Terug
Gepubliceerd op 04/04/2023

Notulen  districtscollege Ekeren

di 28/03/2023 - 14:00 Raadzaal

Samenstelling

Aanwezig

Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris

Secretaris

Wies Meeusen, Districtssecretaris

Voorzitter

Koen Palinckx, districtsburgemeester

Agendapunten

1.

2023_DCEK_00056 - Beenhouwerstraat, Klein Hagelkruis. Wegeniswerken. SWOU12388 - Voorontwerp - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris
Secretaris
Wies Meeusen, Districtssecretaris
Voorzitter
Koen Palinckx, districtsburgemeester
1.

2023_DCEK_00056 - Beenhouwerstraat, Klein Hagelkruis. Wegeniswerken. SWOU12388 - Voorontwerp - Goedkeuring

2023_DCEK_00056 - Beenhouwerstraat, Klein Hagelkruis. Wegeniswerken. SWOU12388 - Voorontwerp - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

fase

actie

datum

jaarnummer

projectdefinitie en concept

goedkeuring districtscollege Ekeren 

 

24 januari 2023

9

mobiliteitsvoorwaarden

goedkeuring college 

17 februari 2023

979

info bewoners 

infomoment 

9 november 2022

 

adviezen

jeugdraad

8 februari 2023

 

overleg tussen De Lijn en SW/PR

10 februari 2023

 

seniorenraad 

15 februari 2023

 

cultuurraad 

16 februari 2023

 

Coördinatieoverleg Openbaar Domein 

20 februari 2023

 

Het districtscollege keurde in zitting van 24 januari 2023 (jaarnummer 9) de projectdefinitie en concept voor wegeniswerken in de Beenhouwerstraat en Klein Hagelkruis, district Ekeren goed en nam kennis van de mobiliteitsvoorwaarden. 

Het college keurde in zitting van 17 februari 2023 (jaarnummer 979) de mobiliteitsvoorwaarden goed.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling heeft het concept vertaald in een voorontwerp.

Argumentatie

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling maakte een voorontwerp op. Er werden ten opzichte van de projectdefinitie en concept volgende wijzigingen aangebracht.

 • de zone van het woonerf aan Groot Hagelkruis werd niet verder uitgebreid. De huidige situatie blijft behouden;  
 • het haaks parkeren aan Groot Hagelkruis werd niet weerhouden in het ontwerp; 
 • het kruispunt Klein Hagelkruis – Beenhouwerstraat – Vuurkruisenstraat werd verder uitgewerkt volgens concept 1 met een voetpaduitstulping en groenzone tussen Klein Hagelkruis en Beenhouwerstraat. Het Hagelkruismonument wordt met de heraanleg naar deze locatie verplaatst; 
 • de rijrichting van de Beenhouwerstraat werd veranderd om een verkeersveilig en overzichtelijk kruispunt mogelijk te maken;
 • de kruispunten werden verhoogd ingericht. 

Mobiliteitsvoorwaarden
 

Volgende goedgekeurde mobiliteitsvoorwaarde: 

 • bestaande rijrichtingen behouden; 

wijzigt naar: 

 • rijrichting Beenhouwerstraat wijzigt; 
 • rijrichting Klein Hagelkruis blijft behouden; 

Parkeerbalans
Het voorontwerp resulteert in een parkeerbalans van 94 (waarvan 2 mindervalide) plaatsen in de bestaande toestand naar 94 plaatsen in de nieuwe toestand. 

Bomenbalans
Het voorontwerp resulteert in een positieve bomenbalans.
In de Beenhouwerstraat en Klein Hagelkruis staan er geen bomen. Er worden 33 nieuwe bomen voorzien.
Op het pleintje staan er 6 bomen waarvan er 1 verdwijnt. Ter vervanging worden er 2 nieuwe bomen extra voorzien.
 Dit resulteert in een positieve bomenbalans van 40. 

Hemelwaterplan
Op 19 januari 2018 (jaarnummer 501) keurde het college het hemelwaterplan goed.
De Vlaamse wetgeving en het hemelwaterplan van de stad Antwerpen stellen dat maximaal moet worden gestreefd naar bronmaatregelen om hemelwater op te vangen en te verwerken.
De Beenhouwerstraat en Klein Hagelkruis liggen in een zone waar het rioleringsstelsel gescheiden aangelegd moet worden. Voor deze zone wordt een gescheiden systeem met waar mogelijk bronmaatregelen (hergebruik, infiltratie, buffering ) voorgesteld.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.
Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.

