Terug
Gepubliceerd op 22/03/2023

2023_DCEK_00055 - Bestek GAC_2023_02603. Verfraaiingswerken paviljoen (Duiventoren) Park Hof de Bist - Bestek en procedure - Goedkeuring

districtscollege Ekeren
di 21/03/2023 - 14:00 Raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris

Secretaris

Wies Meeusen, Districtssecretaris

Voorzitter

Koen Palinckx, districtsburgemeester
2023_DCEK_00055 - Bestek GAC_2023_02603. Verfraaiingswerken paviljoen (Duiventoren) Park Hof de Bist - Bestek en procedure - Goedkeuring 2023_DCEK_00055 - Bestek GAC_2023_02603. Verfraaiingswerken paviljoen (Duiventoren) Park Hof de Bist - Bestek en procedure - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het paviljoentje, genaamd Duiventoren, in Park Hof de Bist te Ekeren dient gerestaureerd te worden. De Gemeenschappelijke Aankoopcentrale stelt voor om hiervoor onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking GAC_2023_02603 uit te schrijven.

Argumentatie

De opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de economisch meest voordelige offerte heeft ingediend, rekening houdend met de volgende gunningscriteria:

  1. Prijs op een totaal van 60 punten.
  2. Plan van aanpak op een totaal van 40 punten.

Juridische grond

In toepassing van artikel 42, §1, eerste lid, 1°, a) van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, zal deze opdracht worden gegund bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking omdat de goed te keuren uitgave niet hoger is dan het bij het artikel 90, eerste lid, 1° van het koninklijk besluit Plaatsing van 18 april 2017 vastgelegd bedrag van 140.000 euro (zonder belasting over de toegevoegde waarde), met name de drempel vermeld in artikel 11, eerste lid, 2° van het koninklijk besluit Plaatsing van 18 april 2017.

In toepassing van artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria. Ze vermeldt de gunningscriteria in de aankondiging van de opdracht of in een ander opdrachtdocument.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, §3, 5° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht die past binnen het begrip dagelijks bestuur.

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 04463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd. Artikel 2 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor cultuur.

Besluit

Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt bestek GAC_2023_02603 voor verfraaiingswerken paviljoen (Duiventoren) Park Hof de Bist goed en keurt eveneens goed dat hiervoor een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking wordt uitgeschreven.

Artikel 2

Het districtscollege geeft opdracht aan:

Dienst

Taak

districtssecretaris

dit besluit opnemen in de rapportering aan de districtsraad onder "dagelijks bestuur" omwille van investeringen >10.000,00 EUR (exclusief btw)

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Verfraaiingswerken paviljoen (Duiventoren) Park Hof de Bist


budgetplaats:5052000000
budgetpositie:221
functiegebied:2EKE010202A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2EK090729
budgetperiode:2300

 

Bestelbon bij gunning


Bijlagen

  • 02603_Bestek.pdf
  • 02603_Bijkomende_bijlagen_toelichtingen.pdf
  • 02603_Samenvattende_opmeting.xlsx
  • 02603_Technische_bepalingen.pdf
  • 02603_Veiligheids-en gezondheidsplan.pdf
  • 02603_Verslag Monumentenwacht HofDeBist_Ekeren.pdf