Terug
Gepubliceerd op 05/05/2023

2023_DCBO_00095 - Guldensporenstraat. Uitvoeren van structurele aanpassingen op het openbaar domein - Opdracht SWPR13203A - Goedkeuring

districtscollege Borgerhout
di 02/05/2023 - 12:00 Districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Marij Preneel, districtsschepen; Omar Al Jattari, districtsschepen; Ben Van Duppen, districtsschepen; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Mariam El Osri; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Marij Preneel, districtsschepen
2023_DCBO_00095 - Guldensporenstraat. Uitvoeren van structurele aanpassingen op het openbaar domein - Opdracht SWPR13203A - Goedkeuring 2023_DCBO_00095 - Guldensporenstraat. Uitvoeren van structurele aanpassingen op het openbaar domein - Opdracht SWPR13203A - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

FaseActieDatumJaarnummer

Bestek GAC/2020/01241

Bestek en procedureGoedkeuring college19 juni 20205401
Publicatie 22 juni 2020 
GunningGoedkeuring college18 september 20207769
Toewijzingsbrief 12 oktober 2020 

Op 18 september 2020 (jaarnummer 7769) gunde het college de raamovereenkomst "uitvoeren van structurele aanpassingen op het openbaar domein", Perceel 3 - Cluster Zuid, districten Berchem, Borgerhout, Hoboken en Wilrijk, aan de firma Verbruggen BV, Doornstraat 54 te 9140 Temse, met ondernemingsnummer 0439.524.816 op basis van het bestek GAC/2020/01241.
De toewijzingsbrief werd verzonden op 12 oktober 2020. 

Het district wenst in de Guldensporenstraat (hoek Zwarte Leeuwstraat) de uitstulpingen en het voetpad te ontharden en te vergroenen.
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling legt de opdracht SWPR13203A ter goedkeuring voor.

Juridische grond

17 juni 2016 – Wet inzake overheidsopdrachten:

  • Artikel 43 §4 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt dat als een raamovereenkomst is gesloten met één enkele deelnemer, de erop gebaseerde opdrachten aan hem worden gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.
Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.

In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties gecoördineerd.
Guldensporenstraat is een lokale straat.

Artikel 56 §3, 4°van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.
Met het collegebesluit van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt op grond van artikels 57 §3, 4° 5° en 6° van het Gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521), binnen de beleidsdomeinen van de districten, over te dragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.

Argumentatie

Voor de uitvoering van deze werken maakte de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling, op basis van de raamovereenkomst GAC/2020/01241, de opdracht SWPR13203A op, voor een bedrag van 6.286,50 EUR (exclusief btw).
Rekening houdend met de btw, prijsherzieningen en de eventuele overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden (VH) bedraagt het vast te leggen budget (in EUR):
Ten laste vanGunningHerziening en VH21% btwTotaal
District Borgerhout6.286,50
2.507,981.846,8410.641,32
Uitvoeringstermijn: 7 werkdagen.
Prijsherziening: Volgens raamovereenkomst.
Herziening en overschrijding VH
Periode van opmaak: februari 2023
 

Posten exclusief  bitumineuze verhardingen1.708,4824,18%actuele prijsherziening
Overschrijding VH 799,5010%

Algemene financiële opmerkingen

Voor deze werken werden volgende bestelbon (in EUR) opgemaakt:

BestelbonTen laste van district Borgerhout
4005549563
10.641,32


Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BOR01 - Samen maken we Borgerhout!
2BOR0103 - Elke bezoeker en bewoner vindt Borgerhout duurzaam, groen en proper
2BOR010301 - We zorgen voor de (her)inrichting van straten en pleinen, en voor voldoende veilige en toegankelijke voet- en fietspaden en oversteekplaatsen.
9 - Decentralisatie
2BOR01 - Samen maken we Borgerhout!
2BOR0103 - Elke bezoeker en bewoner vindt Borgerhout duurzaam, groen en proper
2BOR010302 - Het districtsbestuur wil blijven inzetten op de vergroening van de openbare ruimte, waarbij we focussen op duurzame, ecologische ingrepen en het tuinstraat-principe.

Besluit

Het districtscollege borgerhout beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de opdracht SWPR13203A, Guldensporenstraat , district Borgerhout, uitvoeren van structurele aanpassingen op het openbaar domein, goed voor een bedrag van 6.286,50.EUR (exclusief btw). De werken worden uitgevoerd door de firma Verbruggen bv, Doornstraat 54 te 9140 Temse, met ondernemingsnummer 0439.524.816 op basis van het bestek GAC/2020/01241, Perceel  3. Rekening houdend met de btw, prijsherzieningen en de eventuele overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden (VH) bedraagt het vast te leggen budget 10.641,32 EUR. 

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
Omschrijving
Bedrag
Boekingsadres
Bestelbon
Opdracht SWPR13203A
Guldensporenstraat

Verbruggen bv
Doornstraat 54
9140 Temse

Ondernemingsnummer:
0439 524 816

Rekeningnummer:
BE48 3930 0894 6927
10.641,32 EUR
Budgetplaats: 5032500000
Budgetpositie: 224
Functiegebied: 2BOR010301M02455
Subsidie: SUB_NR
Fonds: INTERN
Begrotingsprogramma: 2BO090200
Budgetperiode: 2300
4005549563Bijlagen

  • 20230321_13203_SM_WW_OP_P3_ZUID.xlsx