Terug
Gepubliceerd op 05/05/2023

2023_DCBO_00096 - District Borgerhout. Helmstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

districtscollege Borgerhout
di 02/05/2023 - 12:00 Districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Marij Preneel, districtsschepen; Omar Al Jattari, districtsschepen; Ben Van Duppen, districtsschepen; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Mariam El Osri; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Marij Preneel, districtsschepen
2023_DCBO_00096 - District Borgerhout. Helmstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring 2023_DCBO_00096 - District Borgerhout. Helmstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De Helmstraat in het district Borgerhout:
 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 19 oktober 2018 (jaarnummer 9416);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Borgerhout intra-muros zuid";
 • maakt deel uit van het aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen "publieke laadpalen", district Borgerhout;
 • maakt deel uit van de proefopstelling "Slimme autodeelplaatsen met laadinfrastructuur" die werd goedgekeurd door het college op 24 oktober 2022 (jaarnummer 8436);
 • maakt deel uit van het reglement "Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart.
Op 18 april 2023 werd een aanvraag ingediend om een laad- en loszone in te richten. Verder onderzoek en bevraging, wees uit dat er een draagvlak is om een laad- en loszone in te richten met venstertijden.

Het college keurde op 26 juni 2020 (jaarnummer 5618) het overkoepelend aanvullend verkeersreglement 'beperkt eenrichtingsverkeer voor speed pedelecs, aanpassing onderborden' goed. Dit wordt nu ook uitgevoerd.
Uit onderzoek ter plaatse is tevens gebleken dat de reële toestand niet overeenkomt met het huidige aanvullend reglement.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:
 • bestuurders van speed pedelecs worden toegelaten om in beide richtingen te rijden (artikel 1);
 • een laad- en loszone wordt ingericht ter hoogte van nummer 93, op dinsdag en donderdag van 9.00 tot 16.00 uur, over een afstand van 6 meter (artikel 3);
 • het verdrijvingsvlak ter hoogte van het nummer 163 wordt verwijderd uit het reglement.
  Door heraanleg van het trottoir ter hoogte van de ingang van het verzorgingstehuis is dit verdrijvingsvlak niet meer aanwezig in het straatbeeld.
Tijdens de venstertijden van de laad- en loszone neemt de parkeerbalans af met één plaats.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BOR01 - Samen maken we Borgerhout!
2BOR0105 - Het districtsbestuur maakt maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid naar de stad en andere overheden en externe partners
2BOR010503 - Mobiliteit

Besluit

Het districtscollege borgerhout legt het volgende voor aan de districtsraad borgerhout:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Helmstraat in het district Borgerhout, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 19 oktober 2018 (jaarnummer 9416).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen