Terug
Gepubliceerd op 05/05/2023

2023_DCBO_00091 - Ondersteuning - Feestelijkheden - De Reuzen vzw - vastlegging en uitbetaling nominatief krediet jaar 2023. Aanpassing afsprakennota - Goedkeuring

districtscollege Borgerhout
di 02/05/2023 - 12:00 Districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Marij Preneel, districtsschepen; Omar Al Jattari, districtsschepen; Ben Van Duppen, districtsschepen; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Mariam El Osri; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Marij Preneel, districtsschepen
2023_DCBO_00091 - Ondersteuning - Feestelijkheden - De Reuzen vzw - vastlegging en uitbetaling nominatief krediet jaar 2023. Aanpassing afsprakennota - Goedkeuring 2023_DCBO_00091 - Ondersteuning - Feestelijkheden - De Reuzen vzw - vastlegging en uitbetaling nominatief krediet jaar 2023. Aanpassing afsprakennota - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het districtscollege keurde op 22 februari 2022 (jaarnr. 20) de afsprakennota met De Reuzen vzw, Turnhoutsebaan 92, 2140 Borgerhout (BE08340117) goed en voor een looptijd van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2024 en een jaarlijkse ondersteuning van 65.000,00 euro .

In de 5de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025, goedgekeurd door het districtscollege op 28 november 2022 (jaarnr. 84) werd voor 2023 een nominatieve ondersteuning voorzien van 65.000,00 euro voor De  Reuzen vzw.  

De districtsraad keurde op 27 maart 2023 (jaarnummer 15) de nominatieve toekenning van een bijkomend bedrag van 6.800 euro goed.

De totale ondersteuning bedraagt 71.800,00 euro voor het jaar 2023.


Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 7 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale evenementen en feestelijkheden.

Argumentatie

De afsprakennota wordt om volgende redenen aangepast:

  1. Voor de werking en organisatie van projecten door twee deeltijdse medewerkers wil het district vzw De Reuzen de ondersteuning verhogen met een indexstijging van 10,42%. DIt betekent een bijkomende ondersteuning van 6.773 EUR per werkingsjaar (afgerond 6.800 EUR).
  2. Voor de uitbouw van de vrijwilligerswerking ontvangt de vzw De Reuzen in het werkingsjaar 2023 een aanvullende ondersteuning van Stad Antwerpen. Om dubbele betoelaging te vermijden worden de aanwendingsvoorwaarden op elkaar afgestemd.
  3. De praktische afspraken rond de organisatie van de stoet worden nader geconcretiseerd.

Algemene financiële opmerkingen

Het district voorziet een nominatieve ondersteuning van 71.800,00 euro voor het jaar 2023 voor De Reuzen vzw onder de voorwaarden opgenomen in de afsprakennota.

Besluit

Het districtscollege borgerhout beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de aanpassing van de afsprakennota met De Reuzen vzw Turnhoutsebaan 92 2140 Borgerhout (ondernemingsnummer: BE0834011740) goed.

Artikel 2

 Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling goed van het verhoogde ondersteuningsbedrag voor 71.800 euro aan De Reuzen vzw, Turnhoutsebaan 92, 2140 Borgerhout (ondernemingsnummer: BE0834011740) voor het jaar 2023.


Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

De Reuzen vzw
Turnhoutsebaan 92
2140 Borgerhout

ondernemingsnummer: BE0834011740
IBAN nummer: BE17731017096021

65.000,00 EUR

budgetplaats: 5032000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2BOR010402A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2BO090729
 budgetperiode: 2300

 4505149741

De Reuzen vzw
Turnhoutsebaan 92
2140 Borgerhout

ondernemingsnummer: BE0834011740
IBAN nummer: BE17731017096021


6.800,00 EURbudgetplaats: 5030100000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2BOR010402A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2BO090110
 budgetperiode: 2300
 4505149741