Terug
Gepubliceerd op 28/06/2023

2023_DCME_00135 - District Merksem - Bestelbonnen goedgekeurd onder budgethouderschap. Periode mei 2023 - Kennisneming

districtscollege Merksem
do 22/06/2023 - 10:00 collegezaal
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
2023_DCME_00135 - District Merksem - Bestelbonnen goedgekeurd onder budgethouderschap. Periode mei 2023 - Kennisneming 2023_DCME_00135 - District Merksem - Bestelbonnen goedgekeurd onder budgethouderschap. Periode mei 2023 - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Op 6 december 2018 (jaarnummer 345) werd een nieuw delegatiebesluit budgethouderschap aan de districtssecretaris goedgekeurd.

Juridische grond

In zitting van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521) bepaalde de gemeenteraad dat alle handelingen met betrekking tot de gewone dienst onder dagelijks bestuur vallen. Sinds de invoering van de beleids- en beheerscyclus in 2011 dient gewone dienst te worden gelezen als exploitatiebudget.

Het gemeenteraadsbesluit van 24 juni 2019 (jaarnummer 458), inzake definitie dagelijks bestuur, is van toepassing met ingang van 1 oktober 2019.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 143 van het Decreet Lokaal Bestuur: de bepalingen betreffende de planning en het financieel beheer van de gemeenten zijn van toepassing op de planning en het financieel beheer van de districten met dien verstande dat:

De bepalingen van titel 4 zijn van toepassing op de districten, met uitzondering van artikel 249, § 3, artikel 256 en 264, tweede lid, en met dien verstande dat de volgende woorden worden gelezen als volgt:
1° "de gemeente" als "het district";
2° "de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn" als "het district";
3° "elke gemeente en elk openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn" als "alle districten";
4° "de gemeenteraad", "de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn" en "de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn" als "districtsraad";
5° "raadsleden" als "leden van de districtsraad";
6° "het college van burgemeester en schepenen" als "het districtscollege".

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden voor de toepassing van de bepalingen van het eerste en het tweede lid op de districten.

Argumentatie

Om het districtscollege een transparant beeld te geven van alle bestellingen die worden goedgekeurd onder budgethouderschap, wordt maandelijks een lijst ter kennisgeving voorgelegd. Omwille van de cyberaanval was dit tijdelijk niet mogelijk.

Besluit

Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege neemt kennis van de bestelbonnen, goedgekeurd onder budgethouderschap, voor de periode mei 2023.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • Maandlijst_0523_investeringen.pdf
  • Maandlijst_0523_exploitatie.pdf