Terug
Gepubliceerd op 02/03/2023

2023_DCME_00048 - Ondersteuning - District Merksem - vzw Slorarock - Vastlegging nominatief krediet jaar 2023. Afsprakennota 2023-2025 - Goedkeuring

districtscollege Merksem
do 02/03/2023 - 10:00 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
2023_DCME_00048 - Ondersteuning - District Merksem - vzw Slorarock - Vastlegging nominatief krediet jaar 2023. Afsprakennota 2023-2025 - Goedkeuring 2023_DCME_00048 - Ondersteuning - District Merksem - vzw Slorarock - Vastlegging nominatief krediet jaar 2023. Afsprakennota 2023-2025 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De districtsraad keurde op 27 oktober 2022 (jaarnummer 75) de 4e aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed waarin een nominatieve ondersteuning werd toegekend aan vzw Slorarock, Geertshoek 41, 2170 Merksem, ondernemingsnummer BE 0849 613 201 voor een jaarlijks bedrag van 2.000,00 EUR.

Argumentatie

VZW Slorarock organiseert het festival Slorarock in het Bouckenborghpark in het district Merksem. Slorarock is een muziekfestival georganiseerd door Merksemse jongeren en geeft een podium voor onder andere Merksemse jonge artiesten.

Het district wenst dit festival financieel te ondersteunen. De aanwendingsmodaliteiten werden vastgelegd in een afsprakennota.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

Met het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden delegatie van bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen aan de districtscolleges goedgekeurd. Artikel 4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor het lokaal jeugdbeleid.

Algemene financiƫle opmerkingen

De districtsraad keurde op 27 oktober 2022 met jaarnummer 75 aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025 goed. Hierbij werd de toekenning van de nominatieve ondersteuning aan vzw Slorarock goedgekeurd en wordt voor 2023, 2024 en 2025 een ondersteuning voorzien van 2.000,00 EUR per jaar, die uitbetaald wordt op boekingsadres SUB_NR/INTERN/5071000000/6496800/2MER010201A00000/2ME090750.

Besluit

Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege bekrachtigt de afsprakennota, met een looptijd van 01/03/2023 tot en met 30/06/2025, ter ondersteuning van  vzw Slorarock, Geertshoek 41, 2170 Merksem, ondernemingsnummer BE 0849 613 201 voor een bedrag van 6.000,00 EUR.


Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning 2023 voor een bedrag van 2.000,0 EUR aan vzw Slorarock, Geertshoek 41, 2170 Merksem, ondernemingsnummer BE 0849 613 201, goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Ondersteuningsopdracht 2023 

vzw Slorarock
Geertshoek 41
2170 Merksem

 0849 613 201

BE02 0688 9612 6140
2.000,00 EURbudgetplaats: 5071000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2MER010201A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090750
 budgetperiode: 2300
4505147781

Bijlagen

  • Def_AFN_Slorarock.pdf