Terug
Gepubliceerd op 17/03/2023

Notulen  districtscollege Ekeren

di 14/03/2023 - 14:00 Kasteel Hof De Bist - zaal West

Samenstelling

Aanwezig

Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris

Secretaris

Wies Meeusen, Districtssecretaris

Voorzitter

Koen Palinckx, districtsburgemeester

Agendapunten

1.

2023_DCEK_00046 - Districtsraad - Vaststelling te behandelen punten zitting van 27 maart 2023 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris
Secretaris
Wies Meeusen, Districtssecretaris
Voorzitter
Koen Palinckx, districtsburgemeester
1.

2023_DCEK_00046 - Districtsraad - Vaststelling te behandelen punten zitting van 27 maart 2023 - Goedkeuring

2023_DCEK_00046 - Districtsraad - Vaststelling te behandelen punten zitting van 27 maart 2023 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Het districtscollege keurde in zitting van 18 oktober 2022 (jaarnummer 278) de vergaderdata voor de districtsraad voor het eerste semester 2023 goed.

De districtsraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en ten minste tienmaal per jaar.

Argumentatie

De voorzitter van de districtsraad beslist tot bijeenroeping van de districtsraad en stelt de agenda van de vergadering op. De agenda bevat in ieder geval de punten die door het districtscollege aan de voorzitter worden meegedeeld.

Juridische grond

Artikelen 18 tot 39 en 126 en 127 van het Decreet Lokaal Bestuur bepalen de werking van de gemeenteraad en de districtsraad.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 19 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de voorzitter van de gemeenteraad beslist tot bijeenroeping van de gemeenteraad en stelt de agenda van de vergadering op. De agenda bevat in ieder geval de punten die door het college van burgemeester en schepenen aan de voorzitter worden meegedeeld. Ingevolge artikel 126 van het Decreet Lokaal Bestuur, is dit artikel ook van toepassing op de districten.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0103 - We voeren een kostenbewust beleid dat rekening houdt met de realiteit en dat wordt gekenmerkt door efficiënt en effectief beheer.
2EKE010301 - Het district Ekeren bestuurt op een sterke en efficiënte manier

Besluit

Het districtscollege Ekeren keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het districtscollege neemt kennis van de bijeenroeping van de districtsraad op 27 maart 2023 en deelt aan de voorzitter de punten mee die het wenst te behandelen:

 • Legislatuur 2019 - 2024 - Ontslag districtsraadslid. Aanstelling opvolger. Onderzoek geloofsbrieven. Eedaflegging - Goedkeuring;
 • Legislatuur 2019 - 2024 - Rangorde districtsraadsleden - Kennisneming;
 • Legislatuur 2019 - 2024 - Bestendige raadscommissie. Wijziging samenstelling - Kennisneming;
 • Adviesraden en inspraak - Verslag seniorenraad Ekeren - Kennisneming;
 • Adviesraden en inspraak - Verslag jeugdraad Ekeren - Kennisneming;
 • Adviesraden en inspraak - Verslag cultuurraad Ekeren - Kennisneming;
 • Districtsraad - Notulen Districtsraad 27 februari 2023 - Goedkeuring;
 • Districtsraad - Notulen Districtscollege  7, 14, 27 februari en 7 maart 2023 - Kennisneming.

Artikel 2


Het districtscollege verzoekt de voorzitter om de bestendige raadscommissie van 20 maart 2023 te annuleren.


Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
2.

2023_DCEK_00047 - Sport - Sportlaureatenviering 2023 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris
Secretaris
Wies Meeusen, Districtssecretaris
Voorzitter
Koen Palinckx, districtsburgemeester
2.

2023_DCEK_00047 - Sport - Sportlaureatenviering 2023 - Goedkeuring

2023_DCEK_00047 - Sport - Sportlaureatenviering 2023 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Het district Ekeren wil sport in Ekeren stimuleren en de Ekerse sportclubs ondersteunen. Een van de initiatieven dat bijdraagt aan de realisatie van deze doelstelling is de jaarlijkse viering van de Ekerse sportlaureaten. 

Argumentatie

Sporters die in het kalenderjaar 2022 een sportieve topprestatie hebben gerealiseerd worden op vrijdag 17 maart 2023  door het district Ekeren gehuldigd tijdens de jaarlijkse sportlaureatenviering. De viering vindt plaats bij gastclub TTC Nodo, Schoutlaan 24. De gastclub serveert drank en versnaperingen tijdens de viering. Er is geen receptie na de viering.  

