Terug
Gepubliceerd op 30/05/2023

2023_DCBO_00116 - Ondersteuning infrastructuurwerken jeugdwerklokalen - Aanvraag KSA Xaverius FV - Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

districtscollege Borgerhout
di 30/05/2023 - 12:00 Districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Marij Preneel, districtsschepen; Omar Al Jattari, districtsschepen; Ben Van Duppen, districtsschepen; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Mariam El Osri; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Marij Preneel, districtsschepen
2023_DCBO_00116 - Ondersteuning infrastructuurwerken jeugdwerklokalen - Aanvraag KSA Xaverius FV - Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring 2023_DCBO_00116 - Ondersteuning infrastructuurwerken jeugdwerklokalen - Aanvraag KSA Xaverius FV - Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 19 december 2022 (jaarnummer 89) keurde de districtsraad het ondersteuningsreglement 'infrastructuurwerken jeugdwerklokalen' goed. 

Op 4 mei 2023 diende KSA Xaverius FV een aanvraag (dossiernummer 175517) volgens dit reglement in. Het betreft dringend uit te voeren werken aan het dak van hun jeugdwerklokalen. Een lek in het dak zorgde voor schade aan een balkonballustrade en aan de houten vloeren van de lokalen. Om verdere schade te vermijden, liet KSA Xaverius FV de werken reeds uitvoeren op 11 januari 2023. Een aanvraag voor ondersteuning was toen niet mogelijk omwille van de cyberaanval. KSA Xaverius FV vraagt een ondersteuning van 3976,18 EUR voor de werken. 

Juridische grond

  • De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen.
  • Het kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal jeugdbeleid.

Argumentatie

De ingediende aanvraag werd beoordeeld aan de hand van het reglement van kracht in district Borgerhout. 

De aanvraag van KSA Xaverius FV wordt positief beoordeeld. 

Algemene financiële opmerkingen

De ondersteuning wordt uitbetaald na voorlegging van een overzicht van alle definitieve inkomsten en uitgaven. De ondersteuning omvat maximum 80 procent van de factuurbedragen. 


Besluit

Het districtscollege borgerhout beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de toekenning en de uitbetaling van een ondersteuning van 3.180,94 EUR aan KSA Xaverius FV (NXX 0027190385) voor dringende herstellingen aan het dak goed. 

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
KSA Xaverius FV
Collegelaan 36
2140 Borgerhout
BE48 8601 1486 2227
NXX0027 190 385

3.180,94 EURbudgetplaats: 5031000000
budgetpositie: 664500
functiegebied: 2BOR010402A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2BO090750
budgetperiode: 2300
4505151575