Terug
Gepubliceerd op 25/04/2023

Notulen  districtsraad Borgerhout

ma 27/03/2023 - 20:00 Districtshuis Borgerhout

Samenstelling

Aanwezig

Linda Madou, voorzitter districtsraad; Luc Moerkerke; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Hans Gooris, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Ben Segers, districtsraadslid; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Nele Van Parys, districtsraadslid; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Linda Madou, voorzitter districtsraad

Agendapunten

1.

2023_DRBO_00018 - Districtsraad - Notulen districtsraad 6 maart 2023 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Linda Madou, voorzitter districtsraad; Luc Moerkerke; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Hans Gooris, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Ben Segers, districtsraadslid; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Nele Van Parys, districtsraadslid; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris
Afwezig
Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid
Secretaris
Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris
Voorzitter
Linda Madou, voorzitter districtsraad
1.

2023_DRBO_00018 - Districtsraad - Notulen districtsraad 6 maart 2023 - Goedkeuring

2023_DRBO_00018 - Districtsraad - Notulen districtsraad 6 maart 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context
De districtsraad vergaderde op 6 maart 2023.
Argumentatie
De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen. De originelen van de notulen van de districtsraad worden, na goedkeuring, door de voorzitter van de districtsraad en de districtssecretaris ondertekend.


Juridische grond
Artikel 278 van het Decreet lokaal bestuur stelt dat de notulen alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat werd gegeven aan de punten waarover de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen, vermelden in chronologische volgorde.
Regelgeving: bevoegdheid
Artikelen 32, 132 en 277 van het Decreet lokaal bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en bewaren van de notulen.

Besluit

De districtsraad keurt bij monde van fractievoorzitters het besluit goed met 15 stemmen voor, 5 stemmen tegen en 0 onthoudingen.

Stemden ja: Groen, VOORUIT, PVDA, CD&V, Vlaams Belang,

Stemden nee:  N-VA

Hebben zich onthouden: /

De districtsraad borgerhout beslist:

Artikel 1

De districtsraad keurt de notulen van 6 maart 2023 goed.

Artikel 2

De districtsraad neemt kennis van het verslag van de raadscommissie van 27 februari 2023.


Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
11.

2023_AM_00012 - Amendement van raadslid Patrick Paredaens: Ondersteuning-jeugd-REUZEN VZW - nominatieve toekenning krediet jaar 2023 - goedkeuring

Niet goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Linda Madou, voorzitter districtsraad; Luc Moerkerke; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Hans Gooris, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Ben Segers, districtsraadslid; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Nele Van Parys, districtsraadslid; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris
Afwezig
Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid
Secretaris
Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris
Voorzitter
Linda Madou, voorzitter districtsraad
11.

2023_AM_00012 - Amendement van raadslid Patrick Paredaens: Ondersteuning-jeugd-REUZEN VZW - nominatieve toekenning krediet jaar 2023 - goedkeuring

2023_AM_00012 - Amendement van raadslid Patrick Paredaens: Ondersteuning-jeugd-REUZEN VZW - nominatieve toekenning krediet jaar 2023 - goedkeuring
Koppeling aan agendapunt
Indiener(s)
Patrick Paredaens
Gericht aan
Linda Madou
Tijdstip van indienen
ma 27/03/2023 - 19:26
Toelichting

De N- VA fractie nam kennis van het voorstel om de vzw DE REUZEN bijkomende financieel te 

ondersteunen .Zonder twijfel draagt onze fractie deze organisatie een warm hart toe,de

De reuzenstoet versterkt de indentiteit van het district en brengt mensen ,niet in het minst

een schare gemotiveerde vrijwilligers,samen


De keuze van het bestuur tot verhoging van de werkingssubsidie lijkt evenwel moeilijk te rijmen met

haar eigen ,voorgenomen doelstelligen.

 1. Naar ons begrip was het de intentie van dit bestuur om de vzw verder te professionaliseren 

    Daaronder kan worden verstaan dat het potentieel van de organisatie maximaal benut wordt.

    zo ook hun eigen capaciteit tot fondsenwerving.Eerder dan financiële zelfredzaamheid te

    verhogen,  kiest dit bestuur er voor om de afhankelijkheid van districtsmiddelen nog te vergroten

    Dat getuigt van gebrek aan vertrouwen in de aanwezige competenties.

