Terug
Gepubliceerd op 04/04/2023

2023_DCEK_00056 - Beenhouwerstraat, Klein Hagelkruis. Wegeniswerken. SWOU12388 - Voorontwerp - Goedkeuring

districtscollege Ekeren
di 28/03/2023 - 14:00 Raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris

Secretaris

Wies Meeusen, Districtssecretaris

Voorzitter

Koen Palinckx, districtsburgemeester
2023_DCEK_00056 - Beenhouwerstraat, Klein Hagelkruis. Wegeniswerken. SWOU12388 - Voorontwerp - Goedkeuring 2023_DCEK_00056 - Beenhouwerstraat, Klein Hagelkruis. Wegeniswerken. SWOU12388 - Voorontwerp - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

fase

actie

datum

jaarnummer

projectdefinitie en concept

goedkeuring districtscollege Ekeren 

 

24 januari 2023

9

mobiliteitsvoorwaarden

goedkeuring college 

17 februari 2023

979

info bewoners 

infomoment 

9 november 2022

 

adviezen

jeugdraad

8 februari 2023

 

overleg tussen De Lijn en SW/PR

10 februari 2023

 

seniorenraad 

15 februari 2023

 

cultuurraad 

16 februari 2023

 

Coördinatieoverleg Openbaar Domein 

20 februari 2023

 

Het districtscollege keurde in zitting van 24 januari 2023 (jaarnummer 9) de projectdefinitie en concept voor wegeniswerken in de Beenhouwerstraat en Klein Hagelkruis, district Ekeren goed en nam kennis van de mobiliteitsvoorwaarden. 

Het college keurde in zitting van 17 februari 2023 (jaarnummer 979) de mobiliteitsvoorwaarden goed.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling heeft het concept vertaald in een voorontwerp.

Argumentatie

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling maakte een voorontwerp op. Er werden ten opzichte van de projectdefinitie en concept volgende wijzigingen aangebracht.

 • de zone van het woonerf aan Groot Hagelkruis werd niet verder uitgebreid. De huidige situatie blijft behouden;  
 • het haaks parkeren aan Groot Hagelkruis werd niet weerhouden in het ontwerp; 
 • het kruispunt Klein Hagelkruis – Beenhouwerstraat – Vuurkruisenstraat werd verder uitgewerkt volgens concept 1 met een voetpaduitstulping en groenzone tussen Klein Hagelkruis en Beenhouwerstraat. Het Hagelkruismonument wordt met de heraanleg naar deze locatie verplaatst; 
 • de rijrichting van de Beenhouwerstraat werd veranderd om een verkeersveilig en overzichtelijk kruispunt mogelijk te maken;
 • de kruispunten werden verhoogd ingericht. 

Mobiliteitsvoorwaarden
 

Volgende goedgekeurde mobiliteitsvoorwaarde: 

 • bestaande rijrichtingen behouden; 

wijzigt naar: 

 • rijrichting Beenhouwerstraat wijzigt; 
 • rijrichting Klein Hagelkruis blijft behouden; 

Parkeerbalans
Het voorontwerp resulteert in een parkeerbalans van 94 (waarvan 2 mindervalide) plaatsen in de bestaande toestand naar 94 plaatsen in de nieuwe toestand. 

Bomenbalans
Het voorontwerp resulteert in een positieve bomenbalans.
In de Beenhouwerstraat en Klein Hagelkruis staan er geen bomen. Er worden 33 nieuwe bomen voorzien.
Op het pleintje staan er 6 bomen waarvan er 1 verdwijnt. Ter vervanging worden er 2 nieuwe bomen extra voorzien.
 Dit resulteert in een positieve bomenbalans van 40. 

Hemelwaterplan
Op 19 januari 2018 (jaarnummer 501) keurde het college het hemelwaterplan goed.
De Vlaamse wetgeving en het hemelwaterplan van de stad Antwerpen stellen dat maximaal moet worden gestreefd naar bronmaatregelen om hemelwater op te vangen en te verwerken.
De Beenhouwerstraat en Klein Hagelkruis liggen in een zone waar het rioleringsstelsel gescheiden aangelegd moet worden. Voor deze zone wordt een gescheiden systeem met waar mogelijk bronmaatregelen (hergebruik, infiltratie, buffering ) voorgesteld.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.
Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.

