Terug
Gepubliceerd op 02/03/2023

2023_DCME_00051 - Speelpleinstraat, Gemeentepark. Heraanleg speelterrein. SWOU12248 - Projectdefinitie en concept - Goedkeuring

districtscollege Merksem
do 02/03/2023 - 10:00 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
2023_DCME_00051 - Speelpleinstraat, Gemeentepark. Heraanleg speelterrein. SWOU12248 - Projectdefinitie en concept - Goedkeuring 2023_DCME_00051 - Speelpleinstraat, Gemeentepark. Heraanleg speelterrein. SWOU12248 - Projectdefinitie en concept - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

fase

actie

datum

jaarnummer

adviezen

digitale bevraging via OOR

december 2021 – januari 2022

 

inspraakmoment gebruikers

15 december 2021

 

jeugdraad

22 december 2021

 

speelruimtevergadering24 november 2022

Het district Merksem wenst het speelterrein in het Gemeentepark te vernieuwen, rekening houdend met de bestaande structuur, en een nieuw, groter spelaanbod voorzien in dit druk bezochte speelterrein.

Argumentatie

Het speelterrein is verouderd en aan vervanging toe. Het wordt veel gebruikt en door veel kinderen tegelijk bespeeld. Hierdoor is er nood aan een uitbreiding van de speelzones en aan meer speelwaarde en toestellen.

Waterspel wordt niet meer voorzien omwille van de algemene PFAS-problematiek (grondwater); het gebruik van leidingwater is eveneens niet wenselijk en duurzaam. De bestaande drinkwaterfontein kan wel behouden blijven.

Het robuuste groen, de hagen en bomen blijven behouden. Het hoofdpad blijft behouden, maar wordt aangepast naar porfier, conform het algemene materiaalgebruik binnen Groen Hart Merksem. De resterende draadafsluiting aan de parkzijde wordt verwijderd.

Aan de noordzijde van het hoofdpad blijft een deel van het bestaande kronkelpad behouden en vernieuwd in porfier. Ten zuiden van het hoofdpad blijven ook de kasseien met heuveltjes zo veel als mogelijk behouden. De ronde zandbak in het oosten van het terrein blijft behouden. Het bestaande straatmeubilair - zoals fietsbeugels, zitbanken en vuilbakken - wordt gerecupereerd, al dan niet op dezelfde locatie.

Het poortje aan de inkom ter hoogte van het kruispunt Speelpleinstraat/Terlindenhofstraat wordt vervangen door een nieuw poortje of een fietssluis. Doorgaand fietsverkeer door het speelterrein moet absoluut vermeden worden.

Het hoofdpad en de centrale hagen verdelen de speelplek in 4 zones. 

 1. LICHT TOEGANKELIJKE (LT) ZONE formeel;
 2. SCHOMMELZONE;
 3. NIET LICHT TOEGANKELIJKE (NLT) ZONE formeel;
 4. NIET LICHT TOEGANKELIJKE (NLT) ZONE avontuurlijk-natuurlijk.

Er is ook nog de centrale zone als RUSTPLEK – VERZAMELPLEK.

Het vernieuwde kronkelpad in porfier aan de noordzijde zorgt er mee voor dat speelzones 1 en 2 integraal toegankelijk worden.

De bestaande kasseiverharding aan de zuidzijde verbindt het hoofdpad met speelzones 3 en 4 en maakt deze, mits plaatselijke aanpassingen waar nodig, zo ook mee integraal toegankelijk.

1. LT ZONE met LT formele toestellen:

 • deze zone krijgt een grote zandbak met rand: zandspel, een huisje, een glijbaan, evenwichtstoestellen, veerfiguurtjes en een peuterschommel;
 • hier komen ook speeltoestellen op gazon;
 • deze zone bevat enkele elementen die integraal toegankelijk zijn en te bereiken zijn vanaf het kronkelpad in porfier;
 • er komen extra zitbanken, onder andere langs de taxushaag. 

2. SCHOMMELZONE:

 • hier komen enkele schommels aan elkaar met dubbele schommel, vogelnestschommel, hangtouwen en een grote meer-persoonsschommel op een ondergrond van schors;
 • er komt ook een integraal toegankelijke schommel die te bereiken is via het porfierpad;
 • naast het hoofdpad kan een draaitoestel komen. 

3. NLT ZONE met NLT formele toestellen en natuurlijke vormen: 

 • er komt een nieuw avontuurlijk toestel in de bestaande ronde zandbak, dat past in het nieuwe geheel. Het wordt een toestel dat bewust apart moet staan, bijvoorbeeld door gedwongen beweging (draaien, zwieren);
 • de zone op schors krijgt aan de parkzijde een natuurlijke rand. Aan de zijde van het hoofdpad blijven de kasseien en kasseiheuvels behouden, deze kunnen betrokken worden in het spel. Hier komt minstens één groot hoog toestel en enkele kleinere formele toestellen. De toestellen zijn uitdagend genoeg voor de grotere kinderen;
 • deze zone is integraal toegankelijk via het centrale pad over de kasseien (waar nodig aangepast) en er moet minstens één toestel bereikbaar zijn;
 • op het gazon komen enkele speelaanleidingen;
 • de drinkfontein blijft behouden op de huidige locatie;
 • langs de parkzijde (bosrand) komen enkele zitbanken. 

