Terug
Gepubliceerd op 30/03/2023

Notulen  districtscollege Ekeren

di 21/03/2023 - 14:00 Raadzaal

Samenstelling

Aanwezig

Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris

Secretaris

Wies Meeusen, Districtssecretaris

Voorzitter

Koen Palinckx, districtsburgemeester

Agendapunten

1.

2023_DCEK_00050 - Markten - Wekelijkse openbare markt in Ekeren op feestdag 1 november 2023 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris
Secretaris
Wies Meeusen, Districtssecretaris
Voorzitter
Koen Palinckx, districtsburgemeester
1.

2023_DCEK_00050 - Markten - Wekelijkse openbare markt in Ekeren op feestdag 1 november 2023 - Goedkeuring

2023_DCEK_00050 - Markten - Wekelijkse openbare markt in Ekeren op feestdag 1 november 2023 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De gemeenteraad keurde op 19 december 2022 (jaarnummer 770) het politiereglement 'Reglement voor de openbare markten' goed. Hierin werd opgenomen dat de districten kunnen beslissen of ze een wekelijkse openbare markt willen organiseren op een feestdag.

Elke woensdag van 8.00 uur tot 13.00 uur wordt in Ekeren op het Kristus-Koningplein de wekelijkse openbare markt georganiseerd.

District Ekeren wil in 2023 de wekelijkse openbare markt laten doorgaan op de feestdag 1 november 2023.

Argumentatie

District Ekeren wil de wekelijkse openbare markt die plaatsvindt op de feestdag 1 november 2023 organiseren om op die manier het bestaande aanbod nog te versterken. 

Juridische grond

Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten, zoals nadien gewijzigd. Koninklijk Besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten, zoals nadien gewijzigd.

Koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie, zoals tot op heden gewijzigd.

Het politiereglement 'Reglement voor de openbare markten', goedgekeurd door de gemeenteraad op 19 december 2022 (jaarnummer 770).

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 9 van het besluit over de binnengemeentelijke decentralisatie en de delegatie van bevoegdheden, goedgekeurd op 12 mei 2017 (jaarnummer 4463), vermeldt dat de bevoegdheden over lokale markten en foren worden overgedragen aan de districtscolleges.

Artikel 7 van het stedelijk politiereglement - reglement voor de openbare markten, goedgekeurd door de gemeenteraad op 19 december 2022 (jaarnummer 770) bepaalt dat het (districts) college beslist of er een markt georganiseerd wordt op een feestdag. 

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS08 - Markten en foren
2LWS0801 - Uitbouw markten en foren
2LWS080102 - Het marktaanbod is afgestemd op de behoeften van de klant

Besluit

Het districtscollege Ekeren keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het districtscollege beslist om de wekelijkse openbare markt op het Kristus-Koningplein in Ekeren op de feestdag 1 november 2023 op te stellen.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:

Dienst Taak
SB/EFMF/MF de marktkramers informeren over de extra opstelling op woensdag 1 november 2023.
SB/EFMF/MFtoezicht houden op de markt;
SB/BOF elektriciteitskasten voorzien;
SW/B&O/VDCzorgen voor signalisatie op de markt;
EK/wijkoverlegde buurtbewoners informeren over de extra opstelling op woensdag 1 november 2023.
SB/SRhet reinigen van het terrein na afloop van de markt;
MV/STtoezicht te houden op de markt;
2.

2023_DCEK_00051 - District Ekeren - Proefopstelling. Publieke laadpalen. Nieuwe locaties. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris
Secretaris
Wies Meeusen, Districtssecretaris
Voorzitter
Koen Palinckx, districtsburgemeester
2.

2023_DCEK_00051 - District Ekeren - Proefopstelling. Publieke laadpalen. Nieuwe locaties. Advies - Goedkeuring

2023_DCEK_00051 - District Ekeren - Proefopstelling. Publieke laadpalen. Nieuwe locaties. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Het bestuursakkoord ‘De Grote Verbinding’ (goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 januari 2019, jaarnummer 42) wil inzetten op uitbreiden van het aantal laadpunten. In resolutie 22 staat dat het stadsbestuur “het netwerk van laadpunten voor elektrische voertuigen verder wil uitbreiden”. 

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG (hierna MPA AG) publiceerde op 11 februari 2021 een bestek voor 'het leveren, installeren en exploiteren van publiek toegankelijke, normale laadinfrastructuur en/of snellaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in de stad Antwerpen’. 

Op 24 augustus 2021 (jaarnummer 218) besliste het directiecomité van MPA AG om de concessieovereenkomst voor het leveren, installeren en exploiteren van publiek toegankelijke normale laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in stad Antwerpen (perceel 1), af te sluiten tussen MPA AG en Total Belgium nv (ondernemingsnummer 0403.063.902) .

