Terug districtsraad Borgerhout

Mon 27/03/2023 - 20:00 Districtshuis Borgerhout

Mededelingen

Buiten agenda punten toe te laten tot de zitting

  • Aanstelling voorzitter

    Bij monde van raadslid Patrick Paredaens wordt aangegeven dat het tijdstip van aanstelling van de voorzitter van de districtsraad niet gebeurd is overeenkomstig het DLB. 

    Zie bijlagen: 20230328_NVA_mail

    "Onze N-VA fractie heeft geen formele vraag bij de notulen van de vorige zitting, wel willen we kort iets aftoetsen of een reflectie meegeven. We willen u uiteraard alle vrijheid geven om er wel of niet op te repliceren. Met betrekking tot de aanduiding van de nieuwe voorzitter van deze raad was het ons opgevallen dat artikel 7 paragraaf 5 van het decreet over het lokaal bestuur de verplichting oplegt om een nieuwe voorzitter te verkiezen op de eerstvolgende vergadering van de raad die volgt op het ontslag van de voorzitter. Het artikel is van toepassing op de districten, zie artikel 120 van het DLB. Volgens ons moest de aanduiding dan ook in oktober van vorig jaar gebeuren. De vervanger van de voorzitter heeft maar een mandaat tot aan de verkiezing van de nieuwe voorzitter, maar dat mandaat is dus beperkt in de tijd tot aan die eerstvolgende vergadering - zo zou een jurist kunnen argumenteren. Kan die vervanger dan maanden na het verstrijken van dat mandaat een voordrachtakte geldig in ontvangst nemen? U ziet het dilemma, niwaar? In het kader van behoorlijk bestuur, stelden we ons de vraag of het aangewezen zou zijn om het correct verloop van de aanduiding ter toetsing voor te leggen aan de provinciegouverneur. We hebben wat tijd, de termijn voor bestuurlijk toezicht loopt nog. Alleszins, mocht u er vandaag of de komende dagen een uitgesproken mening over hebben, we vernemen het graag."

Openbare zitting

A-punten

District Borgerhout

secretariaat
lokaal cultuurbeleid en feestelijkheden

B-punten

District Borgerhout

openbaar domein

Initiatiefrecht

Interpellaties - Moties - Resoluties

Mondelinge vragen