Terug
Gepubliceerd op 09/11/2022

2022_DCBO_00245 - Beleids- en Beheerscyclus - Goedkeuring gouverneur jaarrekening 2021 - Kennisneming

districtscollege Borgerhout
do 10/11/2022 - 12:00 Districtshuis Borgerhout
2022_DCBO_00245 - Beleids- en Beheerscyclus - Goedkeuring gouverneur jaarrekening 2021 - Kennisneming 2022_DCBO_00245 - Beleids- en Beheerscyclus - Goedkeuring gouverneur jaarrekening 2021 - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

De districtsraad heeft de jaarrekening 2021 vastgesteld in de zitting van 25 april 2022 (jaarnummer 22).

Na vaststelling van de jaarrekening door de districtsraad, werd de jaarrekening voor goedkeuring verzonden aan de gouverneur.

Argumentatie

De gouverneur heeft met besluit van 19 september 2022 de jaarrekening 2021 van het district Borgerhout goedgekeurd.

Met dit besluit wordt de goedkeuring van de gouverneur ter kennisneming gebracht aan de districtsraad.

Juridische grond

Het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017:

  • artikel 260 over de vaststelling van de jaarrekening;
  • artikel 143 over de bepalingen die gelden voor het financieel beheer van de gemeente en ook van toepassing op het district;
  • artikel 332, §1, derde lid dat alle besluiten en opmerkingen van de toezichthoudende overheid ter kennis worden gebracht op de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad of van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn:

  • artikel 189 stelt dat de bepalingen van dit besluit, met uitzondering van artikel 30, 3° en titel 6 (autonome gemeente- en provinciebedrijven), van toepassing zijn op de planning en het financieel beheer van de districten,...

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BOR01 - Samen maken we Borgerhout!

Besluit

Het districtscollege borgerhout legt het volgende voor aan de districtsraad borgerhout:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van 19 september 2022 waarbij de jaarrekening 2021 van het district Borgerhout goedgekeurd wordt.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • Besluit_gouverneur_jaarrekening_2021.pdf