Terug
Gepubliceerd op 27/10/2023

Notulen  districtsraad Borgerhout

ma 25/09/2023 - 20:00 Districtshuis Borgerhout

Samenstelling

Aanwezig

Linda Madou, voorzitter districtsraad; Luc Moerkerke; Marc De Meyer, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Hans Gooris, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Ben Segers, districtsraadslid; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Nele Van Parys, districtsraadslid; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Patrick Paredaens, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Lien Arits, districtsraadslid; Ludwina Demuynk

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Linda Madou, voorzitter districtsraad

Agendapunten

1.

2023_DRBO_00046 - Districtsraad - Notulen districtsraad 26 juni 2023 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Linda Madou, voorzitter districtsraad; Luc Moerkerke; Marc De Meyer, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Hans Gooris, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Ben Segers, districtsraadslid; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Nele Van Parys, districtsraadslid; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris
Afwezig
Patrick Paredaens, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Lien Arits, districtsraadslid; Ludwina Demuynk
Secretaris
Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris
Voorzitter
Linda Madou, voorzitter districtsraad
1.

2023_DRBO_00046 - Districtsraad - Notulen districtsraad 26 juni 2023 - Goedkeuring

2023_DRBO_00046 - Districtsraad - Notulen districtsraad 26 juni 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context
De districtsraad vergaderde op 26 juni 2023.
Juridische grond
Artikel 278 van het Decreet lokaal bestuur stelt dat de notulen alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat werd gegeven aan de punten waarover de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen, vermelden in chronologische volgorde.
Regelgeving: bevoegdheid
Artikelen 32, 132 en 277 van het Decreet lokaal bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en bewaren van de notulen.
Argumentatie
De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen. De originelen van de notulen van de districtsraad worden, na goedkeuring, door de voorzitter van de districtsraad en de districtssecretaris ondertekend.


Besluit

De districtsraad Borgerhout keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad borgerhout beslist:

Artikel 1

De districtsraad keurt de notulen van 26 juni 2023 goed.

Artikel 2

De districtsraad neemt kennis van het verslag van de raadscommissie van 19 juni 2023.


Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
2.

2023_DRBO_00045 - Meerjarenplan 2020-2025 - Opvolgingsrapportering 1ste semester 2023 - Kennisneming

Kennis genomen
2.

2023_DRBO_00045 - Meerjarenplan 2020-2025 - Opvolgingsrapportering 1ste semester 2023 - Kennisneming

2023_DRBO_00045 - Meerjarenplan 2020-2025 - Opvolgingsrapportering 1ste semester 2023 - Kennisneming
3.

2023_DRBO_00041 - Districten Antwerpen en Borgerhout. Schapenstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Linda Madou, voorzitter districtsraad; Luc Moerkerke; Marc De Meyer, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Hans Gooris, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Ben Segers, districtsraadslid; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Nele Van Parys, districtsraadslid; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris
Afwezig
Patrick Paredaens, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Lien Arits, districtsraadslid; Ludwina Demuynk
Secretaris
Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris
Voorzitter
Linda Madou, voorzitter districtsraad
3.

2023_DRBO_00041 - Districten Antwerpen en Borgerhout. Schapenstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

2023_DRBO_00041 - Districten Antwerpen en Borgerhout. Schapenstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context
De Schapenstraat in de districten Antwerpen en Borgerhout:
 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college van 21 april 2017 (jaarnummer 3726);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Kern Borgerhout intra-muros Noord";  
 • maakt deel uit van het reglement "Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart.
Het college keurde op 26 juni 2020 (jaarnummer 5618) het overkoepelend aanvullend verkeersreglement 'beperkt eenrichtingsverkeer voor speed pedelecs, aanpassing onderborden' goed. Dit wordt nu uitgevoerd.

Op 1 april 2023 werd een aanvraag ingediend om de voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap te verwijderen.

Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld;
 • Ministeriële rondzendbrief van 3 april 2001 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 19 december 2001 (jaarnummer 13659) met de richtlijnen voor het inrichten van voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap;
 • Ministeriële rondzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 6 juli 2007 (jaarnummer 8652) betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Argumentatie
Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 
 • bestuurders van speed pedelecs worden toegelaten om in beide richtingen te rijden (artikel 1);
 • de twee voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap ter hoogte van het huisnummer 41 worden verwijderd. Uit onderzoek blijkt dat de plaatsen niet langer gebruikt worden door de oorspronkelijke aanvragers.
De parkeerbalans blijft ongewijzigd.
Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BOR01 - Samen maken we Borgerhout!
2BOR0105 - Het districtsbestuur maakt maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid naar de stad en andere overheden en externe partners
2BOR010503 - Mobiliteit

Besluit

De districtsraad Borgerhout keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad borgerhout beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Schapenstraat in de districten Antwerpen en Borgerhout, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 21 april 2017 (jaarnummer 3726).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
4.