    En indien die   al versterking  zouden kunnen gebruiken,  dan lijkt het passender om middelen

    Te voorzien in  coaching naar die zelfredzaamheid eerder dan gewoon de stijgende loonkosten

    af te dekken.

2. Netwerken van vrijwilligers en initiatieven van onderuit vormen de kracht van Borgerhout.

    Voor onze fractie staat die visie als een paal boven water.in het bestuursakkoord van dit

    district klinkt het schijnbaar alleen mooi. In het laatste ( online) beschikbare jaarverslag van

    DE REUZEN VZW staat te lezen dat er ingevolge een herstructurering niet 2 maar slechts 1

    medewerker tewerkgesteld zou worden en zo middelen zouden vrijkomen voor projecten en

   de vergoeding van gemotiveerde vrijwilligers.Dat lijkt ons  alleszins  een lovenswaardiger 

   insteek en we hadden hier volle steun van het district in verwacht.Anders gesteld met een

   gelijkblijvende of zelf dalende werkingssubsidie zouden de centen naar de kracht van

   Borgerhout kunnen gaan: haar vrijwilligers.

3. In het geheel van de nominatief toegekende werkingssubsidies van het jaar 2023 is 

   De REUZEN VZW de grootste begunstigde BOHOZ2140 VZWziet zich als trekker van het ander

   toonaangevend festival BorgerRio geconfronteerd met een afbouw van haar toelage in 2024

   naar slechts een vijfde van de werkingsmiddelen die haar in 2022 werden toegekend.

   Onze fractie had verwacht dat dit bestuur, in uitvoering van haar bestuursakkoord en onder de

   expliciete vermelding daarin dat BorgerRio op hetzelfde elan mogen verder gaan,deze 

   evenwichten in acht zou nemen.

DE N-Va fractie stelt daarom voor om artikel 1 van het besluit als volgt te wijzigen ( en de inhoud

van het besluit overeenkomstig aan te passen).

De districtsraad beslist om de ondersteuning van €6800 nominatief toe te wijzen aan

 DE REUZENVZW TURNHOUTSEBAAN 92 2140 BORGERHOUT,OND BE0834011740

 het onderlijnde te schrappen in het besluit. En te vervangen door de volgende tekst.

BOHO2140 vzw, Schoenstraat 11 te 2140 Borgerhout met ondernemingsnummer 0428.435.043
   
   


    


Initiatiefrecht

De districtsraad keurt bij monde van fractievoorzitters het besluit af met 5 stemmen voor, 15 stemmen tegen en 0 onthoudingen.

Op vraag van de NVA-fractie wordt er hoofdelijk gestemd over het amendement:


Kris Matheussen :  voor

Betty Van De Wauwer : voor

Patrick Paredaens: voor

Wouter Luykx: voor

Hans Gooris: voor

Marc De Meyer :tegen

Linda Madou : tegen

Lena Coene: tegen

Pieter Vissers: tegen

Sharmin Shayla: tegen

Nele Van Parys: tegen

Steven Broers: tegen

Ben Van Duppen: tegen

Luc Moerkerke: tegen

Omar Al Jattari: tegen

Marij Preneel: tegen

Mariam el Osri: tegen

Ben Segers: tegen  

Koen Van Roey: tegen

Aïssatou Cissé: tegen

2.

2023_DRBO_00015 - Ondersteuning - Cultuur - Reuzen vzw - nominatieve toekenning krediet jaar 2023 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Linda Madou, voorzitter districtsraad; Luc Moerkerke; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Hans Gooris, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Ben Segers, districtsraadslid; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Nele Van Parys, districtsraadslid; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris
Afwezig
Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid
Secretaris
Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris
Voorzitter
Linda Madou, voorzitter districtsraad
2.

