Terug
Gepubliceerd op 17/03/2023

Notulen  districtscollege Ekeren

di 07/03/2023 - 14:00 Raadzaal

Samenstelling

Aanwezig

Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris

Secretaris

Wies Meeusen, Districtssecretaris

Voorzitter

Koen Palinckx, districtsburgemeester

Agendapunten

1.

2023_DCEK_00041 - Veltwijcklaan – Kasteel Hof De Bist. Plaatsen drinkwaterfontein - Vastlegging krediet - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris
Secretaris
Wies Meeusen, Districtssecretaris
Voorzitter
Koen Palinckx, districtsburgemeester
1.

2023_DCEK_00041 - Veltwijcklaan – Kasteel Hof De Bist. Plaatsen drinkwaterfontein - Vastlegging krediet - Goedkeuring

2023_DCEK_00041 - Veltwijcklaan – Kasteel Hof De Bist. Plaatsen drinkwaterfontein - Vastlegging krediet - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het districtscollege wenst in het park Hof De Bist een drinkfontein te plaatsen ter hoogte van kasteel Hof De Bist. Water-Link maakte hiervoor een offerte op voor een bedrag van 5.929,00 EUR (exclusief btw).

Argumentatie

De werken omvatten de aankoop van een straatdrinkfontein ‘Spaans model Atlantida’, binnenwerk, watermeter, wateraansluiting,  werkuren en een laboanalyse van het drinkwater

Dienstmededeling financiën 'Bestellen en betalen in de stad en de districten'

Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 56 §3, 4° van het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Artikel 134 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat het college bevoegdheden, die door andere overheden werden opgedragen, kan overdragen aan de districtscolleges, voor zover de regel die het college deze bevoegdheid toewees, het college daartoe machtigt.

Besluit

Het districtscollege Ekeren keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de vastlegging voor de aankoop en plaatsing van een drinkwaterfontein in park Hof De Bist, district Ekeren, voor een bedrag van 6.284,74 EUR (inclusief 6% btw) goed.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Straatdrinkfontein voor Kasteel Hof De Bist Veltwijcklaan Ekeren

Waterlink

Mechelsesteenweg 66

2018 Antwerpen

Ondernemingsnummer: 0204.923.881

Rekeningnummer: BE56096310300088

6.284,74 euro (inclusief BTW)budgetplaats: 5052500000
budgetpositie: 220
functiegebied: 2EKE010102m00092
subsidie: SUB_NR 
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2EK090200
budgetperiode: 2300
4005546438
2.

2023_DCEK_00042 - Adviesraden en inspraak. Advies Cultuurraad Ekeren - Collegiale brief - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris
Secretaris
Wies Meeusen, Districtssecretaris
Voorzitter
Koen Palinckx, districtsburgemeester
2.

2023_DCEK_00042 - Adviesraden en inspraak. Advies Cultuurraad Ekeren - Collegiale brief - Goedkeuring

2023_DCEK_00042 - Adviesraden en inspraak. Advies Cultuurraad Ekeren - Collegiale brief - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Om de advisering vlot te laten verlopen keurde de gemeenteraad op 16 december 2013 (jaarnummer 828) de vernieuwde aanpak van inspraak, advies en medebeheer adviesorganen cultuur, sport, jeugd en senioren goed.

Een advies wordt bij voorkeur schriftelijk uitgebracht. Op deze manier is het altijd duidelijk dat er een advies gegeven is. De stad en de districten engageren zich ertoe om een antwoord te formuleren op gegeven adviezen binnen een termijn van zes weken, na aankomst van het advies.

Het districtsbestuur Ekeren  ontving het volgende advies:

Adviesorgaan Datum Onderwerp
Adviesraad Cultuur
7 maart 2023
Activiteitenkalender van verenigingen opnemen in brochures
Argumentatie

Het districtscollege beantwoordt het advies met bijgevoegde collegiale brief.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0102 - We maken van Ekeren een bruisende en levendige gemeenschap met een veelzijdig en kwaliteitsvol socio-cultureel aanbod.

Besluit

Het districtscollege Ekeren keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het districtscollege neemt kennis van het bijgevoegde advies van de adviesraad cultuur van het district Ekeren

Artikel 2

Het districtscollege keurt de bijgevoegde collegiale brief goed.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 43.

2023_DCEK_00043 - Adviesraden en inspraak - Verslag cultuurraad Ekeren - Kennisneming

Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig
Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris
Secretaris
Wies Meeusen, Districtssecretaris
Voorzitter
Koen Palinckx, districtsburgemeester
3.