4. NLT ZONE met NLT avontuurlijke toestellen en natuurlijke vormen: 

 • hier komt geen waterspel meer;
 • de zone op schors krijgt aan de parkzijde een natuurlijke rand. Aan de zijde van het hoofdpad blijven de kasseien en kasseiheuvels behouden, deze kunnen betrokken worden in het spel;
 • hier komen natuurlijke en avontuurlijke speeltoestellen voor grotere kinderen;
 • de zitbanken worden indien nodig vernieuwd. Deze achter de gebogen haag kan blijven staan, de anderen krijgen een nieuwe locatie naast de bosrand;
 • door de NLT zones loopt een speels parcours dat beide zones (3 en 4) verbindt. 

Centrale zone als RUSTPLEK – VERZAMELPLEK:

 • de bestaande houten bank/het zitpodium rond de boom wordt vernieuwd;
 • de zitbanken en picknickbanken blijven behouden in deze zone, maar de inplanting wordt herbekeken zodat het in het nieuwe ontwerp past;
 • de ondergrond wordt vernieuwd in porfier, en waar mogelijk vergroend.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.

Artikel 4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor de aanleg, heraanleg en onderhoud van lokale speelterreinen.

In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld.
Het speelterrein in het Gemeentepark is een lokaal speelplein.

Inspraak

Bewoners en gebruikers konden een digitale bevraging invullen via OOR tussen 1 december 2021 en 15 januari 2022. Op 15 december 2021 vond er een participatiemoment ter plekke plaats en op 22 december 2021 gaf de jeugdraad haar wensen mee voor het nieuwe speelterrein.

Algemene financiële opmerkingen

Het voor deze opdracht(en) vereist budget is voorzien op SUB_NR/INTERN/2400/5071000000/220/2MER010103M01288/2ME090940

Adviezen

Speelruimtevergadering Gunstig onder voorwaarden

Op 24 november 2022 bracht de Speelruimtevergadering gunstig advies onder voorwaarden uit:

 1. De bestaande te verwijderen en te behouden ondergronden dienen duidelijk aangegeven te worden op het plan van de bestaande toestand, dit in functie van het opmaken van de grondbalans;
  • Dit werd aangepast op het plan en wordt in een volgende fase verder gedetailleerd.
 2. Zand en schors samen op één speelterrein is niet wenselijk naar onderhoud toe. Er dient een keuze te worden gemaakt;
  • Gezien de grootte van het speelterrein, is het gebruik van één soort valdemping niet wenselijk. Er is voldoende afstand tussen de zandzone en de schorszone, zodat vermenging niet mogelijk is. Qua onderhoud is er dus geen bezwaar.
 3. Op het plan dienen de benamingen “-4 jaar” en “+4 jaar” aangepast te worden naar “licht toegankelijk” en “niet-licht toegankelijk”;
  • Dit werd aangepast.
 4. De schommelzone is nu vooral voorzien met niet-licht toegankelijke toestellen, waardoor er best een peuterschommeltje wordt voorzien in de licht-toegankelijke zone;
  • Dit werd aangepast.
 5. De bestaande trampoline in de te behouden ronde zandbak is mogelijk geen nuttig toestel dat grote ruimte invult. Bevragen of het behouden moet worden;
  • Dit werd aangepast. In de bevraging werd reeds aangegeven dat dit geen populair toestel is. Er komt een nieuw uitdagend toestel dat bewust apart moet staan door bijvoorbeeld een gedwongen beweging (draaien, zwieren).
 6. De schorszones in het niet-licht toegankelijk deel kunnen best als één geheel worden voorzien. De banken en de haag kunnen worden verplaatst naar een andere locatie;
  • Dit werd deels aangepast. De twee schorszones zijn nu verbonden en de banken werden verplaatst. Om te vermijden dat er moet worden gegraven in de wortelzone van de bestaande waardevolle boom blijft de haag behouden en wordt er een grotere groenzone voorzien op deze plek.
 7. De voorgestelde uitbreiding van het speelterrein richting het park/de boszone is geen evidentie. Dit dient verder afgestemd te worden in samenspraak met SB.
  • Het plan werd aangepast: het speelterrein wordt niet uitgebreid in de boszone, aangezien hier waardevolle beuken staan waardoor de zone gevoelig is voor betreding (risico op schade). Er is ook bezorgdheid rond de aanwezigheid van giftige beplanting in deze zone. Langs de bosrand wordt wel een parcours voorzien dat de twee schorszones met elkaar verbindt.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0101 - Bouwen aan een leefbaar en groen district
2MER010103 - Sport en spel zijn geïntegreerd in het openbaar domein
2MER010103M01288 - SWOU12248 Gemeentepark, Speelpleinstraat (heraanleg speelterrein)

Besluit

Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de projectdefinitie en het concept van 14 februari 2023 voor de heraanleg van het speelterrein in het Gemeentepark, district Merksem, goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:

.

Dienst

taak

SW/PR/ONT

 • Na de inspraakprocedure:
  • concept uitwerken tot een definitief ontwerp;
  • indien vereist archeologienota laten opmaken. 

Bestuurscoördinator district

communicatie en participatietraject organiseren.


Bijlagen

 • 20230214_12248_CON_PD_DEF.pdf