Terug
Gepubliceerd op 30/03/2023

Notulen  districtsraad Borgerhout

ma 06/03/2023 - 20:00 Districtshuis Borgerhout

Samenstelling

Aanwezig

Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid; Nele Van Parys, districtsraadslid; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Linda Madou, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Hans Gooris, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Ben Segers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie

Agendapunten

1.

2023_DRBO_00013 - Legislatuur 2019-2024 - Verkiezing voorzitter districtsraad - Kennisneming

Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig
Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid; Nele Van Parys, districtsraadslid; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Linda Madou, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris
Afwezig
Hans Gooris, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Ben Segers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen
Secretaris
Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris
Voorzitter
Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie
1.

2023_DRBO_00013 - Legislatuur 2019-2024 - Verkiezing voorzitter districtsraad - Kennisneming

2023_DRBO_00013 - Legislatuur 2019-2024 - Verkiezing voorzitter districtsraad - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Tijdens de districtsraad van 24 oktober 2022 (jaartal 74) nam mevrouw Linda Madou haar mandaat op als districtsraadslid van Borgerhout. 

Argumentatie

Voor het mandaat van voorzitter van de districtsraad werd bij de districtssecretaris op 30 januari 2023 een voordrachtakte ingediend op mevrouw Linda Madou.

Juridische grond

Artikelen 7 en 120 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur regelen de verkiezing van de voorzitter van de districtsraad.

 • De voorzitter van de districtsraad wordt verkozen op basis van een akte van voordracht ondertekend door meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen deelnamen. Om ontvankelijk te zijn moet de akte van voordracht ook ondertekend zijn door de meerderheid van de personen die op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat werden verkozen. 
 • Na de eedaflegging van de districtsraadsleden gaat de voorzitter van de installatievergadering na of de akte ontvankelijk is en wordt de voorzitter van de districtsraad voor verkozen verklaard. 
De omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 omtrent de start van de lokale en provinciale bestuursperiode.

Besluit

.

De districtsraad borgerhout beslist:

Artikel 1

De districtssecretaris overhandigt de akte van voordracht voor een kandidaat-voorzitter van de districtsraad op naam van Linda Madou aan de waarnemend voorzitter van de districtsraad, Luc Moerkerke.

De waarnemend voorzitter van de districtsraad stelt de districtsraad ervan in kennis dat één akte van voordracht voor een kandidaat-voorzitter van de districtsraad werd ingediend op 30 januari 2023 op naam van Linda Madou.

De waarnemend voorzitter van de districtsraad stelt vast dat de akte van voordracht op naam van Linda Madou voldoet aan de voorwaarden en verklaart de akte ontvankelijk.

Artikel 2

De voorgedragen kandidaat-voorzitter, Linda Madou, wordt verkozen verklaard als voorzitter van de districtsraad.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
2.

2023_DRBO_00012 - Districtsraad - Notulen districtsraad 30 januari 2023 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid; Nele Van Parys, districtsraadslid; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Linda Madou, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris
Afwezig
Hans Gooris, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Ben Segers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen
Secretaris
Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris
Voorzitter
Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie
2.

2023_DRBO_00012 - Districtsraad - Notulen districtsraad 30 januari 2023 - Goedkeuring

2023_DRBO_00012 - Districtsraad - Notulen districtsraad 30 januari 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context
De districtsraad vergaderde op 30 januari 2023.
Argumentatie
De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen. De originelen van de notulen van de districtsraad worden, na goedkeuring, door de voorzitter van de districtsraad en de districtssecretaris ondertekend.


Juridische grond
Artikel 278 van het Decreet lokaal bestuur stelt dat de notulen alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat werd gegeven aan de punten waarover de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen, vermelden in chronologische volgorde.
Regelgeving: bevoegdheid
Artikelen 32, 132 en 277 van het Decreet lokaal bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en bewaren van de notulen.

Besluit

De districtsraad Borgerhout keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad borgerhout beslist:

Artikel 1

De districtsraad keurt de notulen van 30 januari 2023 goed.

Artikel 2

De districtsraad neemt kennis van het verslag van de raadscommissie van 23 januari 2023.


Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
3.