In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties gecoördineerd.
De Beenhouwerstraat en Klein Hagelkruis zijn lokale straten.  

Inspraak

Het infomoment voor de bewoners ging door op 9 november 2022. De onderwerpen groen, parkeren, water, snelheid en de werken werden besproken.
Voor het kruispunt Klein Hagelkruis – Beenhouwerstraat – Vuurkruisenstraat werden 2 concepten voorgelegd aan de aanwezigen. Er was een voorkeur voor concept 1 (met voetpaduitstulping en groenzone tussen Klein Hagelkruis en Beenhouwerstraat).

Algemene financiële opmerkingen

Het voor deze opdracht vereist budget is voorzien op:  
2EKE010102M01416/224_225/5052500000/2400 en 2500.

Adviezen
Overleg tussen De Lijn en SW/PR Gunstig onder voorwaarden
 • Overleg SW/ De Lijn 
 • 10 februari 2023
 • Advies: gunstig op voorwaarden dat: 
  • de bushalte ‘Klein Hagelkruis’ als integraal toegankelijke halte wordt uitgevoerd. Subsidies zijn enkel te verkrijgen wanneer beide halteparen worden aangepakt. 
   • De bushalte ‘Klein Hagelkruis’ wordt integraal toegankelijk gemaakt. Alle voorschriften in verband met integrale toegankelijkheid zullen worden gevolgd in fase definitief ontwerp. De subsidiemogelijkheid wordt bekeken. 
Seniorenraad Gunstig onder voorwaarden
 • Seniorenraad 
 • 15 februari 2023
 • Advies: gunstig op voorwaarden dat: 
  • de parkeerplaatsen voor mindervaliden uitgevoerd worden in gebruiksvriendelijke materialen; 
   • Stad Antwerpen gebruikt voor woonstraten steeds standaardmaterialen
  • er een fietsenstalling voorzien wordt nabij het dienstencentrum; 
   • Dit wordt in fase definitief ontwerp voorzien
  • er onderzocht wordt of de Beenhouwerstraat en Klein Hagelkruis fietsstraten zouden kunnen worden; 
   • De straten kunnen niet ingericht worden als fietsstraten aangezien het aantal parkeerplaatsen te hoog is. 
  • de bereikbaarheid van het dienstencentrum tijdens de werken verzekerd kan  worden; 
   • Het dienstencentrum heeft een tweede ingang aan Groot Hagelkruis die op elk moment bereikbaar zal blijven. 
  • de groenvoorzieningen op doordachte wijze worden gekozen om mogelijke schade te voorkomen; 
   • De groenvoorzieningen worden in samenspraak met SB/Groen gekozen. Dit wordt verder uitgewerkt in fase definitief ontwerp. 
  • er openbare laadvoorzieningen voor elektrisch aangedreven auto’s, moto’s en fietsen worden voorzien. 
   • Stad Antwerpen voorziet bij een heraanleg geen laadvoorzieningen. Het principe ‘paal volgt wagen’ wordt gehanteerd. De elektriciteit wordt vernieuwd zodat er altijd een laadpaal kan geplaatst worden.
Jeugdraad Gunstig onder voorwaarden
 • Jeugdraad
 • 8 februari 2023
 • Advies: gunstig op voorwaarden dat: 
  • er voldoende speelaanleiding voorzien wordt; 
   • Er is speelaanleiding voorzien.
  • er rekening wordt gehouden met fietsvriendelijkheid.
   • In fase voorontwerp werd reeds ingezet op fietsvriendelijkheid: zone 30, duidelijk afgebakende rijkbaan en verhoogde kruispunten.  
Cultuurraad Gunstig onder voorwaarden
 • Cultuurraad
 • 16 februari 2023
 • Advies: gunstig op voorwaarden dat: 
  • er tijdens de heraanleg rekening wordt gehouden met de Hagelkruisfeesten.
   • Dit wordt verder afgestemd met de bevoegde collega’s van het district.  
Coördinatieoverleg Openbaar domein Gunstig onder voorwaarden
 • Coördinatieoverleg Openbaar domein 
 • 20 februari 2023
 • Advies: gunstig op voorwaarden dat: 
  • een verkeersplateau bij het kruispunt Klein Hagelkruis - Beenhouwerstraat – Vuurkruisenstraat wordt voorzien in functie van verkeersveiligheid (snelheidsremming, oversteekbewegingen, …); 
   • Er kan een verkeersplateau voorzien worden. Dit wordt verder uitgewerkt in fase definitief ontwerp. 
  • er onderzocht wordt waar er bijkomende structurele vergroening mogelijk is, door de groenstructuur te optimaliseren en maximaliseren;
   • In fase definitief ontwerp worden de extra groenmogelijkheden bekeken. Er zal worden onderzocht waar er ruimte is voor bijkomende structurele vergroening. 
  • er onderzocht wordt waar er ruimte voor deelmobiliteit, fietsenstalling en zitmeubilair kan voorzien worden;
   • In fase definitief ontwerp wordt er onderzocht waar er ruimte is. 
  • de toegang tot de trage weg in Klein Hagelkruis wordt verduidelijkt door een voetpaduitstulping in functie van zichtbaarheid en toegankelijkheid;
   • De trage weg in Klein Hagelkruis zal verduidelijkt worden. Dit wordt verder uitgewerkt in fase definitief ontwerp.
  • alle bochtstralen  (onder andere in- en uitrijden bij inritten) worden nagekeken;
   • Ze worden nagekeken aan de hand van het Draaiboek Openbaar Domein. 
  • in functie van integrale toegankelijkheid alle noodzakelijke blindengeleidingen  (onder andere bushalte ‘Klein Hagelkruis) worden voorzien conform het Draaiboek Openbaar Domein; 
   • Er zal bij de bushalte blindengeleiding voorzien worden. Alle voorschriften in verband met integrale toegankelijkheid zullen worden gevolgd in fase definitief ontwerp.
  • het  beschikbare ondergronds volume en de aanwezigheid van de nutsleidingen op plan verduidelijkt worden en de detaillering en invulling van de plantvakken in overleg met SB/GROEN verder uitgewerkt worden;   
   • Dit wordt in samenspraak met SB/Groen verder uitgewerkt in fase definitief ontwerp. 
  • de grens tussen de private percelen en het openbaar domein op plan verduidelijkt worden; 
   • De grens wordt toegevoegd op plan. 