2023_DRBO_00015 - Ondersteuning - Cultuur - Reuzen vzw - nominatieve toekenning krediet jaar 2023 - Goedkeuring

2023_DRBO_00015 - Ondersteuning - Cultuur - Reuzen vzw - nominatieve toekenning krediet jaar 2023 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Sinds het Reuzenjaar organiseert de vzw De Reuzen voor het district de reuzenstoet. Na verschillende edities blijft het duidelijk dat er een groot draagvlak is om de Reuzenstoet door Borgerhout zelf te laten organiseren. Borgerhoutenaren komen niet alleen kijken naar de reuzenstoet, maar nemen er ook aan deel. Om dit allemaal te realiseren kan de Reuzenvzw rekenen op twee deeltijdse medewerkers.

Om de reuzenstoet te laten verder leven in Borgerhout, is het belangrijk dat de Reuzenvzw voldoende middelen ontvangt. De recent zeer sterk gestegen loonkosten maken dat de ondersteuning die de Reuzenvzw van het district ontvangt, onvoldoende is. Het district wil om die reden de ondersteuning indexeren. Deze indexatie is gebaseerd op de gezondheidsindex (GZI), dit is het nationale indexcijfer van de consumptieprijzen exclusief producten die geacht worden schadelijk te zijn voor de gezondheid.

Argumentatie

 Voor de werking en organisatie van projecten door twee deeltijdse medewerkers wil het district vzw De Reuzen de ondersteuning verhogen met een indexstijging van 10,42. DIt betekent een bijkomende ondersteuning van  6.773 EUR per werkingsjaar (afgerond 6.800 EUR).

Het districtscollege zal hierna de aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning vastleggen in een afsprakennota, die aan de ontvanger ter kennisgeving wordt voorgelegd. Deze afsprakennota bevat bepalingen over, onder meer, het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten ervan, en de inhoud, uitvoering en verantwoording van het project dat door de ontvanger zal worden uitgevoerd.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 249 in samenlezing met artikel 143 van het  Decreet Lokaal bestuur bepalen dat de districtsraad bevoegd is voor het vaststellen van het meerjarenplan en de aanpassingen ervan.

Algemene financiële opmerkingen

Bij de goedkeuring van de zesde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025, goedgekeurd door de districtsraad van 28 november 2022 (jaarnummer 84), werd een bedrag van 80.254 opgenomen als nog te bepalen (2BOR010402A00000/5030100000/6496800/2300/2BO090110). Van dit voorziene budget wordt er 6.800 EUR nominatief toegekend aan De Reuzen vzw, Turnhoutsebaan 92, 2140 Borgerhout (BE0834011740).

Besluit

De districtsraad keurt bij monde van fractievoorzitters het besluit goed met 14 stemmen voor, 6 stemmen tegen en 0 onthoudingen.

Op vraag van de NVA-fractie wordt er hoofdelijk gestemd over het initiële punt :

Kris Matheussen :  tegen

Betty Van De Wauwer: tegen

Patrick Paredaens: tegen

Wouter Luykx: tegen

Hans Gooris: tegen

Marc De Meyer: tegen

Linda Madou: voor

Lena Coene: voor

Pieter Vissers: voor

Sharmin Shayla: voor

Nele Van Parys: voor

Steven Broers: voor

Ben Van Duppen: voor

Luc Moerkerke: voor

Omar Al Jattari: voor

Marij Preneel: voor

Mariam el Osri: voor

Ben Segers: voor

Koen Van Roey: voor

Aïssatou Cissé: voor

De districtsraad borgerhout beslist:

Artikel 1

De districtsraad beslist om de ondersteuning van 6.800,00 euro nominatief toe te wijzen aan De Reuzenvzw, Turnhoutsebaan 92 2140 Borgerhout, OND BE0834011740.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
3.

2023_DRBO_00016 - Ondersteuning. vrije tijd - Reglement Tussenkomst verhoogde energiefacturen voor Borgerhoutse verenigingen - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Linda Madou, voorzitter districtsraad; Luc Moerkerke; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Hans Gooris, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Ben Segers, districtsraadslid; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Nele Van Parys, districtsraadslid; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris
Afwezig
Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid
Secretaris
Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris
Voorzitter
Linda Madou, voorzitter districtsraad
3.

2023_DRBO_00016 - Ondersteuning. vrije tijd - Reglement Tussenkomst verhoogde energiefacturen voor Borgerhoutse verenigingen - Goedkeuring

2023_DRBO_00016 - Ondersteuning. vrije tijd - Reglement Tussenkomst verhoogde energiefacturen voor Borgerhoutse verenigingen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

In 2023 blijven de energieprijzen zorgen voor een verhoging van de werkingskost voor verenigingen. Ook al zakte de prijzen enigszins, toch zijn ze nog steeds substantieel hoger dan voor de energiecrisis.