2023_DRBO_00008 - Ondersteuning - Wijkoverleg - BBST vzw - nominatieve toekenning krediet jaar 2023 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid; Nele Van Parys, districtsraadslid; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Linda Madou, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris
Afwezig
Hans Gooris, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Ben Segers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen
Secretaris
Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris
Voorzitter
Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie
3.

2023_DRBO_00008 - Ondersteuning - Wijkoverleg - BBST vzw - nominatieve toekenning krediet jaar 2023 - Goedkeuring

2023_DRBO_00008 - Ondersteuning - Wijkoverleg - BBST vzw - nominatieve toekenning krediet jaar 2023 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

District Borgerhout organiseert Wijklabo's. Bij een Wijklabo wordt jaarlijks een krediet van 100.000,00 EUR ter beschikking gesteld van bewoners in een wijk van Borgerhout. De bewoners trekken hierbij een proces van inspraak en participatie om de noden en wensen uit de buurt te leren kennen en te vertalen naar een samen gekozen doel voor het beschikbare budget.

In 2022 ging een Wijklabo door in de wijk die ligt tussen De Schans en de Tuinwijk in Borgerhout extra-muros. Na een intensief participatieproces besliste de wijk om een vzw op te richten, Betere Buurt Schans Tuinwijk vzw (BBST vzw), Rene Carelsstraat 35 - 2140 BORGERHOUT (ANTWERPEN) (ondernemingsnummer 0791.559.491). Deze vzw zal de door de burgers gekozen buurtprojecten verder opvolgen. BBST vzw heeft tot doel verscheidene buurtprojecten te realiseren die de betrokkenheid in de wijk verhogen en meer ontmoeting en samenwerking laten ontstaan rond verschillende pijlers zoals buurtvergroening, buurtverhalen, een mobiel buurthuis, buurtzitplekken en buurtfeesten. Deze ondersteuning is niet nominatief opgenomen in de Aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 en dient bijgevolg toegekend te worden toegekend door de districtsraad. 

Argumentatie

Het Wijklabo biedt bewoners de mogelijkheid samen iets te verbeteren in hun wijk, door middel van het toekennen van een budget. Participatie is hiervoor erg belangrijk. Een regiegroep van bewoners uit de wijk tussen De Schans en de Tuinwijk kwam hiervoor samen en besliste via welke methodieken ze de mening van hun mede-wijkbewoners zouden bevragen. Door deze methodieken werden bijna 600 individuele ideeën verzameld. Uit deze ideeën werden door de bewoners voorstellen samengesteld. Tijdens een ideeënbrunch werden hieruit de meest gedragen ideeën gekozen en die werden op hun beurt inhoudelijk versterkt en uitgewerkt tot projecten. Voor elk van deze gekozen projecten richtten de bewoners een aparte werkgroep van geïnteresseerde en geëngageerde buurtbewoners op. Zij werken de projecten verder uit met ondersteuning van hun zelf gevormde vzw. 

Voor de realisatie van deze projecten vraagt de vzw Betere Buurt Schans Tuinwijk aan het district een ondersteuning van 85.000 EUR. Het district wil deze projecten graag ondersteunen en kent hiervoor een ondersteuning toe aan de vzw Betere Buurt Schans Tuinwijk. Gezien de aard van de projecten zal er ruimte voorzien worden op exploitatiebudget en investeringsbudget.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 249 in samenlezing met artikel 143 van het Decreet Lokaal bestuur bepalen dat de districtsraad bevoegd is voor het vaststellen van het meerjarenplan en de aanpassingen ervan.

Met de gemeenteraadsbeslissing van 29 mei 2017 (jaarnummer 300) werden de bevoegdheden van de districten bepaald. Artikel 6 bepaalt dat het district bevoegd is voor participatie en verenigingsleven.

Algemene financiële opmerkingen

Exploitatie.

Met AMJP6, goedgekeurd op de districtsraad van 28 november 2022 (jaarnummer 84), werd er een ondersteuning voorzien op exploitatiebudget aan Betere Buurt Schans Tuinwijk vzw voor een bedrag van 45.000,00 euro in 2023. Deze toekenning moet opgetrokken worden naar 55.000,00 euro. Op boekingsadres 2023/2BOR010103A00000/6496800/5035000000/2BO090171 is er 70.000,00 euro beschikbaar, hiervan werd er 25.000,00 euro nog niet nominatief toegekend. Er is dus budgettaire ruimte om de nominatieve ondersteuning op te trekken naar 55.000,00 euro.

