Terug
Gepubliceerd op 22/03/2023

2023_DCEK_00051 - District Ekeren - Proefopstelling. Publieke laadpalen. Nieuwe locaties. Advies - Goedkeuring

districtscollege Ekeren
di 21/03/2023 - 14:00 Raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris

Secretaris

Wies Meeusen, Districtssecretaris

Voorzitter

Koen Palinckx, districtsburgemeester
2023_DCEK_00051 - District Ekeren - Proefopstelling. Publieke laadpalen. Nieuwe locaties. Advies - Goedkeuring 2023_DCEK_00051 - District Ekeren - Proefopstelling. Publieke laadpalen. Nieuwe locaties. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het bestuursakkoord ‘De Grote Verbinding’ (goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 januari 2019, jaarnummer 42) wil inzetten op uitbreiden van het aantal laadpunten. In resolutie 22 staat dat het stadsbestuur “het netwerk van laadpunten voor elektrische voertuigen verder wil uitbreiden”. 

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG (hierna MPA AG) publiceerde op 11 februari 2021 een bestek voor 'het leveren, installeren en exploiteren van publiek toegankelijke, normale laadinfrastructuur en/of snellaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in de stad Antwerpen’. 

Op 24 augustus 2021 (jaarnummer 218) besliste het directiecomité van MPA AG om de concessieovereenkomst voor het leveren, installeren en exploiteren van publiek toegankelijke normale laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in stad Antwerpen (perceel 1), af te sluiten tussen MPA AG en Total Belgium nv (ondernemingsnummer 0403.063.902) .

Het college keurde in zitting van 7 oktober 2022 (jaarnummer 8253) de locaties en het aanvullend verkeersreglement voor het district Ekeren goed.

Via www.antwerpenlaadt.be werden er diverse nieuwe aanvragen voor de plaatsing van publieke laadpalen ingediend. Deze locaties worden via een proefopstelling ingericht en in een latere fase gereglementeerd in een aanvullend verkeersreglement.

MPA AG legt nu deze nieuwe locaties ter advies voor.

Argumentatie

Nieuwe locaties

MPA AG heeft de nieuwe aanvragen onderzocht (voorwaarden, locatiebepaling, advies netaansluiting, enzovoort) en stelt voor publieke laadpalen te plaatsen op de volgende locaties: 

District Ekeren

 1. Bist 82;
 2. Bredestraat 119;
 3. Frans Standaertlei 82;
 4. Gerardus Stijnenlaan 50;
 5. Klein Heiken 1;
 6. Oorderseweg 83;
 7. Oudstrijderslei 62;
 8. Pastorijveld 2.

De laadpalen worden door de concessiehouder Total Belgium nv (ondernemingsnummer 0403.063.902) geplaatst en geëxploiteerd.

Elke laadpaal heeft twee laadpunten. Er wordt per laadpaal steeds één parkeerplaats voor elektrische voertuigen voorzien. Als uit de gebruikscijfers blijkt dat een tweede voorbehouden parkeerplaats nodig is, dan kan een extra parkeerplaats voor elektrische voertuigen worden ingericht.

Er wordt verwacht dat in een volgende fase parkeersensoren zullen worden voorzien in de parkeervakken zoals voorzien in de concessieovereenkomst.

Juridische grond

 • Artikel 130bis van de Nieuwe Gemeentewet bepaalt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer.
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0104 - We volgen via de adviesbevoegdheid van het district de Ekerse belangen in bovenlokale bevoegdheden kort en consequent op.
2EKE010401 - Ekeren zet in op een optimale verkeerscirculatie voor alle verkeersmodi
2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0104 - Regulier
2LMS010403 - Parkeerbeleid

Besluit

Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het districtscollege geeft gunstig advies over volgende  proefopstelling nieuwe locaties 'publieke laadpalen' in het district Ekeren:

 1. Bist 82;
 2. Bredestraat 119;
 3. Frans Standaertlei 82;
 4. Gerardus Stijnenlaan 50;
 5. Klein Heiken 1;
 6. Oorderseweg 83;
 7. Oudstrijderslei 62;
 8. Pastorijveld 2.


Artikel 2

Het districtscollege geeft ongunstig advies over de proefopstelling nieuwe locatie 'publieke laadpalen' Oorderseweg 83 in het district Ekeren en vraagt om te onderzoeken om deze laadpaal te plaatsen aan de parking van zwembad De Schinde;

Artikel 3

Het districtscollege beslist om geen advies uit te brengen over volgende proefopstelling nieuwe locaties 'publieke laadpalen' in het district Ekeren in afwachting van bijkomende informatie over de locatiekeuze;

 1. Pastorijveld 2.
 2. Bredestraat 119;
 3. Frans Standaertlei 82;
 4. Gerardus Stijnenlaan 50;
 5. Klein Heiken 1;

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

 • 070323_Laadpaalplannen Ekeren.pdf