Terug
Gepubliceerd op 05/05/2023

2023_DCBO_00092 - Ondersteuning - Senioren - AXI vzw- Vastlegging nominatief krediet jaar 2023. Afsprakennota - Goedkeuring

districtscollege Borgerhout
di 02/05/2023 - 12:00 Districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Marij Preneel, districtsschepen; Omar Al Jattari, districtsschepen; Ben Van Duppen, districtsschepen; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Mariam El Osri; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Marij Preneel, districtsschepen
2023_DCBO_00092 - Ondersteuning - Senioren - AXI vzw- Vastlegging nominatief krediet jaar 2023. Afsprakennota - Goedkeuring 2023_DCBO_00092 - Ondersteuning - Senioren - AXI vzw- Vastlegging nominatief krediet jaar 2023. Afsprakennota - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het districtsbestuur ontving een aanvraag voor ondersteuning van de vzw AXI.

De districtsraad keurde op 28 november 2022 (jaarnummer 84) het aangepast meerjarenplan goed waarin een nominatieve ondersteuning werd toegekend aan vzw AXI, PIJLSTRAAT 21/402 - 2060 ANTWERPEN (0448.065.368  ).

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 5 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal seniorenbeleid.

Argumentatie

Het district wil inzetten op de activatie van senioren in de maatschappij. Met deze ondersteuning kan de aanvrager gratis ritten aan senioren aanbieden met een duurzaam vervoersmiddel, een riksja.

Algemene financiële opmerkingen

In de zesde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (goedgekeurd in de districtsraad van 28 november 2022, jaarnummer 84) werd deze ondersteuning nominatief ingeschreven op AXI vzw. Het district voorzag bij de goedkeuring een ondersteuning van 4.000,00 euro voor de jaarwerking. 

Het ondersteuningsbedrag wordt in 2 evenredige schijven uitbetaald: 50% na goedkeuring van het collegebesluit. De andere 50% wordt uitbetaald nadat er een eindverslag en een eindafrekening bezorgd wordt. AXI vzw moet uiterlijk 30 november 2023 een evaluatiedossier indienen, bestaande uit een inhoudelijk verslag en een financieel verslag met bewijsstukken van de uitgaven (facturen, onkostennota's, kastickets).

Besluit

Het districtscollege borgerhout beslist:

Artikel 1

Het districtscollege bekrachtigt de afsprakennota voor de ondersteuning van vzw AXI, PIJLSTRAAT 21/402 - 2060 ANTWERPEN (0448.065.368 ) met een looptijd van 1 januari 2023 en 31 december 2023 voor een bedrag van 4.000 euro.


Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning voor een bedrag van 4000,00 euro aan vzw AXI, PIJLSTRAAT 21/402 - 2060 ANTWERPEN (0448.065.368 ) goed.

Artikel 3

Het districtscollege keurt de uitbetaling van een voorschot goed van 2.000,00 euro aan AXI vzw, PIJLSTRAAT 21/402 - 2060 ANTWERPEN (0448.065.368 ) .  

Artikel 4

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
AXIvzw
Pijlstraat 21
2060 Antwerpen
BE 0448 035 368
BE28001239516520
4000,00 EUR budgetplaats:5030100000
budgetpositie:6496800
functiegebied:2BOR010402A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: Intern
begrotingsprogramma:2BO090110
budgetperiode:2300
4505149926

Bijlagen