Investeringen.

Met AMJP6 werd er een investeringsondersteuning voorzien aan Betere Buurt Schans Tuinwijk vzw voor een bedrag van 15.000,00 euro in 2023. Via een interne kredietaanpassing willen we dit bedrag optrekken naar 30.000,00 euro. Op boekingsadres 2023/2BOR010103A00000/664800/5035000000/2BO090171 is er al 20.005,00 euro beschikbaar. Via een interne kredietaanpassing wordt er 10.000,00 euro verschoven van 2023/2BOR010103A00000/231/5035000000/2BO090171. Door deze verschuiving is er voldoende budget beschikbaar om de nominatieve ondersteuning op investeringsbudget vast te leggen.

Besluit

De districtsraad keurt bij monde van fractievoorzitters het besluit goed met 13 stemmen voor, 4 stemmen tegen en 1 onthouding.

Stemden ja: Groen, VOORUIT, PVDA, CD&V

Stemden nee: N-VA

Hebben zich onthouden: Vlaams Belang

De districtsraad borgerhout beslist:

Artikel 1

De districtsraad keurt de nominatieve toekenning van de ondersteuningen op exploitatiebudget van 55.000,00 EUR en investeringsbudget van 30.000 EUR voor de realisatie van de gekozen projecten voor het Wijklabo van de Schans tot de Tuinwijk aan Betere Buurt Schans Tuinwijk vzw, Rene Carelsstraat 35 - 2140 BORGERHOUT (ANTWERPEN) (ondernemingsnummer 0791.559.491) goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
4.

2023_DRBO_00007 - District Borgerhout. Luitenant Naeyaertplein - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid; Nele Van Parys, districtsraadslid; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Linda Madou, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris
Afwezig
Hans Gooris, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Ben Segers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen
Secretaris
Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris
Voorzitter
Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie
4.

2023_DRBO_00007 - District Borgerhout. Luitenant Naeyaertplein - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

2023_DRBO_00007 - District Borgerhout. Luitenant Naeyaertplein - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context
Het Luitenant Naeyaertplein in het district Borgerhout:
 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 7 november 2014 (jaarnummer 11314);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Borgerhout Intra-Muros";     
 • maakt deel uit van het reglement parkeren met beperkte parkeertijd "Binnen de Singel en 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart.
Het plein werd heraangelegd. Het reglement wordt dan ook geactualiseerd.
Argumentatie
Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:
 • de voorrangsregeling betreffende het woonerf wordt verwijderd uit het reglement. Na de infrastructurele ingreep is deze regeling niet meer van toepassing;
 • bestuurders van speed pedelecs worden toegelaten om in beide richtingen te rijden (artikel 2);
 • de parkeerplaats voor personen met een handicap tegenover het nummer 34 wordt opgenomen in het reglement (artikel 4);
 • de gewijzigde oversteekplaatsen worden opgenomen in het reglement (artikel 5). 
Door het invoeren van langsparkeren over het gehele plein in functie van verkeersveiligheid en een positieve bomenbalans, neemt de parkeerbalans af met vijf plaatsen.
Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld;
 • Ministeriële rondzendbrief van 3 april 2001 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 19 december 2001 (jaarnummer 13659) met de richtlijnen voor het inrichten van voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap;
 • Ministeriële rondzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 6 juli 2007 (jaarnummer 8652) betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.
Adviezen
Verkeerspolitie, advies van 25 januari 2023 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BOR01 - Samen maken we Borgerhout!
2BOR0105 - Het districtsbestuur maakt maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid naar de stad en andere overheden en externe partners
2BOR010503 - Mobiliteit

Besluit

De districtsraad Borgerhout keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad borgerhout beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor het Luitenant Naeyaertplein in het district Borgerhout, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 7 november 2014 (jaarnummer 11314).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
5.

2023_DRBO_00009 - District Borgerhout. Eugeen Joorsstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid; Nele Van Parys, districtsraadslid; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Linda Madou, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris
Afwezig
Hans Gooris, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Ben Segers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen
Secretaris
Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris
Voorzitter
Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie
5.