Het college keurde in zitting van 7 oktober 2022 (jaarnummer 8253) de locaties en het aanvullend verkeersreglement voor het district Ekeren goed.

Via www.antwerpenlaadt.be werden er diverse nieuwe aanvragen voor de plaatsing van publieke laadpalen ingediend. Deze locaties worden via een proefopstelling ingericht en in een latere fase gereglementeerd in een aanvullend verkeersreglement.

MPA AG legt nu deze nieuwe locaties ter advies voor.

Argumentatie

Nieuwe locaties

MPA AG heeft de nieuwe aanvragen onderzocht (voorwaarden, locatiebepaling, advies netaansluiting, enzovoort) en stelt voor publieke laadpalen te plaatsen op de volgende locaties: 

District Ekeren

 1. Bist 82;
 2. Bredestraat 119;
 3. Frans Standaertlei 82;
 4. Gerardus Stijnenlaan 50;
 5. Klein Heiken 1;
 6. Oorderseweg 83;
 7. Oudstrijderslei 62;
 8. Pastorijveld 2.

De laadpalen worden door de concessiehouder Total Belgium nv (ondernemingsnummer 0403.063.902) geplaatst en geëxploiteerd.

Elke laadpaal heeft twee laadpunten. Er wordt per laadpaal steeds één parkeerplaats voor elektrische voertuigen voorzien. Als uit de gebruikscijfers blijkt dat een tweede voorbehouden parkeerplaats nodig is, dan kan een extra parkeerplaats voor elektrische voertuigen worden ingericht.

Er wordt verwacht dat in een volgende fase parkeersensoren zullen worden voorzien in de parkeervakken zoals voorzien in de concessieovereenkomst.

Juridische grond
 • Artikel 130bis van de Nieuwe Gemeentewet bepaalt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer.
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.
Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0104 - We volgen via de adviesbevoegdheid van het district de Ekerse belangen in bovenlokale bevoegdheden kort en consequent op.
2EKE010401 - Ekeren zet in op een optimale verkeerscirculatie voor alle verkeersmodi
2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0104 - Regulier
2LMS010403 - Parkeerbeleid

Besluit

Het districtscollege Ekeren keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het districtscollege geeft gunstig advies over volgende  proefopstelling nieuwe locaties 'publieke laadpalen' in het district Ekeren:

 1. Bist 82;
 2. Bredestraat 119;
 3. Frans Standaertlei 82;
 4. Gerardus Stijnenlaan 50;
 5. Klein Heiken 1;
 6. Oorderseweg 83;
 7. Oudstrijderslei 62;
 8. Pastorijveld 2.


Artikel 2

Het districtscollege geeft ongunstig advies over de proefopstelling nieuwe locatie 'publieke laadpalen' Oorderseweg 83 in het district Ekeren en vraagt om te onderzoeken om deze laadpaal te plaatsen aan de parking van zwembad De Schinde;

Artikel 3

Het districtscollege beslist om geen advies uit te brengen over volgende proefopstelling nieuwe locaties 'publieke laadpalen' in het district Ekeren in afwachting van bijkomende informatie over de locatiekeuze;

 1. Pastorijveld 2.
 2. Bredestraat 119;
 3. Frans Standaertlei 82;
 4. Gerardus Stijnenlaan 50;
 5. Klein Heiken 1;

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
3.

2023_DCEK_00052 - District Ekeren - Proefopstelling. Publieke laadpalen. Uitbreiding bestaande locaties. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris
Secretaris
Wies Meeusen, Districtssecretaris
Voorzitter
Koen Palinckx, districtsburgemeester
3.

2023_DCEK_00052 - District Ekeren - Proefopstelling. Publieke laadpalen. Uitbreiding bestaande locaties. Advies - Goedkeuring

2023_DCEK_00052 - District Ekeren - Proefopstelling. Publieke laadpalen. Uitbreiding bestaande locaties. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Het bestuursakkoord ‘De Grote Verbinding’ (goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 januari 2019, jaarnummer 42) wil inzetten op uitbreiden van het aantal laadpunten. In resolutie 22 staat dat het stadsbestuur “het netwerk van laadpunten voor elektrische voertuigen verder wil uitbreiden”. 

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG (hierna MPA AG) publiceerde op 11 februari 2021 een bestek voor 'het leveren, installeren en exploiteren van publiek toegankelijke, normale laadinfrastructuur en/of snellaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in de stad Antwerpen’. 

Op 24 augustus 2021 (jaarnummer 218) besliste het directiecomité van MPA AG om de concessieovereenkomst voor het leveren, installeren en exploiteren van publiek toegankelijke normale laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in stad Antwerpen (perceel 1), af te sluiten tussen MPA AG en Total Belgium nv (ondernemingsnummer 0403.063.902).

