Terug
Gepubliceerd op 30/05/2023

2023_DCBO_00109 - Cultuur - Ondersteuning - Cultuur - Laika vzw. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet jaar 2023 voor Theaterstorm!. Afsprakennota - Goedkeuring

districtscollege Borgerhout
di 30/05/2023 - 12:00 Districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Marij Preneel, districtsschepen; Omar Al Jattari, districtsschepen; Ben Van Duppen, districtsschepen; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Mariam El Osri; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Marij Preneel, districtsschepen
2023_DCBO_00109 - Cultuur - Ondersteuning - Cultuur - Laika vzw. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet jaar 2023 voor Theaterstorm!. Afsprakennota - Goedkeuring 2023_DCBO_00109 - Cultuur - Ondersteuning - Cultuur - Laika vzw. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet jaar 2023 voor Theaterstorm!. Afsprakennota - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het districtsbestuur kreeg een aanvraag van Laika vzw voor Theaterstorm. 

In aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 (goedgekeurd in de districtsraad van 28 november 2022, jaarnummer 84) werd deze ondersteuning nominatief ingeschreven op Laika vzw. Het district voorzag een ondersteuning van 5.000,00 euro voor de organisatie van Theaterstorm.

Juridische grond

Wetgeving op de ondersteuning:

  • De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen (Belgisch Staatsblad 6 december 1983);
  • Het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden naar de districtscolleges gedelegeerd. Artikel 2 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal cultuurbeleid.

Argumentatie

Het district Borgerhout organiseert een gevarieerd en kwaliteitsvol aanbod. Daarom wil het bestuur professionele jeugdwerk- en cultuurpartners die hierrond een aanbod opzetten extra stimuleren.

In Theaterstorm komen 2 vierde leerjaren vol diversiteit een week in residentie in Matterhorn voor theaterworkshops, begeleid door 3 ervaren docenten, binnen een professionele context, met theatrale middelen als decor, licht en video. Samen met deze ervaren docenten gaan ze een week lang aan de slag om een voorstelling te maken waarbij gekeken wordt naar de sterktes van elk kind. De week eindigt met een toonmoment op vrijdag 17 november 2023 voor de eigen school en de ouders van de kinderen. Op zondag 19 november 2023 spelen de kinderen de voorstelling een 2de keer voor een vrij publiek tijdens de Kunstendag voor Kinderen.

Elk kind vindt zijn artistieke ingang (beeld, beweging, zang) en kan uitblinken. Deze unieke ervaring stimuleert de verbeelding, zelfreflectie en emotionele ontwikkeling, en komt de klasdynamiek ten goede. De kinderen werken op een niet-cognitieve manier samen aan een gezamenlijk project. 

Indien de verwachte projectresultaten zoals vooropgesteld in art. 4 van de afsprakennota niet of onvoldoende behaald kunnen worden door overmacht of een pandemie, dient de uitvoerder dit onmiddellijk te signaleren aan de ondersteuningsverstrekker zodat in onderling overleg de impact op het project besproken kan worden.

Deze ondersteuning wordt aangewend voor de kosten voor de organisatie van Theaterstorm: logistieke kosten, communicatiekosten, kosten voor de coaches en overheadkosten.

Het districtsbestuur vindt deze werking in Borgerhout waardevol en wil deze ondersteunen.

Algemene financiële opmerkingen

In de zesde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (goedgekeurd in de districtsraad van 28 november 2022, jaarnummer 84) werd deze ondersteuning nominatief ingeschreven op Laika vzw. Het district voorzag bij de goedkeuring een ondersteuning van 5.000,00 euro voor Theaterstorm. 

Laika vzw moet uiterlijk 1 maart 2024 een evaluatiedossier indienen, bestaande uit een inhoudelijk verslag met foto's en een financieel verslag met bewijsstukken van de uitgaven (facturen, onkostennota's, kastickets). De ondersteuning wordt uitbetaald na controle van de bewijsstukken.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BOR01 - Samen maken we Borgerhout!
2BOR0104 - Borgerhout is een verantwoordelijk district
2BOR010402 - Door het geven van financiële en andere impulsen, zijn we een verantwoordelijk district

Besluit

Het districtscollege borgerhout beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de afsprakennota met Laika vzw goed. De afsprakennota heeft een duurtijd van 1 september 2023 tot en met 1 december 2023.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging van de nominatieve ondersteuning van 5.000,00 euro goed aan Laika vzw voor Theaterstorm.

Artikel 3

Het districtscollege keurt de uitbetaling van de nominatieve ondersteuning van 5.000,00 euro aan Laika vzw voor Theaterstorm goed na het binnenbrengen van de nodige stavingstukken voor uiterlijk 1 maart 2024. 

Artikel 4

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon
Laika vzw
Albrecht Rodenbachstraat 21
2140 Borgerhout
ondernemingsnummer: 0448.085.659
BE45 5230 8000 7089 
5.000,00 euro budgetplaats: 5032000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2BOR010402A00000
subsidie: sub_nr
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2BO090729
budgetperiode: 2300

4505150994Bijlagen

  • RefOndersteuningen_Laika_Theaterstorm.pdf