2023_DRBO_00009 - District Borgerhout. Eugeen Joorsstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

2023_DRBO_00009 - District Borgerhout. Eugeen Joorsstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De Eugeen Joorsstraat in het district Borgerhout:

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college in zitting van 10 januari 2020 (jaarnummer 256);
 • maakt deel uit van de goedgekeurde zone 30, gekend als "Borgerhout Intramuros-Zuid";
 • maakt deel uit van het reglement "Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart.

Het college keurde op 26 juni 2020 (jaarnummer 5618) het overkoepelend aanvullend verkeersreglement 'beperkt eenrichtingsverkeer voor speed pedelecs, aanpassing onderborden' goed. Dit wordt nu uitgevoerd.
Op 5 januari 2023 werd tevens een aanvraag ingediend om een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap te verwijderen.


Argumentatie
Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 
 • bestuurders van speed pedelecs worden toegelaten om in beide richtingen te rijden (artikel 1);
 • de voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van het huisnummer 57 wordt verwijderd (artikel 3).
  Uit onderzoek blijkt dat de plaats niet langer gebruikt wordt door de oorspronkelijke aanvrager.  
De parkeerbalans blijft ongewijzigd.
Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld;
 • Ministeriële rondzendbrief van 3 april 2001 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 19 december 2001 (jaarnummer 13659) met de richtlijnen voor het inrichten van voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap;
 • Ministeriële rondzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 6 juli 2007 (jaarnummer 8652) betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BOR01 - Samen maken we Borgerhout!
2BOR0105 - Het districtsbestuur maakt maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid naar de stad en andere overheden en externe partners
2BOR010503 - Mobiliteit

Besluit

De districtsraad Borgerhout keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad borgerhout beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Eugeen Joorsstraat in het district Borgerhout, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 10 januari 2020 (jaarnummer 256).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
6.

2023_IP_00032 - Interpellatie van raadslid Kristine Matheussen: Luitenant Naeyaertplein

Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid; Nele Van Parys, districtsraadslid; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Linda Madou, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris
Afwezig
Hans Gooris, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Ben Segers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen
Secretaris
Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris
Voorzitter
Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie
6.

2023_IP_00032 - Interpellatie van raadslid Kristine Matheussen: Luitenant Naeyaertplein

2023_IP_00032 - Interpellatie van raadslid Kristine Matheussen: Luitenant Naeyaertplein
Indiener(s)
Kristine Matheussen
Gericht aan
Marij Preneel
Tijdstip van indienen
di 28/02/2023 - 21:02
Toelichting

Aan de bevoegde schepen,

Een paar jaar geleden is het Lt-Naeyaertplein heraangelegd. Heel mooi gedaan. In de zomer is het leuk om te vertoeven bij goed weer. Het stenen muurtje word in de zomer dan ook geregeld gebruikt om een gezellig buurtbabbeltje te doen of een versnapering met een drankje. Maar in de zomer krioelt het van rode beestjes, zoveel dat je er geen gebruik kunt van maken. Is er geen mogelijk om deze eens geregeld met een hogedruk te reinigen omdat er wel wat plakken van etensresten opzitten wat ook ongedierte aantrekt.

Dan heb je de boomstammen.
Een beetje later zijn er dan de boomstammen gekomen. In het begin heel mooi maar sinds enige tijd zit deze vol met zwammen en brokkelen ze helemaal af en weerom hetzelfde probleem, ongedierte. Zouden er in de plaats van de boomstammen niet een paar banken kunnen geplaatst worden dit lijkt mij toch wel wat hygiënischer.
Desnoods met wat kleine bloembakken.
Is er ook geen mogelijk om daar waar de boomstammen liggen in de helft een extra licht te plaatsen daar het er savonds op dat gedeelte heel donker is.

Het volgende gedeelte van de plein is aan de kant van de apotheek. Deze mag ook dringend eens een beetje opgeknapt worden. Er is veel onkruid gekomen en er ligt veel afval tussen wat dus weer wat ongedierte aantrekt. Geregeld lopen er ratten. Dit is ook al even geleden dat dit onderhouden is.

