Terug
Gepubliceerd op 09/03/2023

2023_DRBO_00013 - Legislatuur 2019-2024 - Verkiezing voorzitter districtsraad - Kennisneming

districtsraad Borgerhout
ma 06/03/2023 - 20:00 Districtshuis Borgerhout
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid; Nele Van Parys, districtsraadslid; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Linda Madou, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Hans Gooris, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Ben Segers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie
2023_DRBO_00013 - Legislatuur 2019-2024 - Verkiezing voorzitter districtsraad - Kennisneming 2023_DRBO_00013 - Legislatuur 2019-2024 - Verkiezing voorzitter districtsraad - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Tijdens de districtsraad van 24 oktober 2022 (jaartal 74) nam mevrouw Linda Madou haar mandaat op als districtsraadslid van Borgerhout. 

Argumentatie

Voor het mandaat van voorzitter van de districtsraad werd bij de districtssecretaris op 30 januari 2023 een voordrachtakte ingediend op mevrouw Linda Madou.

Juridische grond

Artikelen 7 en 120 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur regelen de verkiezing van de voorzitter van de districtsraad.

  • De voorzitter van de districtsraad wordt verkozen op basis van een akte van voordracht ondertekend door meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen deelnamen. Om ontvankelijk te zijn moet de akte van voordracht ook ondertekend zijn door de meerderheid van de personen die op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat werden verkozen. 
  • Na de eedaflegging van de districtsraadsleden gaat de voorzitter van de installatievergadering na of de akte ontvankelijk is en wordt de voorzitter van de districtsraad voor verkozen verklaard. 
De omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 omtrent de start van de lokale en provinciale bestuursperiode.

Besluit

De districtsraad borgerhout beslist:

Artikel 1

De districtssecretaris overhandigt de akte van voordracht voor een kandidaat-voorzitter van de districtsraad op naam van Linda Madou aan de waarnemend voorzitter van de districtsraad, Luc Moerkerke.

De waarnemend voorzitter van de districtsraad stelt de districtsraad ervan in kennis dat één akte van voordracht voor een kandidaat-voorzitter van de districtsraad werd ingediend op 30 januari 2023 op naam van Linda Madou.

De waarnemend voorzitter van de districtsraad stelt vast dat de akte van voordracht op naam van Linda Madou voldoet aan de voorwaarden en verklaart de akte ontvankelijk.

Artikel 2

De voorgedragen kandidaat-voorzitter, Linda Madou, wordt verkozen verklaard als voorzitter van de districtsraad.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.