Terug
Gepubliceerd op 30/05/2023

2023_DCBO_00060 - District Borgerhout - Proefopstelling. Publieke laadpalen. Nieuwe locaties. Advies - Goedkeuring

districtscollege Borgerhout
di 14/03/2023 - 12:00 Districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Marij Preneel, districtsschepen; Omar Al Jattari, districtsschepen; Ben Van Duppen, districtsschepen; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Mariam El Osri; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Marij Preneel, districtsschepen
2023_DCBO_00060 - District Borgerhout - Proefopstelling. Publieke laadpalen. Nieuwe locaties. Advies - Goedkeuring 2023_DCBO_00060 - District Borgerhout - Proefopstelling. Publieke laadpalen. Nieuwe locaties. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Het bestuursakkoord ‘De Grote Verbinding’ (goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 januari 2019, jaarnummer 42) wil inzetten op uitbreiden van het aantal laadpunten. In resolutie 22 staat dat het stadsbestuur “het netwerk van laadpunten voor elektrische voertuigen verder wil uitbreiden”. 

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG (hierna MPA AG) publiceerde op 11 februari 2021 een bestek voor 'het leveren, installeren en exploiteren van publiek toegankelijke, normale laadinfrastructuur en/of snellaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in de stad Antwerpen’. 

Op 24 augustus 2021 (jaarnummer 218) besliste het directiecomité van MPA AG om de concessieovereenkomst voor het leveren, installeren en exploiteren van publiek toegankelijke normale laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in stad Antwerpen (perceel 1), af te sluiten tussen MPA AG en Total Belgium nv (ondernemingsnummer 0403.063.902).

Het college keurde in zitting van 17 februari 2023 (jaarnummer 989) de locaties en het aanvullend verkeersreglement voor het district Borgerhout goed.

Via www.antwerpenlaadt.be werden er diverse nieuwe aanvragen voor de plaatsing van publieke laadpalen ingediend. Deze locaties worden via een proefopstelling ingericht en in een latere fase gereglementeerd in een aanvullend verkeersreglement.

MPA AG legt nu deze nieuwe locaties ter advies voor.

Juridische grond

 • Artikel 130bis van de Nieuwe Gemeentewet bepaalt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer.
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.

Argumentatie

Nieuwe locaties

MPA AG heeft de nieuwe aanvragen onderzocht (voorwaarden, locatiebepaling, advies netaansluiting, enzovoort) en stelt voor publieke laadpalen te plaatsen op de volgende locaties: 

District Borgerhout

 1. Arthur Matthyslaan 71 (twee plaatsen);
 2. De Schans 6;
 3. Florastraat 185;
 4. Gijselsstraat 59;
 5. Hogeweg 17;
 6. Karel De Preterlei 208 (twee laadpalen, drie plaatsen);
 7. Kroonstraat 120 (twee laadpalen, drie plaatsen);
 8. Oustrijdersstraat 32 (twee plaatsen);
 9. Weerstandlaan 85.

De laadpalen worden door de concessiehouder Total Belgium nv (ondernemingsnummer 0403.063.902) geplaatst en geëxploiteerd.

Elke laadpaal heeft twee laadpunten. Er wordt per laadpaal steeds één parkeerplaats voor elektrische voertuigen voorzien. Als uit de gebruikscijfers blijkt dat een tweede voorbehouden parkeerplaats nodig is, dan kan een extra parkeerplaats voor elektrische voertuigen worden ingericht.
Aangezien er voor de Arthur Matthyslaan en Oudstrijderslaan meerdere aanvragen zijn, werden deze gebundeld, en worden er ineens twee voorbehouden plaatsen ingericht. In de Karel De Preterlei en Kroonstraat worden er ineens twee laadpalen en drie plaatsen ingericht.

Er wordt verwacht dat in een volgende fase parkeersensoren zullen worden voorzien in de parkeervakken zoals voorzien in de concessieovereenkomst.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BOR01 - Samen maken we Borgerhout!
2BOR0105 - Het districtsbestuur maakt maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid naar de stad en andere overheden en externe partners
2BOR010503 - Mobiliteit
2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0104 - Regulier
2LMS010403 - Parkeerbeleid

Besluit

Het districtscollege borgerhout beslist:

Artikel 1

Het uitrollen van de laadinfrastructuur moet een hefboom zijn voor een duurzaam parkeerbeleid, een shift van wagenbezit naar wagengebruik en de reorganisatie van de publieke ruimte. Dat is ook wat de MORA (Mobiliteitsraad van Vlaanderen) adviseert: geen wildgroei aan laadpalen in de publieke ruimte en geen belemmering voor de doorstroming van voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. In de voorliggende voorstellen worden deze principes niet gerespecteerd. Laadpalen moeten geclusterd worden per wijk in plaats van verspreid te worden ingeplant in straten. We zijn net bevrijd van de parkeermeters, en nu komen de laadpalen eraan. Bovendien wordt in het voorstel de minimumnorm van 1,20m vrije doorgang gehanteerd. Dat is voor ons te weinig en gaat in tegen het STOP-principe. Voetgangers moeten opnieuw inboeten op vrije ruimte ten voordele van de private auto’s. Het districtscollege van Borgerhout hanteert in haar advies als norm 1,80m vrije doorgang, zo niet moet de laadpaal in de parkeerstrook. Het districtscollege vindt het ook geen goede zaak dat de plannen voor de plaatsing van laadpalen worden uitgetekend door een private partner (Total Energies). De terreinkennis die er bij de medewerkers van de stad is, ontbreekt bij de medewerkers van de private partner.

Gelet hierop adviseert het districtscollege ongunstig over de proefopstelling op volgende nieuwe locaties 'publieke laadpalen' in het district Borgerhout:  

 • De Schans 6; de laadpalen bevinden zich voor het appartementsgebouw aan De Schans. Na klacht van de VME werd net beslist om de autodeelplaatsen te verplaatsen naar het midden. Het is logisch dat ook de laadpalen in het midden worden geplaatst.
 • Florastraat 185; het plan voor de laadpalen houdt geen rekening met het feit dat de straat momenteel wordt heraangelegd en een nieuw profiel krijgt. 
 • Gijselsstraat 59; het voetpad is te smal. Laadpalen inplannen in parkeerstrook
 • Hogeweg 17; de laadpalen bevinden zich voor de ingang van een dienstencentrum. Het is niet aangewezen om laadpalen in het voetpad te plaatsen op een plaats waar veel ouderen van het voetpad gebruik maken
 • Karel De Preterlei 208; de laadpalen hypothekeren de mogelijke inplanting van de markt op de Karel De Preterlei.
 • Kroonstraat 120; het voetpad is te smal. Schoolomgeving. Laadpalen inplannen in parkeerstrook
 • Weerstandlaan 85; er is voldoende plaats in het parkeervak om de laadpalen daar in te plannen.

De districtsraad adviseert gunstig onder voorwaarden  over de proefopstelling op volgende nieuwe locaties 'publieke laadpalen' in het district Borgerhout voor:

 • A. Matthyslaan 71 
 • Oudstrijdersstraat 32

De voorwaarden zijn dat de handhaving op het gebruik van de palen wordt gegarandeerd en dat er op korte termijn wordt gewerkt aan een clustering van de laadpalen in de buurt.


Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

 • 070323_Laadpaalplannen Borgerhout.pdf