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0101 - We realiseren een kwaliteitsvol en veilig publiek domein door in te zetten op duurzaam en planmatig onderhoud en heraanleg
2EKE010102 - Het publiek domein is goed onderhouden en kwaliteitsvol (her)aangelegd met veel aandacht voor veilig verkeer, toegankelijkheid en voor de zwakke weggebruiker
2EKE010102M01416 - SWOU12388 Beenhouwerstraat, Klein Hagelkruis (incl pleintje aan ballantines)

Besluit

Het districtscollege Ekeren keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt het voorontwerp (20 februari 2023) voor de wegeniswerken in de Beenhouwerstraat en Klein Hagelkruis, district Ekeren, goed.

Artikel 2

Het districtscollege neemt kennis van volgende mobiliteitsvoorwaarden:

 • Beenhouwerstraat: rijrichting wijzigt (van Steenstraat naar Klein Hagelkruis).

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 4

Het districtscollege geeft opdracht aan:

Dienst

Taak

SW/PR/ONT

 • Opdracht aan Water-link:
  • opmaken ontwerpmaatregelen voor infiltratie.
 • Na de inspraakprocedure:
  • voorontwerp uitwerken tot een definitief ontwerp;
  • indien vereist archeologienota laten opmaken.

SW/Mobiliteit

draft signalisatieplan opmaken

Bestuurscoördinator district

communicatie en participatietraject organiseren

2.

2023_DCEK_00057 - Jeugdcentrum 't Velt Ekeren - Deelname Fort Fiesta 2023 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris
Secretaris
Wies Meeusen, Districtssecretaris
Voorzitter
Koen Palinckx, districtsburgemeester
2.

2023_DCEK_00057 - Jeugdcentrum 't Velt Ekeren - Deelname Fort Fiesta 2023 - Goedkeuring

2023_DCEK_00057 - Jeugdcentrum 't Velt Ekeren - Deelname Fort Fiesta 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Fort Fiesta is een tienerfestival dat de jeugddiensten van Ekeren, Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Kapellen en Stabroek samen organiseren. Dit jaar gaat Fort Fiesta dooro op woensdag 5 april 2023, in het fort van Stabroek. 