2023_DCEK_00043 - Adviesraden en inspraak - Verslag cultuurraad Ekeren - Kennisneming

2023_DCEK_00043 - Adviesraden en inspraak - Verslag cultuurraad Ekeren - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context
Om de advisering vlot te laten verlopen keurde de gemeenteraad op 16 december 2013 (jaarnummer 828) de vernieuwde aanpak van inspraak, advies en medebeheer adviesorganen cultuur, sport, jeugd en senioren goed.

Op 16  februari 2023 vond een vergadering plaats van de cultuurraad district Ekeren.
Argumentatie

De verslagen van de adviesraden worden ter kennisneming voorgelegd aan het districtscollege en de districtsraad.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0103 - We voeren een kostenbewust beleid dat rekening houdt met de realiteit en dat wordt gekenmerkt door efficiënt en effectief beheer.
2EKE010301 - Het district Ekeren bestuurt op een sterke en efficiënte manier

Besluit

Het districtscollege ekeren legt het volgende voor aan de districtsraad ekeren:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van het verslag van de volgende districtsadviesraad:

Districtsadviesraad Datum vergadering
cultuurraad
16 februari 2023

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
4.

2023_DCEK_00044 - Mededelingen - Collegepunten stad Antwerpen met betrekking tot district Ekeren - Kennisneming

Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig
Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris
Secretaris
Wies Meeusen, Districtssecretaris
Voorzitter
Koen Palinckx, districtsburgemeester
4.

2023_DCEK_00044 - Mededelingen - Collegepunten stad Antwerpen met betrekking tot district Ekeren - Kennisneming

2023_DCEK_00044 - Mededelingen - Collegepunten stad Antwerpen met betrekking tot district Ekeren - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context
Op het college van burgemeester en schepenen worden agendapunten over het district Ekeren besproken waarover het districtsbestuur geen beslissingsbevoegdheid heeft. Deze beslissingen kunnen van belang zijn voor inhoudelijke dossiers op districtsniveau.
Argumentatie
Om het districtscollege op de hoogte te houden van beslissingen die het college nam met betrekking tot het district Ekeren, wordt een lijst ter kennisneming voorgelegd.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0103 - We voeren een kostenbewust beleid dat rekening houdt met de realiteit en dat wordt gekenmerkt door efficiënt en effectief beheer.
2EKE010301 - Het district Ekeren bestuurt op een sterke en efficiënte manier

Besluit

Het districtscollege Ekeren neemt kennis van het volgende besluit.
Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het districtscollege neemt kennis van onderstaande oplijsting met collegebeslissingen:

Datum

Jaarnummer

Titel

3/03/2023
2023_CBS_01254
Stedelijk patrimonium - District Ekeren. Terbeschikkingstelling stadsgrond ten behoeve van de inrichting van een hondenloopzone - Goedkeuring
3/03/20232023_CBS_01258
Stedelijk patrimonium. Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving/Sport. Oorderseweg 83, 2180 Ekeren - Bouwen sportgebouw voor gym, voetbal en atletiek. Vastlegging krediet - Goedkeuring
3/03/2023
2023_CBS_01314
District Ekeren. Bist, Prinshoeveweg, Veltwijcklaan (fietspad goederenspoor). SWOU12383 - Definitief ontwerp - Goedkeuring

 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
5.

2023_DCEK_00045 - Districtscollege Ekeren - Notulen 27 februari 2023 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris
Secretaris
Wies Meeusen, Districtssecretaris
Voorzitter
Koen Palinckx, districtsburgemeester
5.

2023_DCEK_00045 - Districtscollege Ekeren - Notulen 27 februari 2023 - Goedkeuring

2023_DCEK_00045 - Districtscollege Ekeren - Notulen 27 februari 2023 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Het districtscollege vergaderde op 27 februari 2023. 

Argumentatie

Het districtscollege dient de notulen van de zitting goed te keuren in de eerstvolgende gewone zitting.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikelen 132, 277 en 278§2 1ste lid van het Decreet Lokaal Bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en bewaren van de notulen van het districtscollege. De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen.

Artikelen 50 en 129 van het Decreet Lokaal Bestuur bepalen dat de notulen worden goedgekeurd op de eerstvolgende vergadering van het districtscollege. De goedgekeurde notulen worden voor de volgende vergadering van het districtscollege na het districtscollege waarop de notulen werden goedgekeurd aan de districtsraadsleden bezorgd.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0103 - We voeren een kostenbewust beleid dat rekening houdt met de realiteit en dat wordt gekenmerkt door efficiënt en effectief beheer.
2EKE010301 - Het district Ekeren bestuurt op een sterke en efficiënte manier

Besluit

Het districtscollege Ekeren keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de notulen van 27 februari 2023 goed. 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:

Dienst Taak
Districtssecretaris De notulen binnen de wettelijk voorgeschreven termijn te bezorgen aan de districtsraadsleden.