Terug
Gepubliceerd op 04/04/2023

2023_DCEK_00060 - Laar (toplaag asfalt tussen de Kapelsesteenweg en de Eduard Waghemansbrug). Onderhouds- en herstellingswerken monoliete verhardingen - Opdracht SWPR13052 - Goedkeuring

districtscollege Ekeren
di 28/03/2023 - 14:00 Raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris

Secretaris

Wies Meeusen, Districtssecretaris

Voorzitter

Koen Palinckx, districtsburgemeester
2023_DCEK_00060 - Laar (toplaag asfalt tussen de Kapelsesteenweg en de Eduard Waghemansbrug). Onderhouds- en herstellingswerken monoliete verhardingen - Opdracht SWPR13052 - Goedkeuring 2023_DCEK_00060 - Laar (toplaag asfalt tussen de Kapelsesteenweg en de Eduard Waghemansbrug). Onderhouds- en herstellingswerken monoliete verhardingen - Opdracht SWPR13052 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

FaseActieDatumJaarnummer
Bestek GAC/2020/01434
Bestek en procedureGoedkeuring college15 januari 2021

386

Publicatie
18 januari 2021
GunningGoedkeuring college9 april 2021

2930

Toewijzingsbrief
30 april 2021


 Op 9 april 2021 (jaarnummer 2930) gunde het college de raamovereenkomst "onderhouds- en herstellingswerken aan monoliete verhardingen, perceel 1 – cluster Noord, districten Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Ekeren, Deurne en Merksem", aan de firma VHP Wegenbouw bvba, Steenborgerweert 20 te 2060 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0822.942.060, op basis van bestek GAC/2020/01434.

De sluiting opdracht werd verzonden op 30 april 2021 met ingangsdatum 3 mei 2021.

De werken omvatten de vernieuwing van de toplaag asfalt in het Laar (tussen de Burgemeester Eduard Waghemansbrug en de Kapelsesteenweg), district Ekeren.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling legt de opdracht SWPR13052 ter goedkeuring voor.

Argumentatie

Voor de uitvoering van deze werken maakte de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling, op basis van de raamovereenkomst GAC/2020/01434, de opdracht SWPR13052 op, voor een bedrag van 88.216,73 EUR (exclusief btw).
 Rekening houdend met de btw, prijsherzieningen en de eventuele overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden (VH) bedraagt het vast te leggen budget (in EUR):

Ten late vanGunningHerziening en VH21% btwTotaal
District Ekeren

88.216,73

31.652,12

25.172,46

145.041,31

Uitvoeringstermijn: 15 werkdagen.
Prijsherziening: volgens raamovereenkomst.

prijsherziening en overschrijding VH
periode van opmaak: mei 2022
 

posten bitumineuze verhardingen

16.736,57

35,51%

actuele prijsherziening
posten exclusief  bitumineuze verhardingen

6.093,88

15,59%

actuele prijsherziening
overschrijding VH
8.821,67
10%

Juridische grond

17 juni 2016 – Wet inzake overheidsopdrachten:

  • Artikel 43, §4 bepaalt dat als een raamovereenkomst is gesloten met één enkele ondernemer, de erop gebaseerde opdrachten aan hem worden gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgesteld.
Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.
In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties gecoördineerd.
Het Laar is een  lokale straat.

Artikel 56 §3, 4°van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Met het collegebesluit van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt op grond van artikels 57 §3, 4° 5° en 6° van het Gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521), binnen de beleidsdomeinen van de districten, over te dragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.

Algemene financiële opmerkingen

Voor deze werken werd bestelbon 4005548056 opgemaakt voor een bedrag van 145.041,31 EUR.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0101 - We realiseren een kwaliteitsvol en veilig publiek domein door in te zetten op duurzaam en planmatig onderhoud en heraanleg
2EKE010102 - Het publiek domein is goed onderhouden en kwaliteitsvol (her)aangelegd met veel aandacht voor veilig verkeer, toegankelijkheid en voor de zwakke weggebruiker
2EKE010102M02264 - SWPR13052 Laar (toplaag asfalt rijweg tussen Waghemansbrug en Kapelsesteenweg)

Besluit

Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het  districtscollege keurt de opdracht SWPR13052, Laar (tussen Kapelsesteenweg en Eduard Waghemansbrug), district Ekeren, onderhouds- en herstellingswerken monoliete verhardingen, goed voor een bedrag van 88.216,73 EUR (exclusief btw).
De werken worden uitgevoerd door de firma VHP Wegenbouw bvba, Steenborgerweert 20 te 2060 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0822.942.060, op basis van bestek GAC/2020/01434, Perceel 1.
Rekening houdend met de btw, prijsherzieningen en de eventuele overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden (VH) bedraagt het vast te leggen budget 145.041,31 EUR.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Opdracht SWPR13052
Laar (tussen Kapelsesteenweg en
Eduard Waghemansbrug)

 VHP Wegenbouw bvba
Steenborgerweert 20
 2060 Antwerpen

Ondernemingsnummer: 0822.942.060
Rekeningnummer: BE68 1030 2365 4934

145.041,31 EUR

budgetplaats: 5052500000
budgetpositie: 224
functiegebied: 2EKE010102M02264
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2EK090200
budgetperiode: 2300
4005548056Bijlagen

  • 202303009_Laar_brug_tot_Kapelsestwg_13052_3a4cm_toplaag.xlsx
  • Contour_13052.PNG