Elke deelnemende gemeente / district doet een bijdrage van 2.500,00 EUR. Daarnaast is er een personeelsinzet van 1 jeugdwerker aangevuld met verschillende animatoren. De animatoren ontvangen voor hun inzet een vrijwilligersvergoeding.
Argumentatie

Tieners vinden vaak te weinig interessante vrijetijdsinitiatieven. De jeugddienst speelt op deze vraag in door activiteiten te voorzien voor tieners. Fort Fiesta is een unieke gelegenheid voor tieners om:

 • hun horizonten te verruimen;
 • samen met tieners van andere districten centraal te staan.
 Volgende zaken zijn de basis en de kracht van het tienerfestival:
 • enkel voor tieners (12 tot 17 jaar);
 • laagdrempelig, gevarieerd aanbod met de nadruk op jeugdcultuur;
 • shopprincipe; alles kan maar niets moet;
 • samenwerking tussen verschillende gemeenten / districten;
 • duurzaamheid en inclusie.
Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd. Artikel 4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal jeugdbeleid.

Algemene financiële opmerkingen

Voor de deelname aan Fort Fiësta voorziet het district in haar meerjarenbegroting 2.500,00 EUR. De verrekening gebeurt op functiegebied SUB_NR/INTERN/2300/6141/2EKE010204A00000/2EK070950 en budgetplaats 5051000000 De bestelbon wordt goedgekeurd door de administratief goedkeurder.

 

Beleidsdoelstellingen

5 - Bruisende stad
Ekeren is een bruisende en levendige gemeenschap
Kinderen, tieners en jongeren nemen deel aan een kwalitatief en gevarieerd aanbod en kunnen zich ontplooien en zelf initiatieven organiseren
Het aanbod van het professioneel jeugdwerk en het jeugdwerkaanbod in het district zijn complementair en permanent afgestemd op de noden van kinderen, tieners en jongeren

Besluit

Het districtscollege Ekeren keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de deelname goed van jeugddienst Ekeren aan Fort Fiesta, op woensdag 5 april 2023 te 2940 Stabroek, Abtsdreef.

Artikel 2

Het districtscollege beslist om volgende opdrachten te geven aan:

DIenst Opdracht
Jeugddienst Ekeren  Organisatie Fort Fiesta in samenwerking met de betrokken gemeenten / districten

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
3.

2023_DCEK_00058 - Ondersteuning - District Ekeren - Reglement ondersteuning Ekerse projecten. Uitbetaling ondersteuning - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris
Secretaris
Wies Meeusen, Districtssecretaris
Voorzitter
Koen Palinckx, districtsburgemeester
3.

2023_DCEK_00058 - Ondersteuning - District Ekeren - Reglement ondersteuning Ekerse projecten. Uitbetaling ondersteuning - Goedkeuring

2023_DCEK_00058 - Ondersteuning - District Ekeren - Reglement ondersteuning Ekerse projecten. Uitbetaling ondersteuning - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Op 28 november 2022 (jaarnummer 00062) keurde de districtsraad de aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Op 19 december 2022 (jaarnummer 00083) keurde de districtsraad het reglement voor ondersteuning Ekerse projecten goed.

Ondersteuningsdossiers worden slechts toegekend voor zover er kredieten beschikbaar zijn in de districtsbegroting. Per project kan men een ondersteuning van maximum 5.000,00 euro aanvragen. 

Volgende organisaties en personen dienden een aanvraag in voor ondersteuning op basis van het reglement voor ondersteuning Ekerse projecten.

AanvragerProject
Datum
Gevraagde ondersteuning
Tinneke HimschootIsabo
Najaar 2023

3.511,00 euro

De Vrije Gans      
Vrouwengansrijden
14 mei 2023

2.000,00 euro

Wijkwerking Mariaburg Concert in de Kerk
11 maart 2023

1.500,00 euro

SamundraBal Nepal
18 maart 2023

1.500,00 euro

LinkaProvinciale kampioenschappen
2 september 2023

1.000,00 euro

RejoiceFestijoice 2.0     
20 mei 2023

1.900,00 euro

 

Argumentatie

De gevraagde ondersteuningen van volgende organisaties en personen voldoen aan de voorwaarden van het reglement en worden goedgekeurd.

 • Tinneke Himschoot;
 • De Vrije Gans;
 • Wijkwerking Mariaburg;
 • Samundra;
 • Linka;
 • Rejoice.
Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.

