Terug
Gepubliceerd op 05/05/2023

2023_DCBO_00094 - Bloemstraat. Speel- en sportterrein. SWOU11798H - Eindafrekening. Bijkomende vastlegging - correctiebestelling - Goedkeuring

districtscollege Borgerhout
di 02/05/2023 - 12:00 Districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Marij Preneel, districtsschepen; Omar Al Jattari, districtsschepen; Ben Van Duppen, districtsschepen; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Mariam El Osri; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Marij Preneel, districtsschepen
2023_DCBO_00094 - Bloemstraat. Speel- en sportterrein. SWOU11798H - Eindafrekening. Bijkomende vastlegging - correctiebestelling - Goedkeuring 2023_DCBO_00094 - Bloemstraat. Speel- en sportterrein. SWOU11798H - Eindafrekening. Bijkomende vastlegging - correctiebestelling - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

FaseActieDatumJaarnummer
Gunning  Bestek GAC_2021_01785 (SWOU11798) Goedkeuring districtscollege Borgerhout
26 januari 202200017

Op 26 januari 2022 (jaarnummer 00017) gunde het districtscollege de heraanleg van het speel- en sportterrein in de Bloemstraat, district Borgerhout op basis van bestek GAC_2021_01785 (SWOU11798), aan de firma TM Move & Play - Henssen, Klein- Heidestraat 10 bus 1 te 3670 Oudsbergen, met ondernemingsnummer 0740.670.818, voor een bedrag van 340.000,00 EUR (inclusief BTW).

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling maakte  de eindafrekening op. 

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. 

Artikel 4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor de aanleg, heraanleg en onderhoud van lokale speelterreinen.  

In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties gecoördineerd.

De Bloemstraat is een lokale speelterrein.

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering. Met het collegebesluit van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt op grond van artikels 57 §3, 4° 5° en 6° van het Gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521), binnen de beleidsdomeinen van de districten, over te dragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.

De dienstnota ‘bestellen en betalen stad, districten en OCMW’ van 17 december 2018 en het districtscollegebesluit van 18 december 2018 (jaarnummer 345) bepalen dat de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen en te betalen bedragen namens het district, als volgt te regelen zijn: 

  • uitgaven exploitatie en investering kleiner of gelijk aan 5.500 EUR: goedkeuring door de districtssecretaris na decentraal visum:
    1. de districtssecretaris kan bovengenoemde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de districtsadministratie;
    2. de medewerker aan wie de bevoegdheid tot goedkeuren gedelegeerd wordt, kan ten allen tijde beslissen om een bepaalde correctiebestelling voor te leggen aan een hoger orgaan voor expliciete goedkeuring;
  • uitgaven exploitatie en investering groter dan 5.500 EUR: goedkeuring door het districtscollege na centraal visum.

Argumentatie

Eindafrekening

De werken zijn voltooid. De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling legt de eindafrekening (in EUR) ter goedkeuring voor.

 

District Borgerhout

Gunning

280.991,74

Vermoedelijke hoeveelheid in meer

55,14

Vermoedelijke hoeveelheid in min

-3.380,02

Prijsherziening

33.861,46

Rectificatie

663,38

Totaal

312.191,70

21% btw

65.560,26

Afrondingsfout btw

-0,03

Algemeen totaal

377.751,93

Vastgelegd budget

340.000,00

Bijkomend vast te leggen budget

37.751,93


Algemene financiële opmerkingen

 Voor deze werken werd onderstaande bestelbonnen in EUR vastgelegd:  

BestelbonOmschrijvingBudget
Ten laste van het district Borgerhout
4005482901
Gunning200.000,00
4005482908
Gunning140.000,00
4005548078Bijkomende Vastlegging
37.751,93Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BOR01 - Samen maken we Borgerhout!
2BOR0103 - Elke bezoeker en bewoner vindt Borgerhout duurzaam, groen en proper
2BOR010301 - We zorgen voor de (her)inrichting van straten en pleinen, en voor voldoende veilige en toegankelijke voet- en fietspaden en oversteekplaatsen.
2BOR010301M00680 - SWOU11798 Bloemstraat (Tuinstraat)

Besluit

Het districtscollege borgerhout beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de eindafrekening voor een bedrag van 377.751,93 EUR (inclusief btw) goed voor de heraanleg van het speel- en sportterrein in de Bloemstraat, district Borgerhout  uitgevoerd door de firma TM Move & Play - Henssen, Klein-heidestraat 10 bus 1 te 3670 Oudsbergen, met ondernemingsnummer 0740.670.818, op basis van bestek GAC_2021_01785 (SWOU11798).

Artikel 2

Het districtscollege keurt de bijkomende vastlegging voor een bedrag van 37.751,93 EUR (inclusief btw) goed op naam TM Move & Play - Henssen, Klein-heidestraat 10 bus 1 te 3670 Oudsbergen, met ondernemingsnummer 0740.670.818.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Bijkomende vastlegging

Heraanleg Speel- en sportterrein
Bloemstraat,  

Bestek GAC_2021_01785 (SWOU11798H)

Move & Play – Henssen

Klein-Heidestraat 10 bus 1

3670 Oudsbergen


Ondernemingsnummer:

0740 670 818

Rekeningnummer:

BE12 7360 3766 7992


37.751,93 EUR


Budgetplaats: 5032500000
Budgetpositie: 220
Functiegebied: 2BOR010301M00680
Subsidie: SUB_NR
Fonds: INTERN
Begrotingsprogramma: 2BO090200
Budgetperiode: 2300

4005548078


 


Bijlagen

  • 20230313_SWOU11798H_Eindafrekening.xlsx