Terug
Gepubliceerd op 04/04/2023

2023_DCEK_00059 - Bestek GAC_2022_02564 (P09774). Vernieuwen 2 bruggen Hof De Bist - Gunning - Goedkeuring

districtscollege Ekeren
di 28/03/2023 - 14:00 Raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris

Secretaris

Wies Meeusen, Districtssecretaris

Voorzitter

Koen Palinckx, districtsburgemeester
2023_DCEK_00059 - Bestek GAC_2022_02564 (P09774). Vernieuwen 2 bruggen Hof De Bist - Gunning - Goedkeuring 2023_DCEK_00059 - Bestek GAC_2022_02564 (P09774). Vernieuwen 2 bruggen Hof De Bist - Gunning - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Voor de opdracht Vernieuwen 2 bruggen Hof De Bist werd onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking GAC_2022_02564 (P09774) uitgeschreven. Op 2 maart 2023 diende de volgende firma een offerte in: Lumet nv, Aven Ackers 7A te 9130 Verrebroek, met ondernemingsnummer 0430.657.828. 

Argumentatie

Er werd een gemotiveerd gunningsverslag opgemaakt dat als bijlage bij dit besluit wordt gevoegd. 

Inzake de kwalitatieve selectie werd de inschrijver betrouwbaar en geschikt bevonden.

  De offerte van de inschrijver werd regelmatig bevonden. 

  De opdracht kan gegund worden aan de enige regelmatige inschrijver, zijnde de firma Lumet nv.

  Juridische grond

  In toepassing van artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria. Ze vermeldt de gunningscriteria in de aankondiging van de opdracht of in een ander opdrachtdocument.

  In toepassing van artikel 83 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten samen gelezen met artikel 76 van het koninklijk besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderzoekt de aanbestedende overheid de regelmatigheid van de offertes. 

  In toepassing van artikel 35 van het koninklijk besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderwerpt de aanbestedende overheid de ingediende offertes aan een prijs- of kostenonderzoek.

  Regelgeving: bevoegdheid

   Artikel 56, §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

  Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 04463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd. Artikel 12 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor groen.

  Beleidsdoelstellingen

  9 - Decentralisatie
  2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
  2EKE0101 - We realiseren een kwaliteitsvol en veilig publiek domein door in te zetten op duurzaam en planmatig onderhoud en heraanleg
  2EKE010101 - Ekeren is een groen en bloemrijk district
  2EKE010101P09774 - Park_Hof_De_Bist_Vervange

  Besluit

  Het districtscollege ekeren beslist:

  Artikel 1

  Het districtscollege keurt de gunning goed voor Vernieuwen 2 bruggen Hof De Bist, op basis van bestek GAC_2022_02564 (P09774), aan Lumet nv, Aven Ackers 7A te 9130 Verrebroek, met ondernemingsnummer 0430.657.828, tegen een bedrag van 119.578,96 EUR incl. BTW.

  Artikel 2

  De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

  Omschrijving

  Bedrag

  Boekingsadres

  Bestelbon

  Vernieuwen 2 bruggen Hof De Bist

  131.536,86 EUR inclusief btw en herzieningen

  budgetplaats:5054000000
  budgetpositie:220
  functiegebied:2EKE010101P09774
  subsidie:SUB_NR
  fonds:INTERN
  begrotingsprogramma:2EK090680
  budgetperiode:2300

   

  4005548564
  Bijlagen

  • 02564_Verslag_nazicht_offertes.pdf