In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties gecoördineerd.
De Beenhouwerstraat en Klein Hagelkruis zijn lokale straten.  

Inspraak

Het infomoment voor de bewoners ging door op 9 november 2022. De onderwerpen groen, parkeren, water, snelheid en de werken werden besproken.
Voor het kruispunt Klein Hagelkruis – Beenhouwerstraat – Vuurkruisenstraat werden 2 concepten voorgelegd aan de aanwezigen. Er was een voorkeur voor concept 1 (met voetpaduitstulping en groenzone tussen Klein Hagelkruis en Beenhouwerstraat).

Algemene financiële opmerkingen

Het voor deze opdracht vereist budget is voorzien op:  
2EKE010102M01416/224_225/5052500000/2400 en 2500.

Adviezen

Overleg tussen De Lijn en SW/PR Gunstig onder voorwaarden
 • Overleg SW/ De Lijn 
 • 10 februari 2023
 • Advies: gunstig op voorwaarden dat: 
  • de bushalte ‘Klein Hagelkruis’ als integraal toegankelijke halte wordt uitgevoerd. Subsidies zijn enkel te verkrijgen wanneer beide halteparen worden aangepakt. 
   • De bushalte ‘Klein Hagelkruis’ wordt integraal toegankelijk gemaakt. Alle voorschriften in verband met integrale toegankelijkheid zullen worden gevolgd in fase definitief ontwerp. De subsidiemogelijkheid wordt bekeken. 
Seniorenraad Gunstig onder voorwaarden
 • Seniorenraad 
 • 15 februari 2023
 • Advies: gunstig op voorwaarden dat: 
  • de parkeerplaatsen voor mindervaliden uitgevoerd worden in gebruiksvriendelijke materialen; 
   • Stad Antwerpen gebruikt voor woonstraten steeds standaardmaterialen
  • er een fietsenstalling voorzien wordt nabij het dienstencentrum; 
   • Dit wordt in fase definitief ontwerp voorzien
  • er onderzocht wordt of de Beenhouwerstraat en Klein Hagelkruis fietsstraten zouden kunnen worden; 
   • De straten kunnen niet ingericht worden als fietsstraten aangezien het aantal parkeerplaatsen te hoog is. 
  • de bereikbaarheid van het dienstencentrum tijdens de werken verzekerd kan  worden; 
   • Het dienstencentrum heeft een tweede ingang aan Groot Hagelkruis die op elk moment bereikbaar zal blijven. 
  • de groenvoorzieningen op doordachte wijze worden gekozen om mogelijke schade te voorkomen; 
   • De groenvoorzieningen worden in samenspraak met SB/Groen gekozen. Dit wordt verder uitgewerkt in fase definitief ontwerp. 
  • er openbare laadvoorzieningen voor elektrisch aangedreven auto’s, moto’s en fietsen worden voorzien. 
   • Stad Antwerpen voorziet bij een heraanleg geen laadvoorzieningen. Het principe ‘paal volgt wagen’ wordt gehanteerd. De elektriciteit wordt vernieuwd zodat er altijd een laadpaal kan geplaatst worden.
Jeugdraad Gunstig onder voorwaarden
 • Jeugdraad
 • 8 februari 2023
 • Advies: gunstig op voorwaarden dat: 
  • er voldoende speelaanleiding voorzien wordt; 
   • Er is speelaanleiding voorzien.
  • er rekening wordt gehouden met fietsvriendelijkheid.
   • In fase voorontwerp werd reeds ingezet op fietsvriendelijkheid: zone 30, duidelijk afgebakende rijkbaan en verhoogde kruispunten.  
Cultuurraad Gunstig onder voorwaarden
 • Cultuurraad
 • 16 februari 2023
 • Advies: gunstig op voorwaarden dat: 
  • er tijdens de heraanleg rekening wordt gehouden met de Hagelkruisfeesten.
   • Dit wordt verder afgestemd met de bevoegde collega’s van het district.  
Coördinatieoverleg Openbaar domein Gunstig onder voorwaarden
 • Coördinatieoverleg Openbaar domein 
 • 20 februari 2023
 • Advies: gunstig op voorwaarden dat: 
  • een verkeersplateau bij het kruispunt Klein Hagelkruis - Beenhouwerstraat – Vuurkruisenstraat wordt voorzien in functie van verkeersveiligheid (snelheidsremming, oversteekbewegingen, …); 
   • Er kan een verkeersplateau voorzien worden. Dit wordt verder uitgewerkt in fase definitief ontwerp. 
  • er onderzocht wordt waar er bijkomende structurele vergroening mogelijk is, door de groenstructuur te optimaliseren en maximaliseren;
   • In fase definitief ontwerp worden de extra groenmogelijkheden bekeken. Er zal worden onderzocht waar er ruimte is voor bijkomende structurele vergroening. 
  • er onderzocht wordt waar er ruimte voor deelmobiliteit, fietsenstalling en zitmeubilair kan voorzien worden;
   • In fase definitief ontwerp wordt er onderzocht waar er ruimte is. 
  • de toegang tot de trage weg in Klein Hagelkruis wordt verduidelijkt door een voetpaduitstulping in functie van zichtbaarheid en toegankelijkheid;
   • De trage weg in Klein Hagelkruis zal verduidelijkt worden. Dit wordt verder uitgewerkt in fase definitief ontwerp.
  • alle bochtstralen  (onder andere in- en uitrijden bij inritten) worden nagekeken;
   • Ze worden nagekeken aan de hand van het Draaiboek Openbaar Domein. 
  • in functie van integrale toegankelijkheid alle noodzakelijke blindengeleidingen  (onder andere bushalte ‘Klein Hagelkruis) worden voorzien conform het Draaiboek Openbaar Domein; 
   • Er zal bij de bushalte blindengeleiding voorzien worden. Alle voorschriften in verband met integrale toegankelijkheid zullen worden gevolgd in fase definitief ontwerp.
  • het  beschikbare ondergronds volume en de aanwezigheid van de nutsleidingen op plan verduidelijkt worden en de detaillering en invulling van de plantvakken in overleg met SB/GROEN verder uitgewerkt worden;   
   • Dit wordt in samenspraak met SB/Groen verder uitgewerkt in fase definitief ontwerp. 
  • de grens tussen de private percelen en het openbaar domein op plan verduidelijkt worden; 
   • De grens wordt toegevoegd op plan. 