Artikel 2, 3, 4 en 5 bepalen dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal cultuurbeleid, lokaal sportbeleid, lokaal jeugdbeleid en lokaal seniorenbeleid.

Besluit

Het districtscollege Ekeren keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de toekenning en uitbetaling van volgende ondersteuning goed:

Tinneke Himschoot
3.511,00 euro
De Vrije Gans
2.000,00 euro
Wijkwerking Mariaburg
1.500,00 euro
Samundra
1.500,00 euro
Rejoice
1.900,00 euro
Linka
1000,00 euro

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt: Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Ondersteuningsopdracht 2023 Isabo

Tinneke Himschoot (np)
Pastorijveld 39
 2180 Antwerpen

P0031903704

BE03 9734 3201 3984

 

3.511,00 EUR

budgetplaats: 5056500000
budgetpositie: 649500
functiegebied: 2EKE010207A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2EK090750
 budgetperiode: 2300

4505149506

Ondersteuningsopdracht 2023  Vrouwengansrijden

De Vrije Gans vzw
Krekelberg 71
 2940 Stabroek

NBE0463 018 414

BE74 7512 0747 0007

2.000,00 EUR

budgetplaats: 5056500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2EKE010207A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2EK090750
 budgetperiode: 2300

4505149507

Ondersteuningsopdracht 2023 Concert in de kerk

Wijkwerking Mariaburg vzw
Van Den Weyngaertplein 38
 2180 Antwerpen

NBE0432 442 826

BE90 97908045 4532

1.500,00 EUR

budgetplaats: 5056500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2EKE010207A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2EK090750
 budgetperiode: 2300

4505149508

Ondersteuningsopdracht 2023 Bal Nepal

Samundra vzw
Kanunnik Peetersstraat 42-2
 2600 Antwerpen

NBE0712 682 655

BE19 9733 5642 4312

1.500,00 EUR

budgetplaats: 5056500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2EKE010207A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2EK090750
 budgetperiode: 2300

4505149509

Ondersteuningsopdracht 2023 Festijoice 2.0

Jeugdkoor Rejoice (fv)
Jozef Ickxstraat 4
 2180 Antwerpen

NXX0025 386 977

BE38 9795 5319 7772

1.900,00 EUR

budgetplaats: 5056500000
budgetpositie: 649500
functiegebied: 2EKE010207A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2EK090750
 budgetperiode: 2300

4505149513

Ondersteuningsopdracht 2023 Provinciale kampioenschappen

Liggende wip nieuwe krachten Antwerpen vzw
Hagelberg 9
 2040 Antwerpen

NBE0524 761 288

BE77 7512 0642 5942

1.000,00 EUR

budgetplaats: 5056500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2EKE010207A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2EK090750
 budgetperiode: 2300

4505149514


4.

2023_DCEK_00059 - Bestek GAC_2022_02564 (P09774). Vernieuwen 2 bruggen Hof De Bist - Gunning - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris
Secretaris
Wies Meeusen, Districtssecretaris
Voorzitter
Koen Palinckx, districtsburgemeester
4.

2023_DCEK_00059 - Bestek GAC_2022_02564 (P09774). Vernieuwen 2 bruggen Hof De Bist - Gunning - Goedkeuring

2023_DCEK_00059 - Bestek GAC_2022_02564 (P09774). Vernieuwen 2 bruggen Hof De Bist - Gunning - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Voor de opdracht Vernieuwen 2 bruggen Hof De Bist werd onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking GAC_2022_02564 (P09774) uitgeschreven. Op 2 maart 2023 diende de volgende firma een offerte in: Lumet nv, Aven Ackers 7A te 9130 Verrebroek, met ondernemingsnummer 0430.657.828. 

Argumentatie

Er werd een gemotiveerd gunningsverslag opgemaakt dat als bijlage bij dit besluit wordt gevoegd. 

Inzake de kwalitatieve selectie werd de inschrijver betrouwbaar en geschikt bevonden.

  De offerte van de inschrijver werd regelmatig bevonden. 

  De opdracht kan gegund worden aan de enige regelmatige inschrijver, zijnde de firma Lumet nv.

  Juridische grond

  In toepassing van artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria. Ze vermeldt de gunningscriteria in de aankondiging van de opdracht of in een ander opdrachtdocument.

  In toepassing van artikel 83 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten samen gelezen met artikel 76 van het koninklijk besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderzoekt de aanbestedende overheid de regelmatigheid van de offertes. 

