Terug
Gepubliceerd op 27/06/2023

2023_DCBO_00135 - Luisbekelaar. Vernieuwen speelterrein. SWOU12862 - Definitief Ontwerp - Goedkeuring

districtscollege Borgerhout
di 27/06/2023 - 12:00 Districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Marij Preneel, districtsschepen; Omar Al Jattari, districtsschepen; Ben Van Duppen, districtsschepen; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Mariam El Osri; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Afwezig

Linda Snoeys, districtssecretaris

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Marij Preneel, districtsschepen
2023_DCBO_00135 - Luisbekelaar. Vernieuwen speelterrein. SWOU12862 - Definitief Ontwerp - Goedkeuring 2023_DCBO_00135 - Luisbekelaar. Vernieuwen speelterrein. SWOU12862 - Definitief Ontwerp - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

FaseActieDatumJaarnummer
Projectdefinitie en concept
Goedkeuring districtscollege17 januari 20236
AdviesSport- en Jeugddienst
16 mei 2023-
Speelruimtevergadering
25 mei 2023-

Het districtscollege keurde in zitting van 17 januari 2023 (jaarnummer 6) de project definitie en het concept voor de vernieuwing van het speelterrein aan Luisbekelaar, district Borgerhout goed.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling heeft het concept vertaald in een definitief ontwerp en legt deze ter goedkeuring voor.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.

Artikel 4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor de aanleg, heraanleg en onderhoud van lokale speelterreinen.

In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties gecoördineerd.

Luisbekelaar is een lokaal speelplein.

Argumentatie

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling maakte een definitief ontwerp op.

Er werden ten opzichte van de projectdefinitie/concept volgende wijzigingen aangebracht:

Projectgebied

 • De beboste berm (=grens ringfietspad) wordt uit veiligheidsredenen niet betrokken bij het projectgebied. De contour van het projectgebied houdt rekening met de wortelzone van de bestaande bomen.
 • De zachte doorsteek richting het ringfietspad valt niet binnen dit projectgebied en is onderdeel van Ringpark Groene Vesten.

Groen en biodiversiteit

De bestaande groenzone wordt opgewaardeerd met kwalitatief groen voor een optimale seizoensbeleving. De aan te planten bomen zijn van het type:

 • 1e grootte A: Quercus Petraea (Wintereik)
 • 1e grootte A: Ulmus Laevis (Fladderiep)
 • 1e grootte B (nabij basketveld - inheems kleine vrucht): Betula Pendula of Carpinus Betulus n.t.b
 • Ondersteuner: Sorbus Aucuparia (Gewone Lijsterbes)

Het wandelpad rondom het speelterrein wordt voorzien in gemaaid gras (intensief beheer).

De centrale groene lob bestaat uit gewild gras (extensief beheer). 

Rondom het speelterrein bevinden zich groene kantlobben met laagblijvende sierheesters met ecologische waarde.

Speelterrein

Het projectgebied maakt deel uit van het Beeldkwaliteitsplan Ringpark Groene Singel en het toekomstprogramma Ringpark Groene Vesten. De voorwaarden voor een natuurlijke vormgeving en materialisatie met overwegend groen beeld zijn mee opgenomen.

De centrale speelzone met speeltoestellen (in hout/natuurlijke materialen) wordt voorzien van een natuurlijke afboording met behulp van een licht hellende grasberm/grasrug (semi-extensief beheer).

De speelzone in boomschors (+-120m2) wordt ingericht met:

 • een uitdagende zone/niet-makkelijk toegankelijk combinatietoestel +4j
 • een zone met een makkelijk toegankelijk toestel/nestschommel +3j

De groene lob met gewild gras wordt ingericht met speelaanleidingen/stammen (gerecupereerd hout) die het wandelpad in gemaaid gras verbinden met de speelzone.

De posities van de zitgelegenheden en hangplekken zijn verder geoptimaliseerd. 

 • De hangplek met hangmatten krijgt een plaats op veilige afstand van de zachte doorsteek naar het ringfietspad. 
 • Een podiumzitbank in hout wordt nabij het basketveld voorzien. De standaard zitbanken zijn voorzien van arm- en rugleuning. 

 De nieuwe afvalbak krijgt een plaats tussen hangplek en trapveld in functie van haalbaarheid bij afvalophaling.

 Parkeerbalans
 
Het definitief ontwerp heeft geen invloed op het aantal parkeerplaatsen.

Bomenbalans
Het definitief ontwerp resulteert in een positieve bomenbalans = NT +4. Een eerste aanplant gebeurt op het speelterrein in het kader van het Toekomstprogramma Ringpark Groene Vesten.

Hemelwaterplan
Op 19 januari 2018 (jaarnummer 501) keurde het college het hemelwaterplan goed.
De Vlaamse wetgeving en het hemelwaterplan van de stad Antwerpen stellen dat maximaal moet worden gestreefd naar bronmaatregelen om hemelwater op te vangen en te verwerken.

Omgevingsvergunning
Voor deze werken is geen omgevingsvergunning vereist.

Algemene financiële opmerkingen

Het voor deze opdracht vereist budget is voorzien op SUB_NR/INTERN/2300/5031500000/220/2BOR010301A00000/2BO090200.

Adviezen

Speelruimtevergadering (SRV) zitting van 25 mei 2023 Gunstig onder voorwaarden

Advies gunstig op voorwaarde dat: 

 • de dikte van de valdemping in de speelzone technisch herbekeken en aangepast wordt in functie van de valhoogte van het combinatietoestel

wordt meegenomen in volgende fase

 • de grasrug rondom de speelzone hoger wordt voorzien 

wordt meegenomen in volgende fase

 • de standaard zitbanken op betonplaat worden voorzien 

wordt meegenomen in volgende fase

 • een extra zitbank vlak naast het voetpad voorzien wordt

wordt meegenomen in volgende fase

Sport- en Jeugddienst ziting van 16 mei 2023 Gunstig onder voorwaarden

Advies gunstig op voorwaarde dat er geen vruchtdragende bomen gepland worden aan het sportterrein.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BOR01 - Samen maken we Borgerhout!
2BOR0103 - Elke bezoeker en bewoner vindt Borgerhout duurzaam, groen en proper
2BOR010301 - We zorgen voor de (her)inrichting van straten en pleinen, en voor voldoende veilige en toegankelijke voet- en fietspaden en oversteekplaatsen.

Besluit

Het districtscollege borgerhout beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt het definitief ontwerp (25 mei 2023) voor het vernieuwen van het speelterrein aan Luisbekelaar, district Borgerhout, goed onder volgende voorwaarde:

 • voorzien van een extra papiermand ter hoogte van hangplek 2

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:

Dienst

Taak

SW/PR/ONT

Opdrachtdocumenten opmaken

SW/Mobiliteit

Definitief signalisatieplan opmaken

 


Bijlagen

 • 20230525_12862_DO_SRV_CB_DEF.pdf
 • 20230426_12862_SIG_plan-voorlopig.pdf