De nieuwe grote vuilbak word geregeld gebruikt om huisvuil in te deponeren ( grote zakken) met als gevolg, geblokkeerd en zo ook snel vol is. Zo begint men er dan maar rondom te sluikstorten. De vuildienst mag het wel hebben.
De vorige was daar dan iets beter in want de opening was kleiner.


Mijn vraag aan de bevoegde schepen;
-Kunnen er banken geplaatst worden op de plaats van de boomstammen.
- Kan er daar een extra verlichting geplaatst worden.
- Wanneer word er werk gemaakt van het tweede gedeelte ter hoogte apotheek om wat op te knappen.

Initiatiefrecht

.

7.

2023_MOT_00016 - Voorstel tot motie van raadslid Steven Boers: Sluiting Ziekenhuis Erasmus en toekomstplannen voor de site

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid; Nele Van Parys, districtsraadslid; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Linda Madou, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris
Afwezig
Hans Gooris, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Ben Segers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen
Secretaris
Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris
Voorzitter
Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie
7.

2023_MOT_00016 - Voorstel tot motie van raadslid Steven Boers: Sluiting Ziekenhuis Erasmus en toekomstplannen voor de site

2023_MOT_00016 - Voorstel tot motie van raadslid Steven Boers: Sluiting Ziekenhuis Erasmus en toekomstplannen voor de site
Indiener(s)
Steven Boers
Gericht aan
Marij Preneel
Tijdstip van indienen
wo 01/03/2023 - 21:44
Toelichting

In 2024, volgend jaar al, sluit het Sint-Erasmus ziekenhuis in Borgerhout en verhuizen de activiteiten naar ZNA Cadix en ZNA Sint-Elisabeth. De gronden zijn op dat moment niet meer in bruikleen door ZNA en kunnen door de Stad Antwerpen vanaf dan voor andere doeleinden gebruikt worden.

Ondanks het aangekondigde sluiten, en de sloop van het ziekenhuis, zouden er nog geen concrete plannen zijn gemaakt over welke functie de site Sint-Erasmus na de sluiting zal krijgen. Het betreft hier een locatie met een aanzienlijke oppervlakte en goed bereikbare ligging die voor een aantal mogelijke publieke en welzijnsfuncties gebruikt zou kunnen worden, waar de buurt momenteel nood aan heeft. Een volwaardige en toegankelijke polikliniek, maar ook ruimte voor palliatieve zorg en mentale gezondheidszorg blijven nodig in de buurt. Maar ook voor andere functies als sport en ontmoeting is de site uitermate geschikt. Bovendien ligt op hetzelfde terrein ook het Dienstencentrum De Vrijgeweide. Er is nog niet bekend welke gevolgen een vernieuwde invulling van de site zal hebben voor het centrum en de senioren die hier gebruik van maken, maar ontmoeting voor senioren blijft in de buurt blijft ook onontbeerlijk.

Met deze motie vragen wij dat er bij de nieuwe inplanning van de site Erasmus rekening wordt gehouden met de noden van de buurtbewoners.

Art 1. De Districtsraad van Borgerhout vraagt het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Antwerpen dat er een bevraging komt bij de bewoners, zodat hun noden en wensen over de nieuwe invulling van de site gehoord worden en ermee rekening wordt gehouden.

Art. 2 De Districtsraad van Borgerhout vraagt het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Antwerpen om bij de invulling van de site voorrang te geven aan publieke, zorg en sociale functies met toegankelijke groenvoorziening. De polikliniek en het dienstencentrum moeten in de nieuwe plannen van de site plaats kunnen krijgen.

Initiatiefrecht

De districtsraad keurt bij monde van fractievoorzitters het besluit goed met 14 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 4 onthouding.

Stemden ja: Groen, VOORUIT, PVDA, CD&V, Vlaams Belang

Stemden nee: /

Hebben zich onthouden: N-VA

8.

2023_MOT_00017 - Voorstel tot motie van raadslid Pieter Vissers: Pas het nieuwe voorstel van retributiereglement voor evenementen aan

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid; Nele Van Parys, districtsraadslid; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Linda Madou, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris
Afwezig
Hans Gooris, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Ben Segers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen
Secretaris
Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris
Voorzitter
Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie
8.

