Terug
Gepubliceerd op 30/05/2023

2023_DCBO_00114 - GAC/2020/01392/P1/BO05 - Structureel onderhoud speel- en sportterreinen/speel- en sporttoestellen. Nieuwe deelopdracht - Goedkeuring

districtscollege Borgerhout
di 30/05/2023 - 12:00 Districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Marij Preneel, districtsschepen; Omar Al Jattari, districtsschepen; Ben Van Duppen, districtsschepen; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Mariam El Osri; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Marij Preneel, districtsschepen
2023_DCBO_00114 - GAC/2020/01392/P1/BO05 - Structureel onderhoud speel- en sportterreinen/speel- en sporttoestellen. Nieuwe deelopdracht - Goedkeuring 2023_DCBO_00114 - GAC/2020/01392/P1/BO05 - Structureel onderhoud speel- en sportterreinen/speel- en sporttoestellen. Nieuwe deelopdracht - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 26 februari 2021 (jaarnummer 1621) besliste het college om de raamovereenkomst GAC/2020/01392 voor het onderhouden en herstellen van speel- en sporttoestellen en speel- en sportterreinen, perceel 1 "onderhouds- en herstelwerkzaamheden", te gunnen aan de firma Aannemersbedrijf Buytaert bvba, Moortelstraat 25 te 9150 Kruibeke, ondernemingsnummer 0405.009.246.

Juridische grond

Artikel 43 §4 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt dat als een raamovereenkomst is gesloten met één enkele deelnemer, de erop gebaseerde opdrachten aan hem worden gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden.

Regelgeving: bevoegdheid

Met het collegebesluit van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt op grond van artikels 57 §3, 4°,5° en 6° van het Gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521) binnen de beleidsdomeinen van de districten, over te dragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.

Met het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 04463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Het districtscollege is bevoegd voor de aanleg, heraanleg en het onderhoud van lokale pleinen met sportaccomodatie (artikel 3), en de aanleg, heraanleg en het onderhoud van lokale speelterreinen (artikel 4).

Op 31 mei 2021 (jaarnummer 309) heeft de gemeenteraad de gecoördineerde lijst met bovenlokale locaties goedgekeurd. De terreinen die in aanmerking komen voor dit besluit, zijn lokale terreinen.

Argumentatie

Om structurele onderhoudswerken aan speel- en sportterreinen en aan speel- en sporttoestellen op verschillende locaties in district Borgerhout te kunnen uitvoeren, stelt de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling voor om, op basis van de raamovereenkomst GAC/2020/01392 perceel 1, een nieuwe deelopdracht BO05 goed te keuren en een beschikbaar krediet van 25.583,98 EUR (onvoorziene omstandigheden en btw inbegrepen) te voorzien.

De werken zullen uitgevoerd worden door de firma Aannemersbedrijf Buytaert bvba, Moortelstraat 25 te 9150 Kruibeke ondernemingsnummer 0405.009.246.

werken

prijs offerte exclusief btw

10% onvoorziene kostentotaal inclusief onvoorziene kostenherziening 21,373%totaal inclusief herziening
btw 21%

prijs offerte inclusief herziening en inclusief btw

belijning

3.445,00 EUR

NVT3.445,00 EUR736,30 EUR4.181,30 EUR
878,07 EUR

5.059,37 EUR

zandbakken12.705,00 EUR1.270,50 EUR13.975,50 EUR2.986,99 EUR16.962,49 EUR
3.562,12 EUR
20.524,61 EUR

totaal16.150,00 EUR1.270,50 EUR
17.420,50 EUR
3.723,29 EUR21.143,79 EUR
4.440,19 EUR25.583,98 EUR

Algemene financiële opmerkingen

District Borgerhout maakte voor deze werken bestelbon 4005553477 op voor een bedrag van 25.583,98 EUR inclusief btw.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BOR01 - Samen maken we Borgerhout!
2BOR0103 - Elke bezoeker en bewoner vindt Borgerhout duurzaam, groen en proper
2BOR010301 - We zorgen voor de (her)inrichting van straten en pleinen, en voor voldoende veilige en toegankelijke voet- en fietspaden en oversteekplaatsen.

Besluit

Het districtscollege borgerhout beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de deelopdracht GAC/2020/01392/P1/BO05, voor structurele onderhoudswerken aan speel- en sportterreinen/speel- en sporttoestellen op verschillende locaties in district Borgerhout, voor een bedrag van 21.143,79 EUR + 4.440,19 EUR (21% btw) = 25.583,98 EUR, goed. Op basis van bestek GAC/2020/01392 perceel 1 kunnen de werken uitgevoerd worden door de firma Aannemersbedrijf Buytaert bvba, Moortelstraat 25 te 9150 Kruibeke, ondernemingsnummer 0405.009.246.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

Structurele onderhoudswerken speel- en sportterreinen / speel- en sporttoestellen GAC/2020/01392/P1/BO05

vast te leggen op
Aannemersbedrijf Buytaert bvba
Moortelstraat 25
9150 Kruibeke
ondernemingsnummer: NBE0405.009.246
IBAN: BE12 2930 3945 3692

25.583,98 EUR
inclusief btw
budgetplaats speel: 5031000000
budgetplaats sport: 5031500000
budgetpositie: 220
functiegebied: 2BOR010301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2BO090200
budgetperiode: 2300 
4005553477

Bijlagen

  • raming_belijning.xlsx
  • raming_zandbakken.xlsx