Argumentatie

Om de Borgerhoutse verenigingen te ondersteunen voorziet het district Borgerhout een tussenkomst van maximaal 750,00 EUR per vereniging op de jaarafrekening(en) van één of meerdere energieleverancier(s) voor aardgas, elektriciteit en stookolie.

Om de ondersteuning aan te vragen moeten de verenigingen voldoen aan de voorwaarden beschreven in bijgevoegd reglement.

De ondersteuning mag aangevraagd worden vanaf 1 april 2023 tot en met 31 maart 2024.

Juridische grond

Wet op de toelagen
De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen (Belgisch Staatsblad 6 december 1983).

Het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Gemeenteraadsbesluit van  29 mei 2017 (jaarnummer 300) in het kader van de  binnengemeentelijke decentralisatie.  Artikel 2, 3, 4, 5 en 6 bepalen dat volgende bevoegdheden over participatie en verenigingsleven worden overgedragen aan de districtsraden:

 • het reglement lokale cultuursubsidies.
 • het reglement lokale sportsubsidies.
 • het reglement lokale jeugdsubsidies;
 • het reglement lokale seniorensubsidies;
 • het reglement voor het ondersteunen van socio-culturele verenigingen en wijkverenigingen.
Algemene financiële opmerkingen

Voor het reglement Tussenkomst verhoogde energiefacturen voor Borgerhoutse verenigingen werd krediet voorzien in aanpassing 6 van het meerjarenplan op boekingsadres:

5036500000_BO_Verenigingen

2BOR010402


Het budget zal tijdig klaarstaan voor de uitbetaling van de ondersteuning.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BOR01 - Samen maken we Borgerhout!
2BOR0104 - Borgerhout is een verantwoordelijk district

Besluit

De districtsraad keurt bij monde van fractievoorzitters het besluit goed met 14 stemmen voor, 5 stemmen tegen en 1 onthouding.

Stemden ja: Groen, VOORUIT, PVDA, CD&V

Stemden nee:  N-VA

Hebben zich onthouden: Vlaams Belang

De districtsraad borgerhout beslist:

Artikel 1

De districtsraad keurt het ondersteuningsreglement 'Tussenkomst verhoogde energiefacturen voor Borgerhoutse verenigingen', met een looptijd van 1 april 2023 tot en met 31 maart 2024, goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
4.

2023_DRBO_00017 - Vzw Lokaal cultuurbeleid district Borgerhout - Samenstelling bestuursorganen. Wijziging. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Linda Madou, voorzitter districtsraad; Luc Moerkerke; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Hans Gooris, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Ben Segers, districtsraadslid; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Nele Van Parys, districtsraadslid; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris
Afwezig
Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid
Secretaris
Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris
Voorzitter
Linda Madou, voorzitter districtsraad
4.

2023_DRBO_00017 - Vzw Lokaal cultuurbeleid district Borgerhout - Samenstelling bestuursorganen. Wijziging. Advies - Goedkeuring

2023_DRBO_00017 - Vzw Lokaal cultuurbeleid district Borgerhout - Samenstelling bestuursorganen. Wijziging. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Op 15 december 2014 (jaarnummer 970) keurde de gemeenteraad de nieuwe statuten, conform het Gemeentedecreet, goed.

Op 8 januari 2019 legde mevrouw Eva Van Keer de eed af als districtsraadslid (jaarnummer 7).

Op 14 december 2020 legde de heer Soufiane Amrani de eed af als districtsraadslid (jaarnummer 85). 

Op 25 maart 2019 (jaarnummer 00162) besliste de gemeenteraad, op advies van de districtsraad (25 februari 2019, jaarnummer 30), om onder meer volgende districtsraadsleden voor te dragen namens de stad Antwerpen in de raad van bestuur van Lokaal Cultuurbeleid Borgerhout, en dit tot het einde van de huidige legislatuur:  mevr. Shayla Sharmin en dhr. Ben Van Duppen.