  In toepassing van artikel 35 van het koninklijk besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderwerpt de aanbestedende overheid de ingediende offertes aan een prijs- of kostenonderzoek.

  Regelgeving: bevoegdheid

   Artikel 56, §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

  Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 04463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd. Artikel 12 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor groen.

  Beleidsdoelstellingen

  9 - Decentralisatie
  2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
  2EKE0101 - We realiseren een kwaliteitsvol en veilig publiek domein door in te zetten op duurzaam en planmatig onderhoud en heraanleg
  2EKE010101 - Ekeren is een groen en bloemrijk district
  2EKE010101P09774 - Park_Hof_De_Bist_Vervange

  Besluit

  Het districtscollege Ekeren keurt eenparig het volgende besluit goed.
  Het districtscollege ekeren beslist:

  Artikel 1

  Het districtscollege keurt de gunning goed voor Vernieuwen 2 bruggen Hof De Bist, op basis van bestek GAC_2022_02564 (P09774), aan Lumet nv, Aven Ackers 7A te 9130 Verrebroek, met ondernemingsnummer 0430.657.828, tegen een bedrag van 119.578,96 EUR incl. BTW.

  Artikel 2

  De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

  Omschrijving

  Bedrag

  Boekingsadres

  Bestelbon

  Vernieuwen 2 bruggen Hof De Bist

  131.536,86 EUR inclusief btw en herzieningen

  budgetplaats:5054000000
  budgetpositie:220
  functiegebied:2EKE010101P09774
  subsidie:SUB_NR
  fonds:INTERN
  begrotingsprogramma:2EK090680
  budgetperiode:2300

   

  4005548564  5.

  2023_DCEK_00060 - Laar (toplaag asfalt tussen de Kapelsesteenweg en de Eduard Waghemansbrug). Onderhouds- en herstellingswerken monoliete verhardingen - Opdracht SWPR13052 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Samenstelling

  Aanwezig
  Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris
  Secretaris
  Wies Meeusen, Districtssecretaris
  Voorzitter
  Koen Palinckx, districtsburgemeester
  5.

  2023_DCEK_00060 - Laar (toplaag asfalt tussen de Kapelsesteenweg en de Eduard Waghemansbrug). Onderhouds- en herstellingswerken monoliete verhardingen - Opdracht SWPR13052 - Goedkeuring

  2023_DCEK_00060 - Laar (toplaag asfalt tussen de Kapelsesteenweg en de Eduard Waghemansbrug). Onderhouds- en herstellingswerken monoliete verhardingen - Opdracht SWPR13052 - Goedkeuring

  Motivering

  Gekoppelde besluiten
  Aanleiding en context
  FaseActieDatumJaarnummer
  Bestek GAC/2020/01434
  Bestek en procedureGoedkeuring college15 januari 2021

  386

  Publicatie
  18 januari 2021
  GunningGoedkeuring college9 april 2021

  2930

  Toewijzingsbrief
  30 april 2021


   Op 9 april 2021 (jaarnummer 2930) gunde het college de raamovereenkomst "onderhouds- en herstellingswerken aan monoliete verhardingen, perceel 1 – cluster Noord, districten Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Ekeren, Deurne en Merksem", aan de firma VHP Wegenbouw bvba, Steenborgerweert 20 te 2060 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0822.942.060, op basis van bestek GAC/2020/01434.

  De sluiting opdracht werd verzonden op 30 april 2021 met ingangsdatum 3 mei 2021.

  De werken omvatten de vernieuwing van de toplaag asfalt in het Laar (tussen de Burgemeester Eduard Waghemansbrug en de Kapelsesteenweg), district Ekeren.

  De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling legt de opdracht SWPR13052 ter goedkeuring voor.
  Argumentatie

  Voor de uitvoering van deze werken maakte de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling, op basis van de raamovereenkomst GAC/2020/01434, de opdracht SWPR13052 op, voor een bedrag van 88.216,73 EUR (exclusief btw).
   Rekening houdend met de btw, prijsherzieningen en de eventuele overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden (VH) bedraagt het vast te leggen budget (in EUR):

  Ten late vanGunningHerziening en VH21% btwTotaal
  District Ekeren

  88.216,73

  31.652,12

  25.172,46

  145.041,31

  Uitvoeringstermijn: 15 werkdagen.
  Prijsherziening: volgens raamovereenkomst.

