Terug
Gepubliceerd op 21/11/2022

2022_CBS_09290 - Meerjarenplan 2020-2025 - Versneld aanwenden van kredieten ikv (beheers)overdracht Fluvius - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 18:30 Extra digitaal - contact: Tania Stremersch - bz_besluitvorming_mailbox@antwerpen.be
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09290 - Meerjarenplan 2020-2025 - Versneld aanwenden van kredieten ikv (beheers)overdracht Fluvius - Goedkeuring 2022_CBS_09290 - Meerjarenplan 2020-2025 - Versneld aanwenden van kredieten ikv (beheers)overdracht Fluvius - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De gemeenteraad keurde in zitting van 26 september 2022 (jaarnummer 563) principieel de beheersoverdracht aan Fluvius Antwerpen goed betreffende de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen inzake de openbare verlichting. 

De stad Antwerpen neemt op heden nog  geen beslissing inzake de inbreng van de openbare verlichting van de semi-openbare ruimten en hun netten (concreet: openbare terreinverlichting en architecturale verlichting). De beslissing omtrent eventuele inbrengen in dit kader zal later op projectbasis gebeuren. 

De beslissing inzake de beheersoverdracht in dit kader werd (in het eerdere principebesluit) afhankelijk gemaakt van het verlenen van een positieve steminstructie aan de stadsafgevaardigde op de (buitengewone) algemene vergadering van Fluvius Antwerpen betreffende het agendapunt waarmee Fluvius Antwerpen deze beheersoverdracht aanvaardt. 

Agendapunt 12 van de algemene vergadering bevat, onder meer, het aanvaarden van deze beheersoverdracht inzake de openbare verlichting  voor de stad Antwerpen door Fluvius Antwerpen. Deze beheersoverdracht gaat in op 14 december 2022.  De steminstructies voor deze algemene vergadering liggen eveneens voor op deze collegezitting. 

Argumentatie

De gevolgen van deze beheersoverdracht zijn budgettair niet voorzien in het voorstel voor de zesde aanpassing van het meerjarenplan dat ter goedkeuring voorligt op de gemeenteraad van november 2022. Om deze overdracht budgettair en boekhoudkundig correct te kunnen verwerken, wordt er beroep gedaan op de mogelijkheden vervat onder artikel 13 van het Besluit van de Vlaamse regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van 26 juni 2018 om de nodige investeringskredieten te voorzien. Voor het aspect op financiering, worden de middelen voorzien via IKAlight. 

Bij de decretale grenzen voor kredietbewaking wordt er gekeken naar de totale geraamde exploitatie-uitgaven of investeringsuitgaven als uiterste grens voor de som van de aanrekeningen op exploitatie of investeringen. De diepere inhoudelijke onderverdeling (zoals doelstelling, budgetpositie,...) werkt niet beperkend, in tegenstelling tot de beperking die er vroeger was op niveau van het beleidsdomein. Hierdoor wordt het mogelijk om een bijkomend uitgavenkrediet in het meerjarenplan op exploitatie of investeringen op te nemen en onmiddellijk te besteden. 

Voor de uitgaven verbonden aan de beheersoverdracht wordt voorgesteld om, in afwijking van het organisatiebeheersingssysteem, uitzonderlijk de voorgestelde methode aan te wenden in afwachting van de zevende aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025. 

Financiën/meerjarenplan zal erop toezien dat de totale aanrekeningen op investeringsuitgaven het initieel geraamd bedrag van de investeringsuitgaven na de zesde aanpassing van het meerjarenplan, niet overschrijden. Er zal een negatieve investeringsuitgave worden opgenomen in 2022 voor het totaal van de toegevoegde bedragen. 

Deze uitgaven zullen in het meerjarenplan worden verwerkt zoals aangegeven in bijlage.

Voor het besteden van deze middelen zijn de gewone bestelprocedures van kracht.

Juridische grond

Artikel 13 van het Besluit van de Vlaamse regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van 26 juni 2018:
"De uitgavenkredieten zijn limitatief op het niveau van het totaal van de exploitatie en het totaal van de investeringen.
De kredieten mogen alleen gebruikt worden voor de bestemming die in het meerjarenplan wordt vooropgesteld."

Algemene financiële opmerkingen

De uitgaven worden in 2022 opgenomen zoals vermeld in bijlage. Er zal in de zevende aanpassing van het meerjarenplan in 2023 een rechtzetting nodig zijn om de negatieve controlelijn die ontstaat als gevolg van deze beslissing, te corrigeren.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt goed om de kredieten vermeld in bijlage in uitgaven op te nemen in het meerjarenplan in 2022, zonder dat het totaal van de aanrekeningen op investeringsuitgaven het initieel voorziene totaal op investeringen na de zesde aanpassing van het meerjarenplan mag overschrijden. 

Artikel 2

Het college keurt volgende IKAlight goed:

JaarPCBPLO/UPOSActieSUBBPKrediet voor
 IKA-light 
IKA-lightKrediet na
 IKA-light
20225155153000000O17202LMS030112A00000SUB_NR2SA000040
018.689.826,1918.689.826,19
5175176000000O173302SBS040502A00000SUB_NR2SA00040347.800.000,00-18.689.826,19329.110.173,81

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 4

Het college geeft opdracht aan:

AfdelingOpdracht
Fi/meerjarenplante bewaken dat  het totaal van de aanrekeningen op  investeringsuitgaven het initieel voorziene totaal op investeringen na de zesde aanpassing van het meerjarenplan niet overschrijdt.
FI/meerjarenplande genoemde uitgaven te verwerken in het meerjarenplan in 2022 en SAP
FI/meerjarenplande genoemde effecten te verwerken in het meerjarenplan in 2023 bij de zevende aanpassing meerjarenplan