Terug
Gepubliceerd op 02/03/2023

2023_DCME_00047 - Ondersteuning - District Merksem. Vzw Jongerencentrum Bouckenborgh. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023 - Afsprakennota 2023 - Goedkeuring

districtscollege Merksem
do 02/03/2023 - 10:00 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
2023_DCME_00047 - Ondersteuning - District Merksem. Vzw Jongerencentrum Bouckenborgh. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023 - Afsprakennota 2023 - Goedkeuring 2023_DCME_00047 - Ondersteuning - District Merksem. Vzw Jongerencentrum Bouckenborgh. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023 - Afsprakennota 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De districtsraad keurde op 27 oktober 2022 (jaarnummer 75) het aangepast meerjarenplan 4 goed waarin een nominatieve ondersteuning werd toegekend aan vzw Jongerencentrum Bouckenborgh, Bredabaan 559, 2170 Merksem, NBE0410262785 voor een bedrag van 23.000,00 EUR. 

Argumentatie

Het doel van deze ondersteuning betreft de verdere ontwikkeling van vzw JC Bouckenborgh als lokaal jongerencentrum binnen het district Merksem, zodat jongeren een ruimte hebben waar ze zich veilig voelen, kunnen groeien/bijleren, kunnen ontspannen en zaken kunnen ontlenen.

De ondersteuning dient voor de realisatie van volgende resultaten:

  1. Het uitwerken van lokale projecten en activiteiten voor Merksemse jongeren;
  2. Het deelnemen en ondersteunen van overlegmomenten en evenementen die belangrijk zijn voor het jeugdbeleid in Merksem;
  3. Het ondersteunen van jongeren uit het district;
  4. Zichtbare aanwezigheid op de Buitenspeeldag 19 april 2023;
  5. Deelname aan een raadscommissie te Bouckenborgh (in het kader van “Jeugd in de Kijker”);
  6. Deelname aan het Junior Team, naargelang het thema.

De aanwendingsmodaliteiten van de ondersteuning worden vastgelegd in een afsprakennota.

Juridische grond

  • De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.
  • Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

Met het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden delegatie van bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen aan de districtscolleges goedgekeurd. Artikel 4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor het lokaal jeugdbeleid.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0102 - Aandacht voor alle Merksemnaren
2MER010201 - Jongeren krijgen ruimte om zich te ontplooien

Besluit

Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege bekrachtigt de afsprakennota, met een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023, ter ondersteuning van vzw Jongerencentrum Bouckenborgh, Bredabaan 559, 2170 Merksem, NBE0410262785 voor een bedrag van 23.000,00 EUR.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning 2023 voor een bedrag van 23.000,00 EUR aan vzw Jongerencentrum Bouckenborg, NBE0410262785 goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Ondersteuningsopdracht 2023 

VZW Jongerencentrum Bouckenborgh
Bredabaan 559
2170 Merksem 

0410 262 785
BE37 7895 7193 2428 

23.000,00 EUR budgetplaats: 5071000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2MER010201A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090750
budgetperiode: 2300 
4505147508