  prijsherziening en overschrijding VH
  periode van opmaak: mei 2022
   

  posten bitumineuze verhardingen

  16.736,57

  35,51%

  actuele prijsherziening
  posten exclusief  bitumineuze verhardingen

  6.093,88

  15,59%

  actuele prijsherziening
  overschrijding VH
  8.821,67
  10%

  Juridische grond

  17 juni 2016 – Wet inzake overheidsopdrachten:

  • Artikel 43, §4 bepaalt dat als een raamovereenkomst is gesloten met één enkele ondernemer, de erop gebaseerde opdrachten aan hem worden gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden.
  Regelgeving: bevoegdheid

  Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgesteld.
  Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.
  In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties gecoördineerd.
  Het Laar is een  lokale straat.

  Artikel 56 §3, 4°van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

  Met het collegebesluit van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt op grond van artikels 57 §3, 4° 5° en 6° van het Gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521), binnen de beleidsdomeinen van de districten, over te dragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.

  Algemene financiële opmerkingen

  Voor deze werken werd bestelbon 4005548056 opgemaakt voor een bedrag van 145.041,31 EUR.

  Beleidsdoelstellingen

  9 - Decentralisatie
  2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
  2EKE0101 - We realiseren een kwaliteitsvol en veilig publiek domein door in te zetten op duurzaam en planmatig onderhoud en heraanleg
  2EKE010102 - Het publiek domein is goed onderhouden en kwaliteitsvol (her)aangelegd met veel aandacht voor veilig verkeer, toegankelijkheid en voor de zwakke weggebruiker
  2EKE010102M02264 - SWPR13052 Laar (toplaag asfalt rijweg tussen Waghemansbrug en Kapelsesteenweg)

  Besluit

  Het districtscollege Ekeren keurt eenparig het volgende besluit goed.
  Het districtscollege ekeren beslist:

  Artikel 1

  Het  districtscollege keurt de opdracht SWPR13052, Laar (tussen Kapelsesteenweg en Eduard Waghemansbrug), district Ekeren, onderhouds- en herstellingswerken monoliete verhardingen, goed voor een bedrag van 88.216,73 EUR (exclusief btw).
  De werken worden uitgevoerd door de firma VHP Wegenbouw bvba, Steenborgerweert 20 te 2060 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0822.942.060, op basis van bestek GAC/2020/01434, Perceel 1.
  Rekening houdend met de btw, prijsherzieningen en de eventuele overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden (VH) bedraagt het vast te leggen budget 145.041,31 EUR.

  Artikel 2

  De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

  OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

  Opdracht SWPR13052
  Laar (tussen Kapelsesteenweg en
  Eduard Waghemansbrug)

   VHP Wegenbouw bvba
  Steenborgerweert 20
   2060 Antwerpen

  Ondernemingsnummer: 0822.942.060
  Rekeningnummer: BE68 1030 2365 4934

  145.041,31 EUR

  budgetplaats: 5052500000
  budgetpositie: 224
  functiegebied: 2EKE010102M02264
  subsidie: SUB_NR
  fonds: INTERN
  begrotingsprogramma: 2EK090200
  budgetperiode: 2300
  4005548056


  6.

  2023_DCEK_00061 - Districtscollege Ekeren - Notulen 21 maart 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Samenstelling

  Aanwezig
  Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris
  Secretaris
  Wies Meeusen, Districtssecretaris
  Voorzitter
  Koen Palinckx, districtsburgemeester
  6.

  2023_DCEK_00061 - Districtscollege Ekeren - Notulen 21 maart 2023 - Goedkeuring

  2023_DCEK_00061 - Districtscollege Ekeren - Notulen 21 maart 2023 - Goedkeuring

  Motivering

  Gekoppelde besluiten
  Aanleiding en context

  Het districtscollege vergaderde op 21 maart 2023. 

  Argumentatie

  Het districtscollege dient de notulen van de zitting goed te keuren in de eerstvolgende gewone zitting.

  Regelgeving: bevoegdheid

  Artikelen 132, 277 en 278§2 1ste lid van het Decreet Lokaal Bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en bewaren van de notulen van het districtscollege. De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen.

  Artikelen 50 en 129 van het Decreet Lokaal Bestuur bepalen dat de notulen worden goedgekeurd op de eerstvolgende vergadering van het districtscollege. De goedgekeurde notulen worden voor de volgende vergadering van het districtscollege na het districtscollege waarop de notulen werden goedgekeurd aan de districtsraadsleden bezorgd.

