Terug
Gepubliceerd op 27/06/2023

2023_DCBO_00143 - Leveren en plaatsen van een bezinkput Te Boelaarpark - Vastlegging krediet - Goedkeuring

districtscollege Borgerhout
di 27/06/2023 - 12:00 Districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Marij Preneel, districtsschepen; Omar Al Jattari, districtsschepen; Ben Van Duppen, districtsschepen; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Mariam El Osri; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Afwezig

Linda Snoeys, districtssecretaris

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Marij Preneel, districtsschepen
2023_DCBO_00143 - Leveren en plaatsen van een bezinkput Te Boelaarpark - Vastlegging krediet - Goedkeuring 2023_DCBO_00143 - Leveren en plaatsen van een bezinkput Te Boelaarpark - Vastlegging krediet - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het district Borgerhout wenst een bezinkput te laten plaatsen aan de speelfontein in het Te Boelaarpark. De put fungeert als voorfilter en maakt integraal deel uit van de pompinstallatie van defontein. 

Hiervoor wordt er beroep gedaan op de firma IPS bv, Kemelbeekstraat 30, 2460 TIELEN, BTW : 0421.250.115

via het raamcontract.

Nummer raamcontract:    GAC/2020/01278 (post 26)


Juridische grond

Artikel 43 §4 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt dat als een raamovereenkomst is gesloten met één enkele deelnemer, de erop gebaseerde opdrachten aan hem worden gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 04463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd. 

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Artikel 134, 2e lid, 2° van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat het college bevoegdheden, die door andere overheden werden opgedragen, kan overdragen aan de districtscolleges, voor zover de regel die het college deze bevoegdheid toewees, het college daartoe machtigt.

Artikel 4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor de aanleg, heraanleg en onderhoud van lokale speelterreinen.


Argumentatie

Dienstnota financiën "Bestellen en betalen binnen de stad, districten en OCMW" van 17 december 2018.”

“In het artikel 1 van het besluit 2018_DCBO_00345 van 18 december 2018  werd beslist dat de bevoegdheid tot het goedkeuren van bestellingen en te betalen bedragen namens het district als volgt worden geregeld (‘bedragen exclusief BTW):

  • uitgaven exploitatie en investering (geen toelagen), > € 5.500,00: goedkeuring op basis van individueel besluit districtscollege na centraal visum.”

Besluit

Het districtscollege borgerhout beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de aankoop en plaatsing van een bezinkput voor 45.955,80 euro (incl. btw) bij de firma IPS bv, 0421.250.115 goed.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Leveren en plaatsen van een bezinkput:

IPS bv 

Kemelbeekstraat 30 

2460 TIELEN 

BTW : 0421.250.115

45.955,80 euro incl. btwbudgetplaats: 5032500000
budgetpositie: 220
functiegebied: 2BOR010301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2BO090200 
budgetperiode: 2300
4005551761 

Bijlagen

  • 20230327_offerte_filtersysteem.pdf