Het college keurde in zitting van 7 oktober 2022 (jaarnummer 8253) de locaties en het aanvullend verkeersreglement voor het district Ekeren goed.

Uit de verbruikscijfers blijkt dat er voor verschillende goedgekeurde locaties een extra voorbehouden parkeerplaats voor elektrische voertuigen kan ingericht worden. Deze locaties worden via een proefopstelling ingericht en in een latere fase gereglementeerd in een aanvullend verkeersreglement.

MPA AG legt nu de uitbreiding van vier bestaande locaties ter advies voor.

Argumentatie

Uitbreiding bestaande locaties

Uit de analyse van de gebruikscijfers blijkt dat de huidige plaatsen aan de laadpalen bezet zijn en uitgebreid mogen worden met een extra voorbehouden plaats.

District Ekeren

 1. Kloosterstraat 84;
 2. Paardenbloemlaan 6;
 3. Pastoor Goetschalckxstraat 57;
 4. Veltwijcklaan 31.

De laadpalen worden door de concessiehouder Total Belgium nv (ondernemingsnummer 0403.063.902) geëxploiteerd.

Er wordt verwacht dat in een volgende fase parkeersensoren zullen worden voorzien in de parkeervakken zoals voorzien in de concessieovereenkomst.

Juridische grond
 • Artikel 130bis van de Nieuwe Gemeentewet bepaalt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer.
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.
Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0104 - We volgen via de adviesbevoegdheid van het district de Ekerse belangen in bovenlokale bevoegdheden kort en consequent op.
2EKE010401 - Ekeren zet in op een optimale verkeerscirculatie voor alle verkeersmodi
2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0104 - Regulier
2LMS010403 - Parkeerbeleid

Besluit

Het districtscollege Ekeren keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het districtscollege geeft gunstig advies over de proefopstelling 'uitbreiding publieke laadpalen' in het district Ekeren. Het betreft onderstaande locaties:

 1. Kloosterstraat 84;
 2. Paardenbloemlaan 6;
 3. Pastoor Goetschalckxstraat 57;
 4. Veltwijcklaan 31.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
4.

2023_DCEK_00053 - District Ekeren. Participatie - Burgerbegroting 2021. Freerunning niet uitvoerbaar. Overdracht krediet - Kennisneming

Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig
Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris
Secretaris
Wies Meeusen, Districtssecretaris
Voorzitter
Koen Palinckx, districtsburgemeester
4.

2023_DCEK_00053 - District Ekeren. Participatie - Burgerbegroting 2021. Freerunning niet uitvoerbaar. Overdracht krediet - Kennisneming

2023_DCEK_00053 - District Ekeren. Participatie - Burgerbegroting 2021. Freerunning niet uitvoerbaar. Overdracht krediet - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De districtsraad van 14 december 2020 (jaarnummer 90) keurde het kader burgerbegroting goed. De burgerbegroting is een project van het district Ekeren waarbij de inwoners elk jaar 10.000,00 euro kunnen toewijzen aan voorstellen die door inwoners worden ingediend en die passen binnen de bevoegdheden van het district. Het algemeen kader bepaalt de spelregels en het speelveld van dit project.

In 2021 organiseerde het district Ekeren een eerste keer haar burgerbegroting. Tijdens de stemronde in september 2021 kwam het project 'freerunning parcours' als tweede uit de bus en kreeg 5.000,00 euro toegewezen voor realisatie.

Argumentatie

Na het onderzoeken van verschillende pistes komen de indiener van het project 'freerunning parcours' en de dienst wijkoverleg van het district Ekeren samen tot de conclusie dat er geen freerunning parcours kan gerealiseerd worden met 5.000,00 euro. De indiener ziet daarom af van realisatie van het project.

Het kader van de burgerbegroting van het district Ekeren bepaalt dat het restbudget wordt overgedragen naar de burgerbegroting van het daaropvolgende jaar. Omdat de 5.000,00 euro van één van de winnaars van 2021 niet kan uitgegeven worden, en de editie 2022 reeds is afgerond, wordt dit bedrag overgedragen naar de burgerbegroting editie 2023.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werd de delegatie van bevoegdheden van het college aan de districtscolleges goedgekeurd. Artikel 6 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor organisatie van inspraak en participatie over het lokaal beleid.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0103 - We voeren een kostenbewust beleid dat rekening houdt met de realiteit en dat wordt gekenmerkt door efficiënt en effectief beheer.
2EKE010303 - Ekeren organiseert een doelgroepgericht participatiebeleid zodat burgers optimaal betrokken en goed geïnformeerd zijn inzake beleidskeuzes

Besluit

Het districtscollege Ekeren neemt kennis van het volgende besluit:
Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het college neemt kennis dat één van de winnende projecten van de burgerbegroting 2021, namelijk het freerunning parcours, niet kan uitgevoerd worden.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:

Dienst
Taak
wijkoverleg
voorstel indienen bij aanpassinge meerjarenplan om de gerserveerde 5.000,00 euro van het freerunning parcours te verzetten naar het algemene krediet van de burgerbegroting 2023
5.

