Terug
Gepubliceerd op 04/04/2023

2023_DCEK_00062 - Binnengemeentelijke decentralisatie - Vraag aan het college. Gevolgen nieuwe werking loketten en samenwerking districtsecretariaat Ekeren - Goedkeuring

districtscollege Ekeren
di 28/03/2023 - 14:00 Raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris

Secretaris

Wies Meeusen, Districtssecretaris

Voorzitter

Koen Palinckx, districtsburgemeester
2023_DCEK_00062 - Binnengemeentelijke decentralisatie - Vraag aan het college. Gevolgen nieuwe werking loketten en samenwerking districtsecretariaat Ekeren - Goedkeuring 2023_DCEK_00062 - Binnengemeentelijke decentralisatie - Vraag aan het college. Gevolgen nieuwe werking loketten en samenwerking districtsecretariaat Ekeren - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 31 maart start de nieuwe werking van Loket op Maat. Voor het district Ekeren betekent dit dat Villa Geniets, het gebouw waar de loketten gehuisvest zijn, slechts 2 dagen per week geopend zal zijn. De gewijzigde openingsuren hebben een impact op de toegangkelijheid van de districtswerking in het algemeen. De Villa Geniets is voor burgers namelijk de meest zichtbare locatie voor publieke dienstverlening, terwijl het districtshuis van Ekeren dieper in het park ligt en niet is ingericht als een front-office. Door de sterke reductie van de openingsuren van de Villa Geniets vreest het district dat de eerstelijnsdienstverlening voor de inwoners van Ekeren op kwaliteit zal inboeten. Daarom vraagt het district Ekeren specifieke maatregelen om de eerstelijnsdienstverlening in Ekeren op niveau te houden. 

 

Argumentatie

Het districtsbestuur is bezorgd dat de Ekerenaar de weg naar dienstverlening niet meer vindt. Om dit te voorkomen moet er een duidelijk communicatie gevoerd worden.

Juridische grond

  • artikel 138 van het Decreet Lokaal Bestuur over de algemene adviesbevoegdheid van de districtsraden;
  • collegebesluit van 16 september 2016 (jaarnummer 7985) over de procedure brieven en adviezen; 
  • artikel 26 van het basisreglement Bestuurlijke Organisatie Stad Antwerpen (BOSA) goedgekeurd op de gemeenteraad van 25 februari 2019 (jaarnummer 130) over de antwoordtermijn adviezen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0103 - We voeren een kostenbewust beleid dat rekening houdt met de realiteit en dat wordt gekenmerkt door efficiënt en effectief beheer.
2EKE010301 - Het district Ekeren bestuurt op een sterke en efficiënte manier

Besluit

Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het districtscollege vraagt aan het college van burgemeester en schepenen:

  • een specifieke aanpak voor het district Ekeren die vertrekt vanuit de ruimtelijke situatie op de Veltwijcksite, zodat de eerstelijnsdienstverlening voor burgers na de opstart van Loket op Maat kwalitatief blijft.   

Artikel 2

Het districtscollege geeft opdracht aan het districtssecretariaat om deze vaag over te maken aan Bestuurszaken voor toewijzing aan de bevoegde vakschepen.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.