2023_MOT_00017 - Voorstel tot motie van raadslid Pieter Vissers: Pas het nieuwe voorstel van retributiereglement voor evenementen aan

2023_MOT_00017 - Voorstel tot motie van raadslid Pieter Vissers: Pas het nieuwe voorstel van retributiereglement voor evenementen aan
Indiener(s)
Pieter Vissers
Gericht aan
Omar Al Jattari
Tijdstip van indienen
wo 01/03/2023 - 22:07
Toelichting

Er is een nieuw retributiereglement voor logistieke ondersteuning van evenementen op komst. De nieuwigheid van dit kader zit hem vooral in het doorrekenen van transportkosten voor gebruik van stadsmateriaal. Die kost zou op €242 worden gelegd. Verenigingen kunnen ervoor kiezen die te betalen of zelf voor vervoer zorgen.

Levering van materialen voor (erkende) jeugdverenigingen zal 25% bedragen van dat bedrag. Dat is €60,50 i.p.v. €242,50. Dat is nog steeds te veel voor onze verenigingen. Bij kleinere activiteiten zoals een kleine eetavond kan dit al snel 1/5 de van de inkomsten innemen. Vaak wordt er bijvoorbeeld vooral banken, tafels, muziekinstallatie en plooitenten geleend. Er past immers er maar weinig in een gewone autokoffer. Veel materiaal zoals tuinslangen, nadars, bankensets, muziekinstallatie, … hebben speciaal vervoer nodig. Deze dienen vooral ter ondersteuning van bv. een eetavond om hun kamp/werking of infrastructuur financieel een duwtje in de rug te geven. Het materiaal is vaak te groot of zwaar voor een simpele aanhangwagen en zelf aan een aanhangwagen geraken als jeugdverenigingen is niet altijd evident. Verenigingen zullen waarschijnlijk genoodzaakt zijn om de levering door de stad te betalen, omdat eigen vervoer onhaalbaar is. Hierdoor zullen verenigingen misschien ook sneller nadenken of ze iets organiseren en welke prijzen ze aanrekenen voor de verkoop van allarhande catering aan deelnemers.

De aanpassing van het reglement heeft mogelijks ook nog andere ongunstige gevolgen voor de districten en hun begroting. Kleine verenigingen moeten betalen voor het transport van stadsmateriaal. De kans is ook groot dat deze transportkosten  gewoon gaan doorgerekend worden aan de districten. Na de 5% besparing op exploitatiebudget die vorig jaar is beslist zet dit districten opnieuw voor extra kosten waardoor minder districtsprojecten of projecten uit het bestuursakkoord gerealiseerd kunnen worden.

Deze aanpassing staat haaks op de doelstelling waarom deze dienstverlening ooit werd uitgebouwd door de stad nl. een warme stad uitbouwen faciliteren met een sterke sociale cohesie waar het fijn vertoeven is en waar mensen, buren,… elkaar kennen. Dit zal ook een impact hebben op het sociaal weefsel in Borgerhout wat we net in het bestuursakkoord van het district willen versterken.

Daarom neemt de districtsraad van Borgerhout volgende motie aan:

Art .1 De Districtsraad van Borgerhout vraagt het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Antwerpen om de invoering van dit reglement te verdagen.

Art .2 De Districtsraad van Borgerhout vraagt het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Antwerpen om opnieuw in dialoog te gaan via een participatietraject met districten, lokale adviesraden andere belanghebbenden zoals verenigingen, scholen,… en zo tot een aangepast reglement te komen met haalbare en gedragen voorstellen.     

Initiatiefrecht

De districtsraad keurt bij monde van fractievoorzitters het besluit goed met 14 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 4 onthouding.

Stemden ja: Groen, VOORUIT, PVDA, CD&V, Vlaams Belang

Stemden nee: /

Hebben zich onthouden: N-VA

9.

2023_MOT_00018 - Voorstel tot motie van raadslid Pieter Vissers: Geen Captain Jack aan luchthaven van Deurne

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid; Nele Van Parys, districtsraadslid; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Linda Madou, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris
Afwezig
Hans Gooris, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Ben Segers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen
Secretaris
Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris
Voorzitter
Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie
9.