Op 26 augustus 2022 diende Eva Van Keer (raadslid NVA) haar ontslag in als raadslid van de districtsraad Borgerhout en bijgevolg als lid van de raad van bestuur van de vzw Lokaal cultuurbeleid Borgerhout. Op datzelfde moment droeg NVA Wouter Luykx voor als nieuwe afgevaardigde voor de vzw LCB Borgerhout. 

Op 6 oktober 2022 diende Soufiane Amrani (raadslid CD&V) zijn ontslag in als raadslid van de districtsraad Borgerhout en bijgevolg als lid van de raad van bestuur van de vzw Lokaal cultuurbeleid Borgerhout.  Op datzelfde moment droeg CD&V Linda Madou voor als nieuwe afgevaardigde voor de vzw LCB Borgerhout. 

Op  30 januari 2023 diende Shayla Sharmin (raadslid PvdA) haar ontslag in als lid van de raad van bestuur van de vzw Lokaal Cultuurbeleid Borgerhout. Op datzelfde moment droeg PvdA Steven Boers voor als nieuwe afgevaardigde voor de vzw LCB Borgerhout. 

Op 10 februari 2023 diende Ben Van Duppen (raadslid PvdA) zijn ontslag in als lid van de raad van bestuur van de vzw Lokaal Cultuurbeleid Borgerhout. Op datzelfde moment droeg PvdA Nele Van Parys voor als nieuwe afgevaardigde voor de vzw LCB Borgerhout. 

Argumentatie

Voor wat de raad van bestuur betreft, bepalen de statuten dat de stad Antwerpen wordt vertegenwoordigd door minstens één afgevaardigd districtsraadslid per fractie uit de districtsraad, aangevuld met een zodanig aantal bijkomende districtsraadsleden/bestuurders namens de meerderheidsfracties van het district, opdat de meerderheidsfracties minstens één bestuurder meer hebben dan de oppositiefracties (artikel 24).

Gelet op de bovenstaande bepalingen in de statuten stelt de districtsraad voor aan de gemeenteraad om de volgende districtsraadsleden voor te dragen als bestuurder om de stad te vertegenwoordigen in de raad van bestuur van de vzw:

 • Mevrouw Linda Madou (CD&V) (districtsraadslid, vervangt de heer Soufiane Amrani);
 • De heer Wouter Luykx (NVA) (districtsraadslid, vervangt mevrouw Eva Van Keer);
 • De Heer Steven Boers (PvdA),(districtsraadlid, vervangt mevrouw Shayla Sharmin);
 • Mevrouw Nele Van Parys (PvdA), (districtsraadslid, vervangt de heer Ben Van Duppen).
Juridische grond

Artikel 246 van het Decreet Lokaal Bestuur bevat bepalingen over de samenstelling van de bestuursorganen (algemene vergadering en raad van bestuur) van extern verzelfstandigde agentschappen in privaatrechtelijke vorm.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 41, tweede lid, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur stelt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de beslissingen tot het oprichten van en het toetreden tot rechtspersonen en het beslissen tot het oprichten van, deelname aan of vertegenwoordiging in agentschappen, instellingen, verenigingen en ondernemingen.

Beleidsdoelstellingen

5 - Bruisende stad
1SBR01 - Iedereen vindt in Antwerpen een veelzijdig lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooien
1SBR0101 - Het sociocultureel aanbod is veelzijdig, kwaliteitsvol, stedelijk relevant en lokaal verankerd
1SBR010102 - Het sociocultureel aanbod in de districten is lokaal verankerd

Besluit

De districtsraad Borgerhout heeft geheim gestemd.


Mevrouw Linda Madou (CD&V):

Stemden ja: 17

Stemden nee: /

Hebben zicht onthouden: 3


De heer Wouter Luykx (NVA):

Stemden ja: 15

Stemden nee: 3

Hebben zicht onthouden: 2


De heer Steven Boers (PvdA):

Stemden ja: 17

Stemden nee: /

Hebben zicht onthouden: 3


Mevrouw Nele Van Parys (PvdA):

Stemden ja: 17

Stemden nee: /

Hebben zicht onthouden: 3

De districtsraad borgerhout beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van de beëindiging van het lidmaatschap als bestuurder van de raad van bestuur van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout van

 • de heer Soufiane Amrani
 • mevrouw Eva Van Keer
 • de heer Ben Van Duppen
 • mevrouw Shayla Sharmin

Artikel 2

De districtsraad adviseert aan de gemeenteraad om volgende districtsraadsleden voor te stellen als kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout voor de rest van de legislatuur 2019 - 2024.

