Terug
Gepubliceerd op 02/03/2023

2023_DCME_00055 - District Merksem. Molenlei - Proefopstelling. Bijsturing. Aanpassing verkeerssignalisatie. Advies - Goedkeuring

districtscollege Merksem
do 02/03/2023 - 10:00 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
2023_DCME_00055 - District Merksem. Molenlei - Proefopstelling. Bijsturing. Aanpassing verkeerssignalisatie. Advies - Goedkeuring 2023_DCME_00055 - District Merksem. Molenlei - Proefopstelling. Bijsturing. Aanpassing verkeerssignalisatie. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De Molenlei in het district Merksem:

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 12 april 2019 (jaarnummer 3296);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Kern Merksem";
 • maakt deel uit van het reglement "Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart.

De Generaal Mahieustraat in het district Merksem:

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 26 februari 2021 (jaarnummer 1677);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Kern Merksem";
 • maakt deel uit van het reglement "Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart.

Op 11 februari 2022 (jaarnummer 1218) keurde het college de proefopstelling in de Molenlei goed. Deze proefopstelling startte op 1 maart 2022 en liep tot 31 augustus 2022.
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit) stelt voor om, na een evaluatie, de proefopstelling bij te sturen.

Argumentatie

In de Molenlei zijn momenteel twee proefopstellingen lopende:

 • stilstand- en parkeerverbod langs de even zijde, vanaf nummer 4A tot de Van Praetlei en een toegangsverbod voor vrachtverkeer van meer dan 3,50 ton, uitgezonderd laden en lossen, langs de zijde van de Bredabaan en de Eethuisstraat (goedgekeurd door het college op 20 november 2020, jaarnummer 9638);
 • uitbreiding van dit toegangsverbod voor vrachtverkeer van meer dan 3,50 ton, uitgezonderd laden en lossen, naar de wijk, gelegen tussen de Bredabaan, Merksemheidelaan, Winkelstap, Eethuisstraat, Molenlei en Victor Roosensplein. De laatste twee straten zijn mee inbegrepen in de zone (goedgekeurd door het college op 5 maart 2021, jaarnummer 1887).

In alle straten die tot deze zone behoren, behalve in de Molenlei, is het eenrichtingsverkeer van toepassing. Om te vermijden dat vrachtverkeer toch nog de Molenlei gebruikt om zijn route verder te zetten, werd voorgesteld om de proefopstelling (waarbij een toegangsverbod werd ingevoerd in de wijk, gelegen tussen de Bredabaan, Merksemheidelaan, Winkelstap, Eethuisstraat, Molenlei en Victor Roosensplein) aan te vullen met het invoeren van eenrichtingsverkeer, uitgezonderd voor fietsers en bestuurders van speed pedelecs:

 • in het gedeelte, gelegen tussen het Victor Roosensplein en de Generaal Mahieustraat, met toegelaten rijrichting naar de Generaal Mahieustraat;
 • in het gedeelte, gelegen tussen de Eethuisstraat en de Generaal Mahieustraat, met toegelaten rijrichting naar de Generaal Mahieustraat.

Na de evaluatie van de huidige proefopstelling Molenlei werd er beslist om deze bij te sturen.
De Molenlei werd aan de start van de huidige proefopstelling enkel richting gemaakt. Je kan enkel nog de Molenlei in rijden. Bij de evaluatie bleek dat wagens, naar oude gewoonte, dit nog te vaak deden om dan doorgaand door de wijk verder te rijden. Er wordt op deze manier nog te veel doorgaand verkeer de wijk ingezogen.
Om te vermijden dat wagens rechtstreeks van wegen met een hogere categorisering de Molenlei in kunnen rijden, worden de rijrichtingen in de Molenlei en de Generaal Mahieustraat omgedraaid ten opzichte van de rijrichting in de huidige proefopstelling. Het is de bedoeling dat enkel bestemmingsverkeer de wijk nog zal inrijden. De omrijfactor wordt omslachtiger en minder uitnodigend gemaakt.
De Generaal Mahieustraat wordt dan enkel richting van de Azalealei naar de Molenlei. De Molenlei wordt enkelrichting van de Generaal Mahieustraat naar de Eethuisstraat en in de andere richting van de Generaal Mahieustraat naar het Victor Roosensplein.

De termijn van de proefopstelling wordt daardoor verlengd met minimaal zes maanden om de aanpassing te kunnen evalueren.

De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Juridische grond

 • Artikel 130bis van de Nieuwe Gemeentewet bepaalt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer;
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Adviezen

Verkeerspolitie, advies van 16 februari 2023 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0105 - Adviesbevoegdheid
2MER010501 - Adviesbevoegdheden

Besluit

Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege geeft gunstig advies voor de bijsturing proefopstelling in de Molenlei in het district Merksem.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

 • 20230206_rijrichtingen.png