Terug
Gepubliceerd op 17/03/2023

2023_DCBO_00055 - Districtsraad - Vaststelling te behandelen punten zitting van 27 maart 2023 - Kennisneming

districtscollege Borgerhout
di 14/03/2023 - 12:00 Districtshuis Borgerhout
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Marij Preneel, districtsschepen; Omar Al Jattari, districtsschepen; Ben Van Duppen, districtsschepen; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Mariam El Osri; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Marij Preneel, districtsschepen
2023_DCBO_00055 - Districtsraad - Vaststelling te behandelen punten zitting van 27 maart 2023 - Kennisneming 2023_DCBO_00055 - Districtsraad - Vaststelling te behandelen punten zitting van 27 maart 2023 - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Het districtscollege keurde in zitting van 11 oktober 2022 (jaarnummer 00218) de vergaderdata voor de districtsraad voor het jaar 2023 goed.

De districtsraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en ten minste tienmaal per jaar.

Argumentatie

De voorzitter van de districtsraad beslist tot bijeenroeping van de districtsraad en stelt de agenda van de vergadering op. De agenda bevat in ieder geval de punten die door het districtscollege aan de voorzitter worden meegedeeld.

Juridische grond

Artikelen 18 tot 39 en 126 en 127 van het Decreet lokaal bestuur bepalen de werking van de gemeenteraad en de districtsraad.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 19 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat de voorzitter van de gemeenteraad beslist tot bijeenroeping van de gemeenteraad en stelt de agenda van de vergadering op. De agenda bevat in ieder geval de punten die door het college van burgemeester en schepenen aan de voorzitter worden meegedeeld. Ingevolge artikel 126 van het Decreet lokaal bestuur, is dit artikel ook van toepassing op de districten.

Besluit

Het districtscollege borgerhout beslist:

Artikel 1

Het districtscollege neemt kennis van de bijeenroeping van de districtsraad op  27 maart 2023 en deelt aan de voorzitter de punten mee die het wenst te behandelen.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.