2023_DCEK_00054 - Districtscollege Ekeren - Notulen 14 maart 2023 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris
Secretaris
Wies Meeusen, Districtssecretaris
Voorzitter
Koen Palinckx, districtsburgemeester
5.

2023_DCEK_00054 - Districtscollege Ekeren - Notulen 14 maart 2023 - Goedkeuring

2023_DCEK_00054 - Districtscollege Ekeren - Notulen 14 maart 2023 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Het districtscollege vergaderde op 14 maart 2023. 

Argumentatie

Het distri ctscollege dient de notulen van de zitting goed te keuren in de eerstvolgende gewone zitting.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikelen 132, 277 en 278§2 1ste lid van het Decreet Lokaal Bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en bewaren van de notulen van het districtscollege. De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen.

Artikelen 50 en 129 van het Decreet Lokaal Bestuur bepalen dat de notulen worden goedgekeurd op de eerstvolgende vergadering van het districtscollege. De goedgekeurde notulen worden voor de volgende vergadering van het districtscollege na het districtscollege waarop de notulen werden goedgekeurd aan de districtsraadsleden bezorgd.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0103 - We voeren een kostenbewust beleid dat rekening houdt met de realiteit en dat wordt gekenmerkt door efficiënt en effectief beheer.
2EKE010301 - Het district Ekeren bestuurt op een sterke en efficiënte manier

Besluit

Het districtscollege Ekeren keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de notulen van 14 maart 2023 goed. 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:

Dienst Taak
Districtssecretaris De notulen binnen de wettelijk voorgeschreven termijn te bezorgen aan de districtsraadsleden.
6.

2023_DCEK_00055 - Bestek GAC_2023_02603. Verfraaiingswerken paviljoen (Duiventoren) Park Hof de Bist - Bestek en procedure - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris
Secretaris
Wies Meeusen, Districtssecretaris
Voorzitter
Koen Palinckx, districtsburgemeester
6.

2023_DCEK_00055 - Bestek GAC_2023_02603. Verfraaiingswerken paviljoen (Duiventoren) Park Hof de Bist - Bestek en procedure - Goedkeuring

2023_DCEK_00055 - Bestek GAC_2023_02603. Verfraaiingswerken paviljoen (Duiventoren) Park Hof de Bist - Bestek en procedure - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het paviljoentje, genaamd Duiventoren, in Park Hof de Bist te Ekeren dient gerestaureerd te worden. De Gemeenschappelijke Aankoopcentrale stelt voor om hiervoor onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking GAC_2023_02603 uit te schrijven.

Argumentatie

De opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de economisch meest voordelige offerte heeft ingediend, rekening houdend met de volgende gunningscriteria:

 1. Prijs op een totaal van 60 punten.
 2. Plan van aanpak op een totaal van 40 punten.
Juridische grond

In toepassing van artikel 42, §1, eerste lid, 1°, a) van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, zal deze opdracht worden gegund bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking omdat de goed te keuren uitgave niet hoger is dan het bij het artikel 90, eerste lid, 1° van het koninklijk besluit Plaatsing van 18 april 2017 vastgelegd bedrag van 140.000 euro (zonder belasting over de toegevoegde waarde), met name de drempel vermeld in artikel 11, eerste lid, 2° van het koninklijk besluit Plaatsing van 18 april 2017.

In toepassing van artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria. Ze vermeldt de gunningscriteria in de aankondiging van de opdracht of in een ander opdrachtdocument.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, §3, 5° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht die past binnen het begrip dagelijks bestuur.

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 04463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd. Artikel 2 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor cultuur.

Besluit

Het districtscollege Ekeren keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt bestek GAC_2023_02603 voor verfraaiingswerken paviljoen (Duiventoren) Park Hof de Bist goed en keurt eveneens goed dat hiervoor een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking wordt uitgeschreven.

Artikel 2

Het districtscollege geeft opdracht aan:

Dienst

Taak

districtssecretaris

dit besluit opnemen in de rapportering aan de districtsraad onder "dagelijks bestuur" omwille van investeringen >10.000,00 EUR (exclusief btw)

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Verfraaiingswerken paviljoen (Duiventoren) Park Hof de Bist


budgetplaats:5052000000
budgetpositie:221
functiegebied:2EKE010202A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2EK090729
budgetperiode:2300

 

Bestelbon bij gunning