 • Mevrouw Linda Madou (CD&V) (districtsraadslid, vervangt de heer Soufiane Amrani);
 • De heer Wouter Luykx (NVA) (districtsraadslid, vervangt mevrouw Eva Van Keer);
 • De Heer Steven Boers (PvdA),(districtsraadlid, vervangt mevrouw Shayla Sharmin);
 • Mevrouw Nele Van Parys (PvdA), (districtsraadslid, vervangt de heer Ben Van Duppen).

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
5.

2023_DRBO_00014 - Districten Berchem en Borgerhout. Gitschotellei - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Linda Madou, voorzitter districtsraad; Luc Moerkerke; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Hans Gooris, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Ben Segers, districtsraadslid; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Nele Van Parys, districtsraadslid; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris
Afwezig
Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid
Secretaris
Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris
Voorzitter
Linda Madou, voorzitter districtsraad
5.

2023_DRBO_00014 - Districten Berchem en Borgerhout. Gitschotellei - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

2023_DRBO_00014 - Districten Berchem en Borgerhout. Gitschotellei - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De Gitschotellei in de districten Berchem en Borgerhout:

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 20 mei 2020 (jaarnummer 4516);
 • maakt deel uit van het reglement "Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart;
 • maakt deel uit van de wijk "Diksmuidelaan en omgeving" waar het parkeren beperkt wordt tot voertuigen met een maximale toegelaten massa van 3,50 ton.

Naar aanleiding van enkele meldingen in december 2022, werd een onderzoek ingesteld naar het gebruik van de laad- en loszone ter hoogte van de nummers 185 tot 191.

Argumentatie
Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:
 • de laad- en loszone wordt verwijderd uit het reglement (artikel 4).
De parkeerbalans neemt toe met drie plaatsen van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 14.00 uur.
Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BOR01 - Samen maken we Borgerhout!
2BOR0105 - Het districtsbestuur maakt maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid naar de stad en andere overheden en externe partners
2BOR010503 - Mobiliteit

Besluit

De districtsraad Borgerhout keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad borgerhout beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Gitschotellei in de districten Berchem en Borgerhout, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 20 mei 2020 (jaarnummer 4516).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
6.

2023_MOT_00036 - Voorstel tot motie van raadslid Marc De Meyer: Voetpad WZC Gitschotelhof

Niet goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Linda Madou, voorzitter districtsraad; Luc Moerkerke; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Hans Gooris, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Ben Segers, districtsraadslid; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Nele Van Parys, districtsraadslid; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris
Afwezig
Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid
Secretaris
Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris
Voorzitter
Linda Madou, voorzitter districtsraad
6.

2023_MOT_00036 - Voorstel tot motie van raadslid Marc De Meyer: Voetpad WZC Gitschotelhof

2023_MOT_00036 - Voorstel tot motie van raadslid Marc De Meyer: Voetpad WZC Gitschotelhof
Indiener(s)
Marc De Meyer
Gericht aan
Marij Preneel
Tijdstip van indienen
wo 22/03/2023 - 22:00
Toelichting

Ter hoogte van het woonzorgcentrum Gitschotelhof in de Lode van Berckenlaan 361 blok F ligt het voetpad wééral eens in een lamentabele staat.

En wéér hetzelfde stukje als twee jaar geleden.

In deze blok F verblijven voornamelijk zwaar mindervalide kinderen en volwassenen en passeren er heel wat mensen van de serviceflats daarrond die zich verplaatsen met een rollator of rolstoel.

Vooral het stuk voetpad voor de keitjeszone waarop voertuigen kunnen parkeren lijkt wel gebombardeerd.

Tegels steken uit of er ontbreken gewoon tegels, de andere liggen er schots en scheef bij.

Maar het blijft niet beperkt tot deze zone alleen.

De bewoners hebben al mails gestuurd naar de stadsdiensten maar zonder gevolg.