  Beleidsdoelstellingen

  9 - Decentralisatie
  2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
  2EKE0103 - We voeren een kostenbewust beleid dat rekening houdt met de realiteit en dat wordt gekenmerkt door efficiënt en effectief beheer.
  2EKE010301 - Het district Ekeren bestuurt op een sterke en efficiënte manier

  Besluit

  Het districtscollege Ekeren keurt eenparig het volgende besluit goed.
  Het districtscollege ekeren beslist:

  Artikel 1

  Het districtscollege keurt de notulen van 21 maart 2023 goed. 

  Artikel 2

  Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

  Artikel 3

  Het districtscollege geeft opdracht aan:

  Dienst Taak
  Districtssecretaris De notulen binnen de wettelijk voorgeschreven termijn te bezorgen aan de districtsraadsleden.
  7.

  2023_DCEK_00062 - Binnengemeentelijke decentralisatie - Vraag aan het college. Gevolgen nieuwe werking loketten en samenwerking districtsecretariaat Ekeren - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Samenstelling

  Aanwezig
  Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris
  Secretaris
  Wies Meeusen, Districtssecretaris
  Voorzitter
  Koen Palinckx, districtsburgemeester
  7.

  2023_DCEK_00062 - Binnengemeentelijke decentralisatie - Vraag aan het college. Gevolgen nieuwe werking loketten en samenwerking districtsecretariaat Ekeren - Goedkeuring

  2023_DCEK_00062 - Binnengemeentelijke decentralisatie - Vraag aan het college. Gevolgen nieuwe werking loketten en samenwerking districtsecretariaat Ekeren - Goedkeuring

  Motivering

  Aanleiding en context
  Op 31 maart start de nieuwe werking van Loket op Maat. Voor het district Ekeren betekent dit dat Villa Geniets, het gebouw waar de loketten gehuisvest zijn, slechts 2 dagen per week geopend zal zijn. De gewijzigde openingsuren hebben een impact op de toegangkelijheid van de districtswerking in het algemeen. De Villa Geniets is voor burgers namelijk de meest zichtbare locatie voor publieke dienstverlening, terwijl het districtshuis van Ekeren dieper in het park ligt en niet is ingericht als een front-office. Door de sterke reductie van de openingsuren van de Villa Geniets vreest het district dat de eerstelijnsdienstverlening voor de inwoners van Ekeren op kwaliteit zal inboeten. Daarom vraagt het district Ekeren specifieke maatregelen om de eerstelijnsdienstverlening in Ekeren op niveau te houden. 

   

  Argumentatie

  Het districtsbestuur is bezorgd dat de Ekerenaar de weg naar dienstverlening niet meer vindt. Om dit te voorkomen moet er een duidelijk communicatie gevoerd worden.

  Juridische grond
  • artikel 138 van het Decreet Lokaal Bestuur over de algemene adviesbevoegdheid van de districtsraden;
  • collegebesluit van 16 september 2016 (jaarnummer 7985) over de procedure brieven en adviezen; 
  • artikel 26 van het basisreglement Bestuurlijke Organisatie Stad Antwerpen (BOSA) goedgekeurd op de gemeenteraad van 25 februari 2019 (jaarnummer 130) over de antwoordtermijn adviezen.

  Beleidsdoelstellingen

  9 - Decentralisatie
  2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
  2EKE0103 - We voeren een kostenbewust beleid dat rekening houdt met de realiteit en dat wordt gekenmerkt door efficiënt en effectief beheer.
  2EKE010301 - Het district Ekeren bestuurt op een sterke en efficiënte manier

  Besluit

  Het districtscollege Ekeren keurt eenparig het volgende besluit goed.
  Het districtscollege ekeren beslist:

  Artikel 1

  Het districtscollege vraagt aan het college van burgemeester en schepenen:

  • een specifieke aanpak voor het district Ekeren die vertrekt vanuit de ruimtelijke situatie op de Veltwijcksite, zodat de eerstelijnsdienstverlening voor burgers na de opstart van Loket op Maat kwalitatief blijft.   

  Artikel 2

  Het districtscollege geeft opdracht aan het districtssecretariaat om deze vaag over te maken aan Bestuurszaken voor toewijzing aan de bevoegde vakschepen.

  Artikel 3

  Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.