Sportlaureaten  

De 76 sportlaureaten worden gehuldigd in 2 categorieën: 

Categorie I: recreatieve sportfederaties en organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding  

 • Provinciale kampioenen: 10

 • Vlaamse of Belgische kampioenen: 3

 • deelname aan Europese of Wereldkampioenschappen: 1

Categorie II:  unisportfederaties  

 • Provinciale kampioenen: 33

 • Vlaamse of Belgische kampioenen: 14

 • deelname aan Europese of Wereldkampioenschappen, aan Olympische spelen of Paralympics: 15

Aansluitend wordt er een titel uitgereikt voor sportfiguur. 

Budget 
Het district voorziet een budget van 5000,00 euro voor de sportlaureatenviering.  De bestelbonnen worden opgemaakt onder budgethouderschap.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017(jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 5 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal sportbeleid.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0102 - We maken van Ekeren een bruisende en levendige gemeenschap met een veelzijdig en kwaliteitsvol socio-cultureel aanbod.
2EKE010205 - Het sportbeleid stimuleert een laagdrempelig sport- en bewegingsaanbod en een gezonde en sportieve levensstijl

Besluit

Het districtscollege Ekeren keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de organisatie van de sportlaureatenviering 2023 goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
3.

2023_DCEK_00048 - Mededelingen - Collegepunten stad Antwerpen met betrekking tot district Ekeren - Kennisneming

Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig
Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris
Secretaris
Wies Meeusen, Districtssecretaris
Voorzitter
Koen Palinckx, districtsburgemeester
3.

2023_DCEK_00048 - Mededelingen - Collegepunten stad Antwerpen met betrekking tot district Ekeren - Kennisneming

2023_DCEK_00048 - Mededelingen - Collegepunten stad Antwerpen met betrekking tot district Ekeren - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context
Op het college van burgemeester en schepenen worden agendapunten over het district Ekeren besproken waarover het districtsbestuur geen beslissingsbevoegdheid heeft. Deze beslissingen kunnen van belang zijn voor inhoudelijke dossiers op districtsniveau.
Argumentatie
Om het districtscollege op de hoogte te houden van beslissingen die het college nam met betrekking tot het district Ekeren, wordt een lijst ter kennisneming voorgelegd.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0103 - We voeren een kostenbewust beleid dat rekening houdt met de realiteit en dat wordt gekenmerkt door efficiënt en effectief beheer.
2EKE010301 - Het district Ekeren bestuurt op een sterke en efficiënte manier

Besluit

Het districtscollege Ekeren neemt kennis van het volgende besluit.
Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het districtscollege neemt kennis van onderstaande oplijsting met collegebeslissingen:

Datum

Jaarnummer

Titel

149
2023_CBS_01477
Ondersteuningsproduct. Harmonieuze stad - Reglement investeringen aan eredienstgebouwen. Sint-Lambertuskerk Ekeren. Vastlegging en uitbetaling - Goedkeuring

 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
4.

2023_DCEK_00049 - Districtscollege Ekeren - Notulen 7 maart 2023 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris
Secretaris
Wies Meeusen, Districtssecretaris
Voorzitter
Koen Palinckx, districtsburgemeester
4.

2023_DCEK_00049 - Districtscollege Ekeren - Notulen 7 maart 2023 - Goedkeuring

2023_DCEK_00049 - Districtscollege Ekeren - Notulen 7 maart 2023 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Het districtscollege vergaderde op 7 maart 2023. 

Argumentatie

Het districtscollege dient de notulen van de zitting goed te keuren in de eerstvolgende gewone zitting.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikelen 132, 277 en 278§2 1ste lid van het Decreet Lokaal Bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en bewaren van de notulen van het districtscollege. De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen.

Artikelen 50 en 129 van het Decreet Lokaal Bestuur bepalen dat de notulen worden goedgekeurd op de eerstvolgende vergadering van het districtscollege. De goedgekeurde notulen worden voor de volgende vergadering van het districtscollege na het districtscollege waarop de notulen werden goedgekeurd aan de districtsraadsleden bezorgd.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0103 - We voeren een kostenbewust beleid dat rekening houdt met de realiteit en dat wordt gekenmerkt door efficiënt en effectief beheer.
2EKE010301 - Het district Ekeren bestuurt op een sterke en efficiënte manier

Besluit

Het districtscollege Ekeren keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de notulen van 7 maart 2023 goed. 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:

Dienst Taak
Districtssecretaris De notulen binnen de wettelijk voorgeschreven termijn te bezorgen aan de districtsraadsleden.