Vraag:

Het Borgerhoutse districtscollege vraagt de bevoegde stadsdiensten om het voetpad voor het WZC Gitschotelhof in de Lode van Berckenlaan duurzaam te herstellen, liefst zo spoedig mogelijk.

Initiatiefrecht

De districtsraad keurt bij monde van fractievoorzitters het besluit af met 7 stemmen voor, 13 stemmen tegen en 0 onthoudingen.

Stemden ja:  CD&V, Vlaams Belang, N-VA

Stemden nee: Groen, VOORUIT, PVDA

Hebben zich onthouden: /

7.

2023_MOT_00035 - Voorstel tot motie van raadslid Nele Van Parys: Toekomst van Mellaertstraat 5-9

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Linda Madou, voorzitter districtsraad; Luc Moerkerke; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Hans Gooris, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Ben Segers, districtsraadslid; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Nele Van Parys, districtsraadslid; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris
Afwezig
Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid
Secretaris
Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris
Voorzitter
Linda Madou, voorzitter districtsraad
7.

2023_MOT_00035 - Voorstel tot motie van raadslid Nele Van Parys: Toekomst van Mellaertstraat 5-9

2023_MOT_00035 - Voorstel tot motie van raadslid Nele Van Parys: Toekomst van Mellaertstraat 5-9
Indiener(s)
Nele Van Parys
Gericht aan
Marij Preneel
Tijdstip van indienen
wo 22/03/2023 - 21:03
Toelichting

Na 6 jaar trekt de Stad Antwerpen de stekker uit de bouw van de ondergrondse parking en vier nieuwbouwwoningen in de Mellaertstraat 5-9.

Op de voormalige, braakliggende site van de wasserij opende in 2014 een samentuin. Een ontmoetingsplek die zeer nodig was in de buurt die snakt naar groen en ruimte. In 2016 krijgt de buurt de boodschap dat de samentuin moet wijken voor een nieuwbouwproject met appartementen en een ondergrondse parking. De site wordt ontruimd en achter slot en grendel geplaatst. Naar de buurt wordt niet geluisterd, die moeten juridische stappen zetten in een poging hun stem te laten horen.

Toen bleek dat de kosten opliepen, werd de stekker uit deze nieuwbouw getrokken. Hierdoor rijst de vraag: welke toekomst is er voor dit perceel?

Er is in de dense buurt nood aan meer ruimte voor ontmoeting, meer groene ruimte en publieke functies zoals bijvoorbeeld een nieuwe plaats voor de bibliotheek, crèche en Huis van het Kind. Dit perceel kan een sleutel zijn tot een drastische verbetering voor de buurt.

Er zijn al 775.000 euro aan publieke middelen verspild. Bovendien is er meer dan zes jaar verloren gegaan dat de buurt dit terrein nuttig kon gebruiken. Laat deze locatie nu eindelijk renderen voor de buurt.

Daarom neemt de districtsraad van Borgerhout volgende motie aan:

Art. 1  De Districtsraad van Borgerhout vraagt het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Antwerpen om de gronden niet te verkopen maar in eigen beheer te houden.

Art. 2 De Districtsraad van Borgerhout vraagt het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Antwerpen om dit perceel te integreren in de plannen van het project voor een crèche, bibliotheek en Huis van het Kind naast het Moorkensplein.

Art. 3 De Districtsraad van Borgerhout vraagt het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Antwerpen om inspraak te organiseren over de invulling van de locatie. Op 28/03 is er infomoment  over de ontwikkeling voor de nieuwbouw naast het Moorkensplein. Laat dit de start zijn van een inspraaktraject.

Initiatiefrecht

De districtsraad keurt bij monde van fractievoorzitters het besluit goed met 13 stemmen voor, 6 stemmen tegen en 1 onthouding.

Stemden ja: Groen, VOORUIT, PVDA

Stemden nee: Vlaams Belang, N-VA

Hebben zich onthouden: CD&V

8.

2023_IP_00053 - Interpellatie van raadslid Pieter Vissers: Bevraging Oostnatie toekomstige invulling Spoor Oost

Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Linda Madou, voorzitter districtsraad; Luc Moerkerke; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Hans Gooris, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Ben Segers, districtsraadslid; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Nele Van Parys, districtsraadslid; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris
Afwezig
Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid
Secretaris
Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris
Voorzitter
Linda Madou, voorzitter districtsraad
8.