2023_DRBO_00044 - District Borgerhout. Beukenstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd
4.

2023_DRBO_00044 - District Borgerhout. Beukenstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

2023_DRBO_00044 - District Borgerhout. Beukenstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring
5.

2023_DRBO_00042 - District Borgerhout. Schoenstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd
5.

2023_DRBO_00042 - District Borgerhout. Schoenstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

2023_DRBO_00042 - District Borgerhout. Schoenstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring
6.

2023_DRBO_00043 - District Borgerhout. Vrijgeweide - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd
6.

2023_DRBO_00043 - District Borgerhout. Vrijgeweide - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

2023_DRBO_00043 - District Borgerhout. Vrijgeweide - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring
7.

2023_IP_00140 - Interpellatie van raadsleden Patrick Paredaens, Wouter Luykx: DE ENIGE KERMIS IN BORGERHOUT

Behandeld
7.

2023_IP_00140 - Interpellatie van raadsleden Patrick Paredaens, Wouter Luykx: DE ENIGE KERMIS IN BORGERHOUT

2023_IP_00140 - Interpellatie van raadsleden Patrick Paredaens, Wouter Luykx: DE ENIGE KERMIS IN BORGERHOUT
8.

2023_IP_00141 - Interpellatie van raadsleden Patrick Paredaens, Wouter Luykx: HET DISTRICTBESTUUR ONTGROENT

Behandeld
8.

2023_IP_00141 - Interpellatie van raadsleden Patrick Paredaens, Wouter Luykx: HET DISTRICTBESTUUR ONTGROENT

2023_IP_00141 - Interpellatie van raadsleden Patrick Paredaens, Wouter Luykx: HET DISTRICTBESTUUR ONTGROENT
9.

2023_MOT_00067 - Voorstel tot motie van raadsleden Luc Moerkerke, Koen Van Roey, Nele Van Parys: GEEN vrachtverkeer in Borgerhoutse woonwijken.

Goedgekeurd
9.

2023_MOT_00067 - Voorstel tot motie van raadsleden Luc Moerkerke, Koen Van Roey, Nele Van Parys: GEEN vrachtverkeer in Borgerhoutse woonwijken.

2023_MOT_00067 - Voorstel tot motie van raadsleden Luc Moerkerke, Koen Van Roey, Nele Van Parys: GEEN vrachtverkeer in Borgerhoutse woonwijken.
10.

2023_MOT_00068 - Voorstel tot motie van raadslid Koen Van Roey: Oversteekplaats Plantijn en Moretuslei - Vandepeereboomstraat

Goedgekeurd
10.

2023_MOT_00068 - Voorstel tot motie van raadslid Koen Van Roey: Oversteekplaats Plantijn en Moretuslei - Vandepeereboomstraat

2023_MOT_00068 - Voorstel tot motie van raadslid Koen Van Roey: Oversteekplaats Plantijn en Moretuslei - Vandepeereboomstraat
11.

2023_MOT_00069 - Voorstel tot motie van raadslid Ellen Dehing: Kadastrale inkomens Turnhoutsebaan

Goedgekeurd
11.

2023_MOT_00069 - Voorstel tot motie van raadslid Ellen Dehing: Kadastrale inkomens Turnhoutsebaan

2023_MOT_00069 - Voorstel tot motie van raadslid Ellen Dehing: Kadastrale inkomens Turnhoutsebaan
12.

2023_AM_00039 - Amendement van raadslid Wouter Luykx: Amendement: Kadastrale inkomens Borgerhout

Niet goedgekeurd
12.

2023_AM_00039 - Amendement van raadslid Wouter Luykx: Amendement: Kadastrale inkomens Borgerhout

2023_AM_00039 - Amendement van raadslid Wouter Luykx: Amendement: Kadastrale inkomens Borgerhout

Inkomende brieven

Inkomende brieven

Inkomende brieven

Motivering


NummerDatum OntvangstOntvangerAfzenderOnderwerp
 BO_2023_IP_30
3 augustus 2023Districtscollege Borgerhout
Wegen en verkeer Antwerpen
Ons kenmerk: BO_2023_UP_35
Laad-en loszones Turnhoutsebaan
 BO_2023_IP_29

19 juli 2023Districtscollege Borgerhout

College van Burgemeester en Schepenen: KOOns Kenmerk: 2023_DCBO_00105/BO_2023_UP_27
Locatie voor scoutsgroep Xaverius/Sint-Rita en KSA Xaverius