Terug
Gepubliceerd op 27/03/2023

2023_DCME_00056 - District Merksem. Van Veerlehofstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

districtscollege Merksem
do 02/03/2023 - 10:00 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
2023_DCME_00056 - District Merksem. Van Veerlehofstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring 2023_DCME_00056 - District Merksem. Van Veerlehofstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De Van Veerlehofstraat in het district Merksem:
 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 22 februari 2019 (jaarnummer 1608);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Omgeving Gasthuishoevestraat";
 • maakt deel uit van het reglement "Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart. 
De straat werd heraangelegd. Het aanvullend verkeersreglement moet hierdoor aangepast worden.

Argumentatie

 Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 

 • het toegangsverbod voor voetgangers op de strook langs de zijde van de sportvelden is na de heraanleg niet meer van toepassing en wordt uit het reglement gehaald;
 • de snelheidsbeperking van 30 km/uur wordt na de heraanleg niet meer voorzien, omdat de straat opgenomen werd in een zone 30. Het desbetreffende artikel wordt verwijderd;
 • de oversteekplaatsen voor voetgangers ter hoogte van de Carrettestraat en de Gasthuishoevestraat worden gereglementeerd (artikel 2).

De parkeerbalans blijft ongewijzigd. Voor de heraanleg was stilstaan en parkeren langs de beide zijden van de straat ook verboden.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Adviezen

Verkeerspolitie, advies van 20 februari 2023 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0105 - Adviesbevoegdheid
2MER010501 - Adviesbevoegdheden

Besluit

Het districtscollege merksem legt het volgende voor aan de districtsraad merksem:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Van Veerlehofstraat in het district Merksem, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 22 februari 2019 (jaarnummer 1608).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

 • 20230209_artikels avr.pdf
 • 20220404_heraanleg_borden_plan 1.pdf
 • 20220404_heraanleg_borden_plan 2.pdf
 • 20220404_heraanleg_markering_plan 1.pdf
 • 20220404_heraanleg_markering_plan 2.pdf
 • 20230223_opdracht signalisatie zone 30.docx