2023_IP_00053 - Interpellatie van raadslid Pieter Vissers: Bevraging Oostnatie toekomstige invulling Spoor Oost

2023_IP_00053 - Interpellatie van raadslid Pieter Vissers: Bevraging Oostnatie toekomstige invulling Spoor Oost
Gekoppelde besluiten
Indiener(s)
Pieter Vissers
Gericht aan
Marij Preneel
Tijdstip van indienen
ma 20/03/2023 - 23:12
Toelichting

In het voorjaar van 2023 organiseerde de Borgerhoutse vzw Oostnatie een bevraging over wat bewoners dromen over wat er in de toekomst op Spoor Oost moet komen. Afgelopen maand werden de resultaten hiervan voorgesteld aan de pers. Gezien het belang van Spoor Oost voor Borgerhout bv. minder parking en meer groen, een plek om te vertoeven,... is het interessant te weten wat de meer dan 1100 personen dromen over wat er anders kan op Spoor Oost. Zodoende kunnen we als districtsraad ook initiatieven nemen om andere beleidsniveau's te sensibiliseren ermee aan de slag te gaan of zelf initiatieven op Spoor Oost te steunen.

Daarom volgende vragen aan de bevoegde schepen:

 1. Kunnen de resultaten worden voorgesteld door vzw Oostnatie aan de districtstraad?
 2. Heeft de bevoegde schepen op stedelijk niveau deze input ook gekregen en wat was de reactie hierop?


Initiatiefrecht

.

9.

2023_MOT_00037 - Voorstel tot motie van raadslid Luc Moerkerke: Stand van zaken premetrostations Borgerhout.

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Linda Madou, voorzitter districtsraad; Luc Moerkerke; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Hans Gooris, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Ben Segers, districtsraadslid; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Nele Van Parys, districtsraadslid; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris
Afwezig
Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid
Secretaris
Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris
Voorzitter
Linda Madou, voorzitter districtsraad
9.

2023_MOT_00037 - Voorstel tot motie van raadslid Luc Moerkerke: Stand van zaken premetrostations Borgerhout.

2023_MOT_00037 - Voorstel tot motie van raadslid Luc Moerkerke: Stand van zaken premetrostations Borgerhout.
Indiener(s)
Luc Moerkerke
Gericht aan
Marij Preneel
Tijdstip van indienen
do 23/03/2023 - 12:12
Toelichting

Eind 2021 kreeg ik nog als districtschepen een toelichting bij de ontwerpen voor de premetrostations Drink en Morckhoven in Borgerhout. Toen was het opzet rond die plannen inspraak te organiseren en in het voorjaar te finaliseren.  

Vlaams minister Lydia Peeters antwoordde in het najaar van 2022 op een parlementaire vraag dat de plannen voor de premetrostations klaar waren. De Lijn kon die toelichten. En toen werd het weer stil. Vandaar onderstaande motie. 

Motie: 

De districtsraad van Borgerhout vraagt De Lijn en de stad Antwerpen de plannen rond de premetrostations Drink en Morckhoven in Borgerhout te komen toelichten aan de bewoners. 

Initiatiefrecht

De districtsraad Borgerhout keurt eenparig het volgende besluit goed.
10.

2023_MV_00027 - Mondelinge vraag van raadsleden Patrick Paredaens, Wouter Luykx: Over het schrappen van de Queer iftar in de Roma

Afgevoerd

Inkomende brieven van College Burgemeester en Schepenen

Inkomende brieven van College Burgemeester en Schepenen

Inkomende brieven van College Burgemeester en Schepenen

Motivering

Ons Kenmerk: Motie 19 december 2022 - BO_2023_IP_12
Onderzoek en evaluatie van de stedelijke dienstverlening - Loket op Maat

aanstelling voorzitter

aanstelling voorzitter

aanstelling voorzitter

Motivering

BIj monde van raadslid Patrick Paredaens wordt aangegeven dat het tijdstip van aanstelling van de voorzitter van de districtsraad niet gebeurd is overeenkomstig het DLB.