Terug
Gepubliceerd op 30/03/2023

2023_DRBO_00016 - Ondersteuning. vrije tijd - Reglement Tussenkomst verhoogde energiefacturen voor Borgerhoutse verenigingen - Goedkeuring

districtsraad Borgerhout
ma 27/03/2023 - 20:00 Districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Linda Madou, voorzitter districtsraad; Luc Moerkerke; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Hans Gooris, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Ben Segers, districtsraadslid; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Nele Van Parys, districtsraadslid; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Linda Madou, voorzitter districtsraad
2023_DRBO_00016 - Ondersteuning. vrije tijd - Reglement Tussenkomst verhoogde energiefacturen voor Borgerhoutse verenigingen - Goedkeuring 2023_DRBO_00016 - Ondersteuning. vrije tijd - Reglement Tussenkomst verhoogde energiefacturen voor Borgerhoutse verenigingen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

In 2023 blijven de energieprijzen zorgen voor een verhoging van de werkingskost voor verenigingen. Ook al zakte de prijzen enigszins, toch zijn ze nog steeds substantieel hoger dan voor de energiecrisis.

Argumentatie

Om de Borgerhoutse verenigingen te ondersteunen voorziet het district Borgerhout een tussenkomst van maximaal 750,00 EUR per vereniging op de jaarafrekening(en) van één of meerdere energieleverancier(s) voor aardgas, elektriciteit en stookolie.

Om de ondersteuning aan te vragen moeten de verenigingen voldoen aan de voorwaarden beschreven in bijgevoegd reglement.

De ondersteuning mag aangevraagd worden vanaf 1 april 2023 tot en met 31 maart 2024.

Juridische grond

Wet op de toelagen
De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen (Belgisch Staatsblad 6 december 1983).

Het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Gemeenteraadsbesluit van  29 mei 2017 (jaarnummer 300) in het kader van de  binnengemeentelijke decentralisatie.  Artikel 2, 3, 4, 5 en 6 bepalen dat volgende bevoegdheden over participatie en verenigingsleven worden overgedragen aan de districtsraden:

  • het reglement lokale cultuursubsidies.
  • het reglement lokale sportsubsidies.
  • het reglement lokale jeugdsubsidies;
  • het reglement lokale seniorensubsidies;
  • het reglement voor het ondersteunen van socio-culturele verenigingen en wijkverenigingen.

Algemene financiële opmerkingen

Voor het reglement Tussenkomst verhoogde energiefacturen voor Borgerhoutse verenigingen werd krediet voorzien in aanpassing 6 van het meerjarenplan op boekingsadres:

5036500000_BO_Verenigingen

2BOR010402


Het budget zal tijdig klaarstaan voor de uitbetaling van de ondersteuning.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BOR01 - Samen maken we Borgerhout!
2BOR0104 - Borgerhout is een verantwoordelijk district

Besluit

De districtsraad keurt bij monde van fractievoorzitters het besluit goed met 14 stemmen voor, 5 stemmen tegen en 1 onthouding.

Stemden ja: Groen, VOORUIT, PVDA, CD&V

Stemden nee:  N-VA

Hebben zich onthouden: Vlaams Belang

De districtsraad borgerhout beslist:

Artikel 1

De districtsraad keurt het ondersteuningsreglement 'Tussenkomst verhoogde energiefacturen voor Borgerhoutse verenigingen', met een looptijd van 1 april 2023 tot en met 31 maart 2024, goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.