2023_MOT_00018 - Voorstel tot motie van raadslid Pieter Vissers: Geen Captain Jack aan luchthaven van Deurne

2023_MOT_00018 - Voorstel tot motie van raadslid Pieter Vissers: Geen Captain Jack aan luchthaven van Deurne
Indiener(s)
Pieter Vissers
Gericht aan
Marij Preneel
Tijdstip van indienen
wo 01/03/2023 - 22:24
Toelichting

Woensdag 7 februari 2023 verschenen de plannen van “Captain Jack” in de pers. De plannen betreffen een themapark vlak naast de luchthaven van Deurne. De plannen veroorzaakten grote bezorgdheid in de regio, en meer bepaald bij de lokale besturen van de nabijgelegen gemeenten maar ook bij districten van de stad Antwerpen die aan de luchthaven grenzen.  

De plannen voor een themapark op de luchthaven baart ons als district grote zorgen. Het is op een plek met wegen die nu al vol files staan en op een locatie die watergevoelig is. De gevolgen zijn vermoedelijk voorspelbaar. Er zal een nog grotere verkeerschaos ontstaan en door bijkomende verharding zullen er problemen komen met de infiltratie en buffering van water. Hierdoor dreigt meer waterschaarste in nabijgelegen natuurgebieden en andere groenvoorzieningen. Er moet natuurlijk nog een heel traject met vergunningen worden doorlopen maar de impact van een themapark van zulke aard kan niet anders dan gevolgen hebben, ook voor Borgerhout dat pal aan de luchthaven grenst.

Daarom is het belangrijk vanuit het district onze bezorgdheden al mee te geven aan hogere overheden, andere gemeentebesturen en betrokken partijen. Ook al is er op dit moment nog geen concreet dossier om te kunnen beoordelen.

Want Borgerhout grenst aan de luchthaven waar de verkeersdruk nu al enorm is. De hoofdwegen (autosnelwegen en gewestwegen) rondom de luchthaven zijn al compleet verzadigd. De R11 in het bijzonder. Sluipverkeer (ook zwaarder verkeer) dat de grote assen wil ontwijken, zoekt nu al zijn weg door wijken en woonstraten tot in Borgerhout. De impact van die verzadiging is daar dagelijks voelbaar. De leefbaarheid en gezondheid van de vele mensen die op die hoofdassen wonen staat dus nu al onder druk. 

De plannen voor ‘Captain Jack’ zoals die werden voorgesteld zullen ook de klimaatdoelstellingen van het district en de stad Antwerpen niet ondersteunen. Niet alleen qua mobiliteit, maar ook qua verharding en waterhuishouding. We denken hier aan de mogelijke gevolgen voor nabijgelegen groen- en natuurgebieden maar ook het park in Borgerhout extra muros. De toets met het gewestelijk RUP zal uiteraard gebeuren bij de procedure tot omgevingsvergunning. Dit alles neemt niet weg dat we nu al deze bezorgheden als districtsraad moeten overmaken.

Daarom neemt de districtsraad van Borgerhout volgende motie aan:

Art 1. De Districtsraad van Borgerhout maakt sterk voorbehoud tegen ontwikkelingen op die locatie omdat ze de leefbaarheid en de klimaatdoelstellingen in het district in het gedrang kunnen brengen en die verkeersdruk op de verzadigde (gewest)wegen van Borgerhout nog verder kan doen toenemen.

Art .2 De Districtsraad van Borgerhout vraagt het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Antwerpen om bij de Vlaamse overheid en de stad Mortsel aan te dringen op de herziening van de plannen op de site van de luchthaven en te ijveren voor een andere invulling.

Art .3 De Districtsraad van Borgerhout vraagt aan het districtscollege van Borgerhout om de  bezorgdheden van de districtsraad in deze motie over te maken aan de betrokken districten en gemeenten grenzend aan de luchthaven.

Initiatiefrecht

De N-VA fractie verlaat voor de stemming van de motie de zittingszaal.


De districtsraad keurt bij monde van fractievoorzitters het besluit goed met 12 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 2 onthoudingen.

Stemden ja: Groen, VOORUIT, PVDA

Stemden nee: /

Hebben zich onthouden: Vlaams Belang, CD&V