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0101 - We realiseren een kwaliteitsvol en veilig publiek domein door in te zetten op duurzaam en planmatig onderhoud en heraanleg
2EKE010102 - Het publiek domein is goed onderhouden en kwaliteitsvol (her)aangelegd met veel aandacht voor veilig verkeer, toegankelijkheid en voor de zwakke weggebruiker
2EKE010102M01416 - SWOU12388 Beenhouwerstraat, Klein Hagelkruis (incl pleintje aan ballantines)

Besluit

Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt het voorontwerp (20 februari 2023) voor de wegeniswerken in de Beenhouwerstraat en Klein Hagelkruis, district Ekeren, goed.

Artikel 2

Het districtscollege neemt kennis van volgende mobiliteitsvoorwaarden:

 • Beenhouwerstraat: rijrichting wijzigt (van Steenstraat naar Klein Hagelkruis).

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 4

Het districtscollege geeft opdracht aan:

Dienst

Taak

SW/PR/ONT

 • Opdracht aan Water-link:
  • opmaken ontwerpmaatregelen voor infiltratie.
 • Na de inspraakprocedure:
  • voorontwerp uitwerken tot een definitief ontwerp;
  • indien vereist archeologienota laten opmaken.

SW/Mobiliteit

draft signalisatieplan opmaken

Bestuurscoördinator district

communicatie en participatietraject organiseren


Bijlagen

 • 20230220_12388_VO_BT_NT_COD.pdf