door de bewoners voorstellen samengesteld. Tijdens een ideeënbrunch werden hieruit de meest gedragen ideeën gekozen en die werden op hun beurt inhoudelijk versterkt en uitgewerkt tot projecten. Voor elk van deze gekozen projecten richtten de bewoners een aparte werkgroep van geïnteresseerde en geëngageerde buurtbewoners op. Zij werken de projecten verder uit met ondersteuning van hun zelf gevormde vzw. 

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de delegatie van bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen aan de districtscolleges goedgekeurd. Artikel 6 bepaalt dat het district bevoegd is voor participatie en verenigingsleven.

Algemene financiële opmerkingen

Deze nominatieve ondersteuning was niet voorzien in de AMJP6, goedgekeurd op de districtsraad van 28 november 2022 (jaarnummer 84) en werd goedgekeurd door de districtsraad op 6 maart 2023 (jaarnummer 8).

Het ondersteuningsbedrag wordt in 3 schijven uitbetaald:

• na goedkeuring van de afsprakennota door het bevoegde orgaan: een eerste schijf van 45.000,00 EUR

• vanaf 1 mei 2023: een tweede schijf van 20.000,00 EUR

• vanaf 1 juli 2023: een derde schijf van 20.000,00 EUR


Besluit

Het districtscollege borgerhout beslist:

Artikel 1

Het districtscollege beslist de afsprakennota/overeenkomst 'Wijklabo van de Schans tot de Tuinwijk' voor de ondersteuning van Betere Buurt Schans Tuinwijk vzw (0791.559.491) met een looptijd van 15 maart 2023 tot en met 31 december 2023 voor een bedrag van 85.000,00 euro goed te keuren.


Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning voor een bedrag van 85.000,00 euro aan Betere Buurt Schans Tuinwijk vzw goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Betere Buurt Schans Tuinwijk vzw
René Carelsstraat 35
2140 Borgerhout
Rek.nr.: BE21 7370 6605 3003
Ondernemingsnr.: 
0791.559.491

55.000 EURbudgetplaats: 5035000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2BOR010103A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2BO090171
budgetperiode: 2300
4005547685
Betere Buurt Schans Tuinwijk vzw
René Carelsstraat 35
2140 Borgerhout
Rek.nr.: BE21 7370 6605 3003
Ondernemingsnr.:
0791.559.491
30.000 EURbudgetplaats: 5035000000
budgetpositie: 664800
functiegebied: 2BOR010103A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2BO090171
budgetperiode: 2300
4505149461

Bijlagen

  • AN_Refo_BBST.pdf