Terug
Gepubliceerd op 28/03/2023

2023_DCBO_00066 - Ondersteuning - verenigingen - Weggeefwinkel investeren in armoede FV - Vastlegging nominatief krediet jaar 2023. Afsprakennota - Goedkeuring

districtscollege Borgerhout
di 28/03/2023 - 12:00 Districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Marij Preneel, districtsschepen; Omar Al Jattari, districtsschepen; Ben Van Duppen, districtsschepen; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Mariam El Osri; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Marij Preneel, districtsschepen
2023_DCBO_00066 - Ondersteuning - verenigingen - Weggeefwinkel investeren in armoede FV - Vastlegging nominatief krediet jaar 2023. Afsprakennota - Goedkeuring 2023_DCBO_00066 - Ondersteuning - verenigingen - Weggeefwinkel investeren in armoede FV - Vastlegging nominatief krediet jaar 2023. Afsprakennota - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De districtsraad keurde op 28 november 2022 (jaarnummer 00084) het aangepast meerjarenplan goed waarin een nominatieve ondersteuning werd toegekend aan weggeefwinkel investeren in armoede FV, Turnhoutsebaan 72 bus 1 te Boregrhout, NXX0034677993.

Argumentatie

Weggeefwinkel investeren in armoede FV is een vrijwilligerswerking die kleding aanbiedt aan een symbolische prijs voor (kans)armen.

Deze ondersteuning dient om hun jaarwerking verder te zetten in 2023.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

Omdat armoede geen bevoegdheid is van het district, vroeg het districtscollege goedkeuring aan het college. Het stadscollege gaf hiervoor toestemming. Het districtscollege nam van deze beslissing kennis op 14 maart 2023 (2023_DCB0_00065).

Algemene financiële opmerkingen

De in de afsprakennota opgenomen ondersteuning van district Borgerhout aan weggeefwinkel investeren in armoede FV bedraagt 5.000 EUR.

De looptijd van de afsprakennota voor weggeefwinkel investeren in armoede FV start op 1 januari 2023 en eindigt op 31 december 2023. 

De principes voor het uitbetalen van de toelagekredieten op exploitatie aan derden werden goedgekeurd door het districtscollege.

De uitgaven op een investeringskrediet zullen enkel uitbetaald worden op basis van facturen.

Besluit

Het districtscollege borgerhout beslist:

Artikel 1

Het districtscollege bekrachtigd de afsprakennota 'Ondersteuning aan weggeefwinkel investeren in armoede FV voor jaarwerking 2023' voor de ondersteuning aan weggeefwinkel investeren in armoede FV, Turnhoutsebaan 72 bus 1 te Borgerhout, NXX0034677993 met een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 voor een bedrag van 5.000,00 euro.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning voor een bedrag van 5.000,00 euro aan weggeefwinkel investeren in armoede FV, Turnhoutsebaan 72 bus 1 te Borgerhout, NXX00346779, goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

weggeefwinkel investeren in armoede FV

Turnhoutsebaan 72 bus 1
2140 Borgerhout (Antwerpen)

BE77 3631 8273 8542 

NXX0034677993

5.000,00 EURbudgetplaats: 5030100000
budgetpositie: 6496500
functiegebied: 2BOR010402A00000
subsidie: sub_nr
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2BO09190
budgetperiode: 2300
4505147489